Vés al contingut

Conveni de Berna per a la Protecció de les Obres Literàries i Artístiques/Del 22 al 38

De Viquitexts
Sou a «Del 22 al 38»
Conveni de Berna per a la Protecció de les Obres Literàries i Artístiques

Article 22

[modifica]

1)

(a) La Unió tindrà una Assemblea composta pels països de la Unió obligats pels Articles 22 a 26.
(b) El govern de cada país membre estarà representat per un delegat que podrà ser assistit per suplents, assessors i experts.
(c) Les despeses de cada delegació seran sufragats pel govern que l'hagi designat.

2)

(a) L'Assemblea:
(i) tractarà de totes les qüestions relatives al manteniment i desenvolupament de la Unió i a l'aplicació del present Conveni;
(ii) donarà instruccions a l'Oficina Internacional de la Propietat Intel·lectual (en endavant « l'Oficina Internacional »), a la qual es fa referència en el Conveni que estableix l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (en endavant « l'Organització »), en relació amb la preparació de les conferències de revisió, tenint degudament en compte les observacions dels països de la Unió que no estiguin obligats pels Articles 22 a 26;
(iii) examinarà i aprovarà els informes i les activitats del Director General de l'Organització relatius a la Unió i li donarà totes les instruccions necessàries pel que fa als assumptes de la competència de la Unió;
(iv) triarà els membres del Comité Executiu de l'Assemblea;
(v) examinarà i aprovarà els informes i les activitats del seu Comité Executiu i li donarà instruccions;
(vi) fixarà el programa, adoptarà el pressupost biennal de la Unió i aprovarà els seus balanços de comptes;
(vii) adoptarà el reglament financer de la Unió;
(viii) crearà els comités d'experts i grups de treball que consideri convenients per a aconseguir els objectius de la Unió;
(ix) decidirà quins països no membres de la Unió i quines organitzacions intergovernamentals i internacionals no governamentals podran ser admesos en les seves reunions a títol d'observadors;
(x) adoptarà els acords de modificació dels Articles 22 a 26;
(xi) emprendrà qualsevol altra acció apropiada per a aconseguir els objectius de la Unió;
(xii) exercirà les altres funcions que impliqui el present Conveni;
(xiii) exercirà, amb la condició que els accepti, els drets que li confereix el Conveni que estableix l'Organització.
(b) En qüestions que interessin igualment a altres Unions administrades per l'Organització, l'Assemblea prendrà les seves decisions tenint en compte el dictamen del Comité de Coordinació de l'Organització.

3)

(a) Cada país membre de l'Assemblea disposarà d'un vot.
(b) La meitat dels països membres de l'Assemblea constituirà el quòrum.
(c) No obstant les disposicions de l'apartat (b), si el nombre de països representats en qualsevol sessió és inferior a la meitat però igual o superior a la tercera part dels països membres de l'Assemblea, aquesta podrà prendre decisions; no obstant, les decisions de l'Assemblea, excepte aquelles relatives al seu propi procediment, només seran executives si es compleixen els següents requisits. L'Oficina Internacional comunicarà les esmentades decisions als països membres que no estaven representats, invitant-los a expressar per escrit el seu vot o la seva abstenció dins d'un període de tres mesos a comptar des de la data de la comunicació. Si, en expirar tal termini, el nombre de països que hagin així expressat el seu vot o la seva abstenció ascendeix al nombre de països que faltaven perquè s'aconseguís el quòrum en la sessió, les dites decisions seran executives, sempre que al mateix temps es mantingui la majoria necessària.
(d) Sense perjudici de les disposicions de l'Article 26.2), les decisions de l'Assemblea es prendran per majoria de dos terços dels vots emesos.
(e) L'abstenció no es considerarà com un vot.
(f) Cada delegat no podrà representar més que a un sol país i no podrà votar més que en nom d'ell.
(g) Els països de la Unió que no siguen membres de l'Assemblea seran admesos a les seves reunions en qualitat d'observadors.

4)

(a) L'Assemblea es reunirà una vegada cada dos anys en sessió ordinària, mitjançant convocatòria del Director General i, excepte en casos excepcionals, durant el mateix període i en el mateix lloc on l'Assemblea General de l'Organització.
(b) L'Assemblea es reunirà en sessió extraordinària, mitjançant convocatòria del Director General, a petició del Comité Executiu o a petició d'una quarta part dels països membres de l'Assemblea.

5) L'Assemblea adoptarà el seu propi reglament interior.


Article 23

[modifica]

1) L'Assemblea tindrà un Comité Executiu.

2)

(a) El Comité Executiu estarà format pels països triats per l'Assemblea entre els països membres de la mateixa. A més, el país en el territori del qual tingui la seva Seu l'Organització disposarà, ex officio, d'un lloc en el Comité, sense perjudici d'allò que disposa l'Article 25.7) (b).
(b) El govern de cada país membre del Comité Executiu estarà representat per un delegat que podrà ser assistit per suplents, assessors i experts.
(c) Les despeses de cada delegació seran sufragats pel govern que l'hagi designat.

3) El nombre de països membres del Comité Executiu correspondrà a la quarta part del nombre dels països membres de l'Assemblea. En el càlcul dels llocs a proveir-se, no es prendrà en consideració la resta que quedi després de dividir per quatre.

4) En l'elecció dels membres del Comité Executiu, l'Assemblea tindrà en compte una distribució geogràfica equitativa i la necessitat que tots els països que formen part dels Acords particulars que poguessin ser establits en relació amb la Unió figurin entre els països que constitueixin el Comité Executiu.

5)

(a) Els membres del Comité Executiu romandran en funcions des de la clausura de la reunió de l'Assemblea en què hagin estat triats fins que acabi la reunió ordinària següent de l'Assemblea.
(b) Els membres del Comité Executiu seran reelegibles fins al límit màxim de dos terços dels mateixos.
(c) L'Assemblea reglamentarà les modalitats de l'elecció i de la possible reelecció dels membres del Comité Executiu.

6)

(a) El Comité Executiu:
(i) prepararà el projecte d'orde del dia de l'Assemblea;
(ii) sometrà a l'Assemblea propostes relatives als projectes de programa i de pressupost biennals de la Unió preparats pel Director General;
(iii) [suprimit]
(iv) sometrà a l'Assemblea, amb els comentaris corresponents, els informes periòdics del Director General i els informes anuals d'intervenció de comptes;
(v) prendrà totes les mesures necessàries per a l'execució del programa de la Unió pel Director General, de conformitat amb les decisions de l'Assemblea i tenint en compte les circumstàncies que es produeixin entre dues reunions ordinàries de l'esmentada Assemblea;
(vi) exercirà totes les altres funcions que li estiguin atribuïdes dins del marc del present Conveni.
(b) En qüestions que interessin igualment a altres Unions administrades per l'Organització, el Comité Executiu prendrà les seves decisions tenint en compte el dictamen del Comité de Coordinació de l'Organització.

7)

(a) El Comité Executiu es reunirà en sessió ordinària una vegada a l'any, mitjançant convocatòria del Director General, i sempre que sigui possible durant el mateix període i en el mateix lloc on el Comité de Coordinació de l'Organització.
(b) El Comité Executiu es reunirà en sessió extraordinària, mitjançant convocatòria del Director General, bé a iniciativa d'aquest, bé a petició del seu President o d'una quarta part dels seus membres.

8)

(a) Cada país membre del Comité Executiu disposarà d'un vot.
(b) La mitat dels països membres del Comité Executiu constituirà el quòrum.
(c) Les decisions es prendran per majoria simple dels vots emesos.
(d) L'abstenció no es considerara com un vot.
(e) Un delegat no podrà representar més que a un sol país i no podrà votar més que en nom d'ell.

9) Els països de la Unió que no siguin membres del Comité Executiu seran admesos a les seves reunions en qualitat d'observadors.

10) El Comité Executiu adoptarà el seu propi reglament interior.


Article 24

[modifica]

1)

(a) Les tasques administratives que incumbeixen a la Unió seran exercides per l'Oficina Internacional, que succeeix a l'Oficina de la Unió, reunida amb l'Oficina de la Unió instituïda pel Conveni Internacional per a la Protecció de la Propietat Industrial.
(b) L'Oficina Internacional s'encarregarà especialment de la Secretaria dels diversos òrgans de la Unió.
(c) El Director General de l'Organització és el més alt funcionari de la Unió i la representa.

2) L'Oficina Internacional reunirà i publicarà informacions relatives a la protecció del dret d'autor. Cada país de la Unió comunicarà com més aviat millor a l'Oficina Internacional el text de totes les noves lleis i tots els textos oficials referents a la protecció del dret d'autor.

3) L'Oficina Internacional publicarà una revista mensual.

4) L'Oficina Internacional facilitarà als països de la Unió que ho demanin, informacions sobre qüestions relatives a la protecció del dret d'autor.

5) L'Oficina Internacional realitzarà estudis i prestarà serveis destinats a facilitar la protecció del dret d'autor.

6) El Director General, i qualsevol membre del personal designat per ell participaran, sense dret de vot, en totes les reunions de l'Assemblea, del Comité Executiu i de qualsevol altre comité d'experts o grup de treball. El Director General, o un membre del personal designat per ell, serà, ex officio, secretari d'aquests òrgans.

7)

(a) L'Oficina International, seguint les instruccions de l'Assemblea i en cooperació amb el Comité Executiu, prepararà les conferències de revisió de les disposicions del Conveni que no siguin les compreses en els Articles 22 a 26.
(b) L'Oficina Internacional podrà consultar a les organitzacions intergovernamentals i internacionals no governamentals en relació amb la preparació de les conferències de revisió.
(c) El Director General i les persones que ell designi participaran, sense dret de vot, en les deliberacions d'aquestes conferències.

8) L'Oficina Internacional executarà totes les altres tasques que li siguen atribuïdes.


Article 25

[modifica]

1)

(a) La Unió tindrà un pressupost.
(b) El pressupost de la Unió comprendrà els ingressos i les despeses pròpies de la Unió, la seva contribució al pressupost de les despeses comunes de les Unions, així com, si és el cas, la suma posada a disposició del pressupost de la Conferència de l'Organització.
(c) Es consideraran despeses comunes de les Unions les despeses que no siguin atribuïdes exclusivament a la Unió, sinó també a una o a diverses altres de les Unions administrades per l'Organització. La part de la Unió en aquestes despeses comunes serà proporcional a l'interés que tingui en aquestes despeses.

2) S'establirà el pressupost de la Unió tenint en compte les exigències de coordinació amb els pressupostos de les altres Unions administrades per l'Organització.

3) El pressupost de la Unió es finançarà amb els recursos següents:

(i) les contribucions dels països de la Unió;
(ii) les taxes i sumes degudes per serveis prestats per l'Oficina Internacional per compte de la Unió;
(iii) el producte de la venda de les publicacions de l'Oficina Internacional referents a la Unió i els drets corresponents a aquestes publicacions;
(iv) les donacions, llegats i subvencions;
(v) els lloguers, interessos i altres ingressos diversos.

4)

(a) A fi de determinar la seva quota de contribució al pressupost, cada país de la Unió quedarà inclòs en una classe i pagarà les seves contribucions anuals sobre la base d'un nombre d'unitats fixat de la manera següent:

Classe I ...................... 25
Classe II ..................... 20
Classe III .................... 15
Classe IV .................... 10
Classe V ....................... 5
Classe VI ...................... 3
Classe VII ..................... 1


(b) A menys que ho hagi fet ja, cada país indicarà, en el moment del dipòsit del seu instrument de ratificació o d'adhesió, la classe a què desitja pertànyer. Podrà canviar de classe. Si tria uneix classe inferior, el país haurà de donar compte d'això a l'Assemblea durant una de les seves reunions ordinàries. Tal canvi entrarà en vigor al començament de l'any civil següent a la dita reunió.
(c) La contribució anual de cada país consistirà en una quantitat que guardarà, amb relació a la suma total de les contribucions anuals de tots els països al pressupost de la Unió, la mateixa proporció que el nombre d'unitats de la classe a què pertanyi amb relació al total de les unitats del conjunt dels països.
(d) Les contribucions vencen l'1 de gener de cada any.
(e) Un país retardat en el pagament de les seves contribucions no podrà exercir el seu dret de vot, en cap dels òrgans de la Unió de què sigui membre, quan la quantia dels seus retards sigui igual o superior a la de les contribucions que degui pels dos anys complets transcorreguts. No obstant, qualsevol d'aquests òrgans podrà permetre a aquell país que continui exercint el dret de vot en tal òrgan si estima que el retard resulta de circumstàncies excepcionals i inevitables.
(f) En el cas que al començament d'un nou exercici no s'hagi adoptat el pressupost, es continuarà aplicant el pressupost de l'any precedent, conforme a les modalitats previstes en el reglament financer.

5) La quantia de les taxes i les sumes degudes per serveis prestats per l'Oficina Internacional per compte de la Unió serà fixada pel Director General, que informarà d'això a l'Assemblea i al Comité Executiu.

6)

(a) La Unió posseirà un fons d'operacions constituït per una aportació única efectuada per cadascun dels països de la Unió. Si el fons resultés insuficient, l'Assemblea decidirà sobre el seu augment.
(b) La quantia de l'aportació única de cada país a l'esmentat fons i de la seva participació en l'augment del mateix seran proporcionals a la contribució del país corresponent a l'any en el curs del qual es va constituir el fons o es va decidir l'augment.
(c) La proporció i les modalitats de pagament seran determinades per l'Assemblea, a proposta del Director General i previ dictamen del Comité de Coordinació de l'Organització.

7)

(a) L'Acord de Seu conclòs amb el país en el territori del qual l'Organització tingui la seva residència, preveurà que aquest país concedeixi bestretes si el fons d'operacions fos insuficient. La quantia d'aquestes bestretes i les condicions en què seran concedits seran objecte, en cada cas, d'acords separats entre el país en qüestió i l'Organització. Mentre tingui obligació de concedir aquestes bestretes, aquest país tindrà un lloc, ex officio, en el Comité Executiu.
(b) El país a què es fa referència en l'apartat (a) i l'Organització tindran cadascun el dret de denunciar el compromís de concedir bestretes, mitjançant notificació per escrit. La denúncia produirà efecte tres anys després d'acabat l'any en el curs del qual hagi estat notificada.

8) De la intervenció de comptes s'encarregaran, segons les modalitats previstes en el reglament financer, un o diversos països de la Unió, o interventors de comptes que, amb el seu consentiment, seran designats per l'Assemblea.


Article 26

[modifica]

1) Les propostes de modificació dels Articles 22, 23, 24, 25 i del present article podran ser presentades per tot país membre de l'Assemblea, pel Comité Executiu o pel Director General. Aquestes propostes seran comunicades per aquest últim als països membres de l'Assemblea, almenys sis mesos abans de ser sotmeses a examen de l'Assemblea.

2) Tota modificació dels articles a què es fa referència en el paràgraf 1) serà adoptada per l'Assemblea. L'adopció requerirà tres quarts dels vots emesos; no obstant, tota modificació de l'Article 22 i del present paràgraf requerirà quatre cinquens dels vots emesos.

3) Tota modificació dels articles a què es fa referència en el paràgraf 1) entrarà en vigor un mes després que el Director General hagi rebut notificació escrita de la seva acceptació efectuada de conformitat amb els seus respectius procediments constitucionals, de tres quarts dels països que eren membres de l'Assemblea en el moment en què la modificació hagués estat adoptada. Tota modificació de tals articles així acceptada obligarà a tots els països que siguen membres de l'Assemblea en el moment en què la modificació entrI en vigor o que es facIn membres en una data ulterior; no obstant, tota modificació que incrementi les obligacions financeres dels països de la Unió només obligarà als països que hagin notificat la seva acceptació de la mencionada modificació.


Article 27

[modifica]

1) El present Conveni se sotmetrà a revisions amb l'objecte d'introduir en ell les millores que tendeixin a perfeccionar el sistema de la Unió.

2) Per a tals efectes, se celebraran entre els delegats dels països de la Unió conferències que tindran lloc, successivament, en un d'aquests països.

3) Sense perjudici de les disposicions de l'Article 26 aplicables a la modificació dels Articles 22 a 26, tota revisió de la present Acta, inclòs l'Annex, requerirà la unanimitat dels vots emesos.


Article 28

[modifica]

1)

(a) Cadascun dels països de la Unió que hagi firmat la present Acta podrà ratificar-la i, si no l'hagués firmat, podrà adherir-se a ella. Els instruments de ratificació i d'adhesió es depositaran en poder del Director General.
(b) Cadascun dels països de la Unió podrà declarar, en el seu instrument de ratificació o d'adhesió, que la seva ratificació o la seva adhesió no és aplicable als Articles 1 a 21 ni a l'Annex; no obstant, si aquest país hagués fet ja una declaració segons l'Article VI.1) de l'Annex, només podrà declarar en tal instrument que la seva ratificació o la seva adhesió no s'aplica als Articles 1 a 20.
(c) Cadascun dels països que, de conformitat amb l'apartat (b), hagi exclòs les disposicions allí establides dels efectes de la seva ratificació o de la seva adhesió podrà, en qualsevol moment ulterior, declarar que estén els efectes de la seva ratificació o de la seva adhesió a aquelles disposicions. Tal declaració es depositarà en poder del Director General.

2)

(a) Els Articles 1 a 21 i l'Annex entraran en vigor tres mesos després que s'hagin complert les dues condicions següents:
(i) que cinc països de la Unió almenys hagin ratificat la present Acta o s'hagin adherit a ella sense fer una declaració de conformitat amb l'apartat 1) (b);
(ii) que Espanya, els Estats Units d'Amèrica, França i el Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord hagin quedat obligats per la Convenció Universal sobre Dret d'Autor, tal com ha sigut revisada a París el 24 de juliol de 1971.
(b) L'entrada en vigor a què es fa referència en l'apartat (a) es farà efectiva, respecte dels països de la Unió que, tres mesos abans de la dita entrada en vigor, hagin depositat instruments de ratificació o d'adhesió que no continguin una declaració de conformitat amb l'apartat 1) (b).
(c) Respecte de tots els països de la Unió als què no resulti aplicable l'apartat (b) i que ratifiquin la present Acta o s'adhereixin a ella sense fer una declaració de conformitat amb l'apartat 1) (b), els Articles 1 a 21 i l'Annex entraran en vigor tres mesos després de la data en la qual el Director General hagi notificat el dipòsit de l'instrument de ratificació o d'adhesió en qüestió, a menys que en l'instrument depositat s'hagi indicat una data posterior. En aquest últim cas, els Articles 1 a 21 i l'Annex entraran en vigor respecte d'aquest país en la data així indicada.
(d) Les disposicions dels apartats (a) a (c) no afectaran l'aplicació de l'Article VI de l'Annex.

3) Respecte de cada país de la Unió que ratifiqui la present Acta o s'adhereixi a ella amb declaració o sense de conformitat amb l'apartat 1) (b), els Articles 22 a 38 entraran en vigor tres mesos després de la data en la qual el Director General hagi notificat el dipòsit de l'instrument de ratificació o adhesió de què es tracti, a menys que s'hagi indicat una data posterior en l'instrument dipositat. En aquest últim cas, els Articles 22 a 38 entraran en vigor, respecte d'aquest país, en la data així indicada.

Article 29

[modifica]

1) Tot país extern a la Unió podrà adherir-se a la present Acta i passar, per tant, a ser part en el present Conveni i membre de la Unió. Els instruments d'adhesió es dipositaran en poder del Director General.

2)

(a) Sense perjudici d'allò que disposa l'apartat (b), el present Conveni entrarà en vigor, respecte de tot país extern a la Unió, tres mesos després de la data en la qual el Director General hagi notificat el dipòsit del seu instrument d'adhesió, a menys que s'hagi indicat una data posterior en l'instrument dipositat. En aquest últim cas, el present Conveni entrarà en vigor, respecte d'aquest país, en la data així indicada.
(b) Si l'entrada en vigor, en aplicació del que disposa l'apartat (a) precedeix a l'entrada en vigor dels Articles 1 a 21 i de l'Annex en aplicació d'allò que disposa l'Article 28.2) (a), tal país no quedarà obligat mentrestant pels Articles 1 a 21 i per l'Annex, sinó pels Articles 1 a 20 de l'Acta de Brussel·les del present Conveni.


Article 29bis

[modifica]

La ratificació de la present Acta o l'adhesió a ella per qualsevol país que no estigui obligat pels Articles 22 a 38 de l'Acta d'Estocolm del present Conveni equivaldrà, amb el fi únic de poder aplicar l'Article 14.2) del Conveni que estableix l'Organització, a la ratificació de l'Acta d'Estocolm o a l'adhesió a aquella Acta amb la limitació prevista en l'Article 28.1) (b)(i) de la dita Acta.


Article 30

[modifica]

1) Sense perjudici de les excepcions possibles previstes en el paràgraf 2, del present article, l'Article 28.1) (b), l'Article 33.2), i l'Annex, la ratificació o l'adhesió suposaran, de ple dret, l'accessió a totes les disposicions i l'admissió per a tots els avantatges estipulats en el present Conveni.

2)

(a) Qualsevol país de la Unió que ratifiqui la present Acta o s'adhereixi a ella podrà conservar, sense perjudici d'allò que disposa l'Article V.2) de l'Annex, el benefici de les reserves que hagi formulat anteriorment, a condició de declarar-ho en fer el dipòsit del seu instrument de ratificació o d'adhesió.
(b) Qualsevol país extern a la Unió podrà declarar, en adherir-se al present Conveni i sense perjudici d'allò que disposa l'Article V.2) de l'Annex, que pensa reemplaçar, almenys provisionalment, les disposicions de l'Article 8 de la present Acta relativa al dret de traducció, per les disposicions de l'Article 5 del Conveni de la Unió de 1886, revisat a París en 1896, en la intel·ligència que aquelles disposicions es refereixen únicament a la traducció en un idioma d'ús general en tal país. Sense perjudici d'allò que disposa l'Article I.6) (b) de l'Annex, pel que fa al dret de traducció de les obres que tinguin com a país d'origen un dels països que hagin fet tal reserva, tots els països estaran facultats per a aplicar una protecció equivalent a la què aquell apliqui.
(c) Els països podran retirar en qualsevol moment aquesta reserva mitjançant notificació dirigida al Director General.


Article 31

[modifica]

1) Qualsevol país podrà declarar en el seu instrument de ratificació o d'adhesió, o podrà informar per escrit el Director General en qualsevol moment ulterior, que el present Conveni serà aplicable a la totalitat o part dels territoris designats en la declaració o la notificació, pels quals assumeix la responsabilitat de les relacions exteriors.

2) Qualsevol país que hagi fet tal declaració o efectuat tal notificació podrà, en qualsevol moment, notificar al Director General que el present Conveni deixa de ser aplicable en la totalitat o en part d'aquells territoris.

3)

(a) La declaració feta en virtut del paràgraf 1) produirà efecte en la mateixa data que la ratificació o l'adhesió, en l'instrument en el qual aquella s'hagi inclòs, i la notificació efectuada en virtut d'aquest paràgraf produirà efecte tres mesos després de la seva notificació pel Director General.
(b) La notificació feta en virtut del paràgraf 2) produirà efecte dotze mesos després de la seva recepció pel Director General.

4) El present article no podrà interpretar-se de manera que impliqui el reconeixement o l'acceptació tàcita, per un país qualsevol de la Unió, de la situació de fet de tot territori al qual es faci aplicable el present Conveni, per un altre país de la Unió en virtut d'una declaració feta en aplicació del paràgraf 1).


Article 32

[modifica]

1) La present Acta reemplaça, en les relacions entre els països de la Unió als quals s'apliqui i en la mesura en què s'apliqui, al Conveni de Berna del 9 de setembre de 1886 i a les Actes de revisió subsegüents. Les Actes anteriorment en vigor continuaran sent aplicables, en la seva totalitat o en la mesura que no les reemplaci la present Acta en virtut de la frase precedent, en les relacions amb els països de la Unió que no ratifiquin la present Acta o que no s'adhereixin a ella.

2) Els països externs a la Unió que arribin a ser parts en la present Acta, l'aplicaran, sense perjudici de les disposicions del paràgraf 3), en les seves relacions amb qualsevol país de la Unió que no sigui part d'aquesta Acta o que sent part, hagi fet la declaració prevista en l'Article 28.1) (b). Tals països admetran que el país de la Unió de què es tracti, en les seves relacions amb ells:

(i) apliqui les disposicions de l'Acta més recent de la que sigui part, i
(ii) sense perjudici d'allò que disposa l'Article I.6) de l'Annex, estigui facultat per a adaptar la protecció al nivell previst en la present Acta.

3) Els països que hagin invocat el benefici de qualsevol de les facultats previstes en l'Annex podran aplicar les disposicions de l'Annex respecte a la facultat o facultats el benefici de la qual hagin invocat, en les seves relacions amb qualsevol país de la Unió que no estigui obligat per la present Acta, a condició que aquest últim país hagi acceptat l'aplicació de les esmentades disposicions.


Article 33

[modifica]

1) Tota diferència entre dos o més països de la Unió respecte de la interpretació o de l'aplicació del present Conveni que no s'hagi aconseguit resoldre per via de negociació podrà ser portada per qualsevol dels països en litigi davant de La Cort Internacional de Justícia mitjançant petició feta de conformitat amb l'Estatut de La Cort, a menys que els països en litigi convinguin un altre forma de resoldre-la. L'Oficina Internacional serà informada sobre la diferència presentada a La Cort pel país demandant. L'Oficina informarà els altres països de la Unió.

2) En el moment de firmar la present Acta o de dipositar el seu instrument de ratificació o d'adhesió, tot país podrà declarar que no es considera obligat per les disposicions del paràgraf 1). Les disposicions del paràgraf 1) no seran aplicables pel que fa a les diferències entre un d'aquests països i els altres països de la Unió.

3) Tot país que hagi fet una declaració d'acord amb el que disposa el paràgraf 2) podrà retirar-la, en qualsevol moment, mitjançant una notificació dirigida al Director General.


Article 34

[modifica]

1) Sense perjudici d'allò que disposa l'Article 29bis, després de l'entrada en vigor dels Articles 1 a 21 i de l'Annex, cap país podrà adherir-se a Actes anteriors del present Conveni o ratificar-les.

2) A partir de l'entrada en vigor dels Articles 1 a 21 i de l'Annex, cap país podrà fer una declaració en virtut d'allò que disposa l'Article 5 del Protocol relatiu als països en desenvolupament annex a l'Acta d'Estocolm.


Article 35

[modifica]

1) El present Conveni romandrà en vigor sense limitació de temps.

2) Tot país podrà denunciar la present Acta mitjançant notificació dirigida al Director General. Aquesta denúncia implicarà també la denúncia de totes les Actes anteriors i no produirà efecte més que respecte del país que l'hagi fet, quedant amb vigor i executiu el Conveni respecte dels altres països de la Unió.

3) La denúncia produirà efecte un any després de la data en què el Director General hagi rebut la notificació.

4) La facultat de denúncia prevista pel present article no podrà ser exercida per un país abans de l'expiració d'un termini de cinc anys comptats des de la data en què s'hagi fet membre de la Unió.


Article 36

[modifica]

1) Tot país que formi part del present Conveni es compromet a adoptar, de conformitat amb la seva Constitució, les mesures necessàries per a assegurar l'aplicació del present Conveni.

2) S'entén que, en el moment en què un país s'obliga per aquest Conveni, es troba en condicions, conforme a la seva legislació interna, d'aplicar les disposicions del mateix.


Article 37

[modifica]

1)

(a) La present Acta serà firmada en un sol exemplar en els idiomes francès i anglès i, sense perjudici d'allò que disposa el paràgraf 2), es dipositarà en poder del Director General.
(b) El Director General establirà textos oficials, després de consultar els governs interessats, en alemany, àrab, espanyol, italià i portuguès i en els altres idiomes que l'Assemblea pugui indicar.
(c) En cas de controvèrsia sobre la interpretació dels diversos textos, farà fe el text francès.

2) La present Acta estarà oberta a la firma fins al 31 de gener de 1972. Fins aquesta data, l'exemplar a què es fa referència en l'apartat 1) (a) es dipositarà en poder del Govern de la República Francesa.

3) El Director General remetrà dues còpies certificades del text firmat de la present Acta als governs de tots els països de la Unió i al govern de qualsevol altre país que ho sol·liciti.

4) El Director General farà registrar la present Acta en la Secretaria de les Nacions Unides.

5) El Director General notificarà als governs de tots els països de la Unió les firmes, els dipòsits d'instruments de ratificació o d'adhesió i les declaracions compreses en aquests instruments o efectuades en compliment dels Articles 28.1) (c), 30.2) (a) i (b) i 33.2), l'entrada en vigor de totes les disposicions de la present Acta, les notificacions de denúncia i les notificacions fetes en aplicació d'allò que disposen els Articles 30.2) (c), 31.1) i 2), 33.3) i 38.1) i en l'Annex.


Article 38

[modifica]

1) Els països de la Unió que no hagin ratificat la present Acta o que no s'hagin adherit a ella i que no estiguin obligats pels Articles 22 a 26 de l'Acta d'Estocolm podran, si ho desitgen, exercir fins al 26 d'abril de 1975 els drets previstos en tals articles com si estiguessin obligats per ells. Tot país que desitgi exercir els mencionats drets dipositarà en poder del Director General una notificació escrita que produirà efecte en la data de la seva recepció. Aquests països seran considerats com a membres de l'Assemblea fins a l'expiració de l'esmentada data.

2) Mentre hi hagi països de la Unió que no s'hagin fet membres de l'Organització, l'Oficina Internacional de l'Organització i el Director General exerciran igualment les funcions corresponents, respectivament, a l'Oficina de la Unió i al seu Director.

3) Una vegada que tots els països de la Unió s'hagin fet membres de l'Organització, els drets, obligacions i béns de l'Oficina de la Unió passaran a l'Oficina Internacional de l'Organització.