Convocatòria del Parlament de Catalunya (22-07-1410)

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Convocatòria del Parlament de Catalunya (22-07-1410)
Guerau Alamany de Cervelló
Convocatòria del Parlament que es féu posteriorment el 31 d'agost de 1410 a Montblanc.
 Baixa


En Guerau Alamany de Cervelló, cavaller gobernador general de Cathalunya. Als honrats é amats los consellers é prohomens de la ciutat de Barchinona, saluts é dileccio. Ben sabets lestament en que al present per mort del molt alt senyor en Marti rey Darago de loable recordacio, son los regnes é terres de la dita corona real Darago, è quant es necessari als cathalans tenir Parlament general per socorrer á les urgents necessitats iminents al principat de Cathalunya especialment per la mort del dit senyor é per posar lo dit principat en degut estament ab consell dels prelats é persones ecclesistiques, barons, cavallers et homens de paratge, é sindichs de universitats, de ciutats et viles reyals del dit principat: perque affectuosament vos pregam et ab la present vos requerim é amonestam que per tenir lo dit parlament axi com es de gran necessitat, constituats de vosaltres certs sindichs et procuradors qui per aqueixa ciutat sien á XXXI dies del prop vinent mes dagost en la vila de Muntblanch, la qual á tenir lo dit parlament havem assignada ab poder bastant de consellar, provehir é ajudar en totes les dites necessitats é especialment si necessari será sobre la forma é manera ques deu tenir per lo dit principat en semps ab los altres regnes é terres de la dita corona en tractar é ordenar de la successió dels dits regnes é terres de la dita corona Darago, la qual successió lo dit senyor rey en Marti en la sua fi volch é ordona esser dada á aquell qui per justicia pertangues. E per ço com la on ha multitud de gents ha persones de diverses enteniments per la qual diversitat moltes de vegades se segueixen escandels, é sabets quant seria nohible en aquest temps: per ço aparia sia á vosaltres semblara bo que los qui vendran al dit parlament sien pochs en nombre é que per mils demostrar benignitat, fraternitat, caritat, unitat é amor vera venguen en la pus simpla et honesta manera que poram: é aço no dilatets si la perdició del dit principat posat en extrema necessitat desijats esquivar: é en aquests affers et tots altres hajats á memoria la gran feeltat á naturalesa que vostres predecessors et vosaltres havets tots temps hauda en conservació é creximent de la dita corona reyal. Dada en Barchinona á XXII dies de juliol en lany de la nativitat de nostre Senyor mil quatrecents deu. - Gubernator.Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)