De son Miquelet y de Algayda

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

De son Miquelet y de Algayda
l'Arxiu Servera-Pericàs
Transcripció: Miquel Cabot i Sastre.
 Baixa

Descripció[modifica]

Pàgines 66 i 67.

Plagueta de 10 x 14 cm amb cobertes de pergamí. Consta de 44 fulls. Les pàgines escrites corresponen als nombres: 1-11, 39, 41, 43 - 49, 52 - 56 i 59 – 69. Les altres són en blanc. A la coberta hi diu: De Son Miquelet y de Algayda. També s'hi endevina un altre escrit però del tot il·legible.


Transcripció[modifica]

Pàgina 1
ey ha alberans de Son
Miquelet, y de Algayda
y algunas obras pias.

Pàg. 2
Jo Ramon Sant Marti fas fe y testimoni
com mon Para á rebut com a conductor
del sensal de la encomande de Andreu
Amengual setse sous en dos partides
y son per dos sous fa de sensal a le C.S.I
y son acompliment fins a lo añy 1713.
fet als 22 de octubre de lo añy 1713
dich .............. 16 s.

Jo el Dr. Llorens Ramis pre fas fee com
Remon StMarti ha rebut de Andreu
Amengual sis sous dich 6 s y son p reho de
2 s fa a la casa Sagrade de Temples y
a compliment p la pensio 1716 fet
als 17 janer 1717 dich .......................... 6 s.

Pàg 3
Jo Joan Monblanch fas fe y testimo-
ni com Pere Sastre de Staque confessa haver
rebut de Andreu Armengual son
cunnat deu lliuras dich 10 L. Y
son a compliment de lo llegat feu
Francisca Sastre y Mulet avia
de Catherina Armengual se mu-
ller los quals tinch rebuts per
dit compta y los fas bons sobre
tota la mia heretat a dita me muller
y per ser esta la veritat ---- lo
pnt fet vui als 10 juny 1712
dich ....................................... 10 L.

Pague Juan Servera per el sens del
comu tot el civil per ------ 16 s. 10 d.
20 octubre 1838. Amengual

Pàg. 4
Jo Ramon St. Marti fas fe
y testimoni com mon Para ha
rebut de Andreu Amengual
ha conductor del sens de le
encomande de le C.S.T vuyt
sous dich 8 s y son acompliment
fins lo añy present de 1720. Fet
als 9 7bre 1720 dich ............. 8 s.

Jo Antoni Reus fas fe y testimoni
com Remon St. Marti con fesa hever
rebut de Andreu Amengual sis sous
dich 6 s y son acompliment p la
pansio de 1721, 1722 y 1723 p reo de
sis sous que hes tingut fet tots añys
a la C S del T y dit St. Marti cobra
com a conductor y p ser axi la veritat
fas lo present vuy als 8 7bre 1723
dich ............................................... 6 s.

Pàg. 5
Jo Ramon St. Marti pre fas fe
y testimoni com Andreu Amengual
ha pagat sis sous a Remon St. Marti
mon pare conductor del sens de le case
S de T en la Villa de Algayda y dit
Amengual paga per dos sous fa alodial
a le C S T y dita quantitat y acompliment
inclusive per los añys de 1724, 1725 y
1726. Fet als 8 7bre 1726 dich .......... 6 s.

Als 30 8bre 1728 ha pegat Andreu
Amengual Fill de Ant. Amengual sastre de
la pnt vila de Algayda quatre sous y
son p duas pencions de dos sous Cens Alodi-
als fa tots añys a la cassa del T p las suas
casas poseheix en dita Vila en sert temps
del añy, y son per las pencions 1724
Pàg. 6
= 1728 Fet ut supra= dich ...................... 4 s.
Pau Estada not per lo Dr.
en medicina Ant. Roig Ctor.
Dels censos de dita vila y ser=
ma y altres=

Jo Ramon San Marti pre confes
haver rebut de Andreu Amengual
catorse sous y son acompliment per
vint y une pensio de vuyt diners fa
per dos mitjes qdes de terra continu-
es, quatre diners cada mitja qda y
jo rep com a sucsessor de Ramon
San Marti qdam mon Pare olim
conductor de dit cens des de lo añy
1706 fins 1726 tot inclusive
Fet als 14 Agost 1729 dich ........ 14 s.

Pàg. 7
Jo pera Miquel Bauça fas
fe y testimoni com lo Dr. en dret


Hironim pons y escuder (+)ha
ha rebut del sen Andreu Amen-
gual coredor trente sinch sous
dich 1L 15 s los quals son en lo
valor de 5 barceles de bat
(+) mon ha rebut dit dr pons y son a
       onclo compliment p la mitat
de treballs ha prestat p
el pel plet contra dit An-
dreu Amengual y onofre Amen-
gual jarmans contre mer-
gelide jordane y hemengual se
cuñada sense gratia de lo demes
y lo dit Miquel Bauça los
lo alboreran de orde de mon
onclo p quant jo era en la vila
de Algayde y p ser la veritat
fas el pt vuy als 29 7bre de 1729
dich ............................. 1 L 15 s

Pàg. 8
Als 20 7bre 1733 ha pagat Andreu Amen-
gual de la vila de Algayda, dos sous per tants
ne fa de cens alodial a la casa del Tem-
ple y casas en dita vila, y per la pensio de
1729 y de temps dels conductors de 1727,
1728 y 1729 y pague sens perjuy dels
drets dels olim conductors, y en exo de la
crida feta als 14 corrents de orde del sr.
Conde de montenegro, y de Montoro
dich .................................................... 2 s
Pau Estada not de orde
del dit Conde

Jo Ramon San Marti pre confes aver re-
but de Andreu Amengual dotze sous acompliment
per tres pencions a le case S T las que tinch
dret de reber que son les pencions de 1730,
1731 y 1732. fet als 20 7bre 1733
dich ................................................... 12 s

Pàg. 9
Jo Rafel Reus pre y cobrador de la ren-
de de la CST de ques es conductor Ant.
Reus mon jerma he rebut de Andreu
Amengual vuit sous dich 8 s per
tres pancions de 1733, 1734 y 1735 per
rauho de dits dos sous y vuit ab dos par-
tidas es tingut fer tots añys a dita CST
fet als 28 Agost de 1735 dich ............. 8 s
Jo Ant. Reus conductor de la an coman-
de de la vila de Algayde tinch rebut
de la va de Andreu Amengual 8 s y
son p las pensions de 1742, 1743 y
1744 p reo de 2 s 8 fa dita va ab
dos partides fet als 9 7bre 1744
dich ................................................ 8 s

Pàg. 10
Jo Ant. Reus conductor de la anco-
mande de la vila de Algayde tinch re-
but de Margalida oliver va de An-
dreu Amengual sinch sous y quatre
dines dich 5 s 4 y son p reo de 2 s 8 es
tingude fer cada Añy a la case sa-
grade del temple y son a compli-
ment de la mia cobranse fet als
23 Juriol de 1746 dich .................. 5 s 4
 
Jo Juan Oliver Mag. Contor de la en-
comanda he rebut de Juan Sarvera
marit de Juana Amengual deu sous
y vuit di per 4 pen de 2 s 8 cens
fa a nta encomanda y per compt
de la mia cond; fet als tres octre
1754 Son ...................................... 10 s 8

Pàg. 11
Jo Franch Reus pre he rebut del ho-
nor Joan Servera deu sous y vuyt dines
son per el cens fa tots añys a la
CST per los bens de se mr y acumpliment
per los añys de la conduccio de
la dita encomande de Anto. Reus
qdam mon germa. Fet als 18
7bre 1764 dich ................................... 10 s 8

Mes he rebut jo dit Reus pre
lloch havent de St Marti Mayol
de dit Servera vuit sous per
la susdita ro p los añys de
1759 fins 1762 inclusive
de la conduccio de dit Mayol
Fet ut supra dich ....................... 8 s

Pàg. 39
Jo Gll St Andreu fas fe y
tastimoni com Gll. Miralles en nom
de Dr Francesche Gual he rebut
de Margalida Oliver va une galine


p tan ne fa de une pessa de
terra posaex en son Reus y p
ser la veritat fal present vuy
als 27 janer 1747
Gihe i g

Jo Llorens Oliver Sba Ra fas
fee y testimoni com Gabriel
Miralles Conductor de la Posso. Son
Reus confessa haver rebut de Juan
Servera de son Miquelet una galina
y es a bon compta per terras te
de pertinencias de dita Posso. Y per
ser la veritat fas lo pnt vuy als 23
Xbre 1753 dich ........................... 1 glana

Pàg. 40
Jo Llorens Oliver fas fe y testimoni
com Gabriel Miralles conductor de la Posso.
Son reus en nom del dr. Barnat Barard
confessa haver rebut de Juan servera de
son Miquelet dos galinas y ditas son a bon
compta per terras te y posaeix de pertinen-
cias de dita Posso. Son Reus y per ser
la veritat fas lo pnt a requisio de ditas
parts vuy als 23 Xbre 1736 dich ........ 2 galls.

Pàg. 43
Jo Gabriel Clar not he
rebut de Andreu Amen-
gual una lliura dich 1 L.
Y la he rebuda a compta
de las escripturas rebudas en
mon poder y a son favor fet
als 20 8bre 1731 dich
...................................... 1 L.

Pàg. 45
Jo Sebastia Mulet pre y pdor
annual del Rd Comu de la Parrl
Isga de Algayda tinch rebut de
Juan servera de son Miquelet
setze sous deu diners y malle
dich 16 s 10 d y son per tants ne
es tingut fer de cens a dit comu
de major nl p la terra ha
adquiride de pertinencias de
son Barrera gros y esta es la
primera pencio que paga
y acompliment p la pencio de1754 p la sua part sens per-
juy de la conobligacio fet als
11 8bre 1754 dich ............... 16 s 10 1/2

Pàg. 46
Jo Gabriel Oliver de son Maix cla-
vari del tall Gl i ordina del any
1748 he rebut del honor Juan
Servera de son Miquelet dues L
set sou y dos dines dich 2 L 7 s 2
y son a compt de lo que me res-
ta devent a mos clavarials de
del any fet vuy als 3 Agost de
1756 dich ............................... 2 L 7 s 2

Pàg. 47
Jo Seba Mulet pre y pdor del
Rd Comu de la Parrll Isga de Al-
gayda tinch rebut de Juan ser-
vera de Miquelet duas lliu-
ras deu sous set diners y malle
dich 2 L 7 s 7 y son per raho
de 16 s 10 d fa de cens dit Comu p
son Barrera gros y per las pen-
cions de 1755 1756 y 1757 acom-
pliment per la sua part p
dits anys fet als 20 9bre de
1757 dich ......................... 2 L 10 s 7 1/2

Mes tinch rebut jo dit mulet pre
en dit nom del del Servera una lliura
tretze sous y nou diners dich 1L 13 s 9
y son p raho de 16 s 10 y fa de cens
a del Comu de major ne y p las pen-
cions de 1758 y 1759 acompliment
fet als 15 Agost 1759 dich 1 L 13 s 9

Pàg. 48
Jo Sebastia Mulet pre y pdor
del rd Comu de la Parll Iga de la
vila de Algayda tinch rebut
de Juan Servera de son Mique-
let setze sous deu diners y malle
dich 16 s 10 y son per tant
en fa de cens a del Comu per
terra possesio en son Barrera
gros y de major ne y per
la pencio de 1760 acompli-
ment per la sua part sens
perjuy de la conobligacio
fet als 6 7bre 1760 dich ...... 16 s 10 1/2


Jo Sebastia Mulet pre y pdor del Rd
Comu de la Parrll Iga de la vila
de Algayda tinch rebut de Juan
Servera de Son Miquelet duas
lliuras deu sous set diners dich
2 L 10 s 7 y son per raho de 16 s 10 d
fa de cens a dit comu y p las pen-
cions de 1762 1763 y 1764 acom-
pliment per la sua part fet als
18 7bre 1764 dich ................ 2 l 10 s 7 1/2

Pàg. 49
Jo Sebastia Bennasser Pre y Pdor
annual del Rd Comu de la Parrl
de Algayda tench rebut de Juan
Servera de son Miquelet una lliu-
ra, tretsa sous y nou diners dich
1 L 13 s 9 y son per raho de 16 s 10 1/2
fa de sens a dit Comu de major ne
y acumpt par la sua part
par la pancio de 1765 y 1766 sens
parjuy de la conobligacio fet als
9 9bre de 1766 dich ...................... 1 L 13 s 9

Jo jaume Mulet Cª olim pror del Rt
Comu de le Vª de Algayde tinch rebut
de Barnat Servere 1L 13 s 9 dich 1 l 13 s 9
y son per reuo de 16 s 10 ½ fa de sens a
dit Comu y a compliment per 1767 y 1768
fet a 9 Juriol 1769 dich .............................. 1 l 13 s 9

Pàg. 50
Jo Gabriel Amangual pdor del
Rd Comu de la vile de Algayde
he rebut de Barnat Servere fill
de Juan setze sous deu dines y
maya dic 16 s 10 ½ y son per tans
en fa de sens a dit Comu de
mejor nombre y paga a compli-
ment per la sua part vuy als
16 Janer 1770 y paga per le pensio
de 1769 dic ..................................... 16 s 10 ½

Pàg. 51
Jo Miql Rigo certifich y don fe com
Margueritte Servere Muller de Miquel
Thomas als dide confesse haver rebut de
lo honor Joan Servere de son Miquelet Ret-
gidor en el corrent any son jerma vint
lliures y deu sous dich 20 L 10 s y ditesson a bon conte p lo que li especte de al
dot y llegitime de Barnad Servere quadm
son Pare y pere que cost ahont convingue
fas lo pt vuy als 21 Abril de lo any
1765 son .......................................... 20 L 19 s

Pàg. 54
Jo Damia Coll pre confes haver
rebut de lo honor Juan Servera
quinse sous dich 15 s per elmuy-
ne de sinch misses resades per
anima de Marguerite Servere
qdam se jermane y muller de
Miquel Thomas ço es tres a los
Sts Metjes de Pine y les altres
a voluntat de mermessors fet
als 16 Jener de 1768 dich ....... 15 s

Jo Sebastia Mulet pre y pdor de lo
adventicio del Rd Comu de la Parrll
Iga. De la vila de Algayda tinch
rebut del honor Juan Servera
tres lliuras catorze sous y vuit di
dich 3 L 14 s 8 y son per lo enter-
ro de Margtta Servera qdm
se jermana per processo missa
cantade Diacas Salves et alias fet
als 31 Janer de 1768 dich 3 L 14 s 8

Pàg. 55
Jo abax firmat confes haver rebut
de lo honor Juan servere quinse sous
dich 15 s Chat de de 5 misas celebrades
per anima de de Margarita Servere
qdam se jermane y muler de Miql
Thomas als dida fet vuy al 2 de
Fabrer 1768 dich ........................... 15 s
Josph Oliver pre y Vic.

Jo Andreu Sarvera pre he ra-
but de Joan Sarvera mon para
una ll 10 sous la caritad de deu
missas celabrades per anima de
Margalida Sarvera qdam se jer-
mana y muller de Miquel Tho-
mas vuy als 20 Mars de 1768
dich ............................................. 1 L 10 s

Jo Marti Pujals Apot(?) e rebut
de lo Hor Bernat Servera quatrelliuras sinch sous y set dines y
son per una sepultura que servi
per lo anterro de Margarita Servera
qam sa tia 17 xbre 1768 son 4 L 5 s 7

Pàg. 56
Jo Antoni Pujals pre he rabut de
lo Hor Bernat Servera quinse
sous charitat de sinch missas
selebrades per anima de Mar-
garita Servera qda se tia fet
als 17 Xbre 1768 dich ............ 15 s

Jo Guillem Vanrell fas fe y tes-
timoni com Antoni Vanrell Ascola
mon Pare ha rebut de Barnat Ser-
vere 17 s 8 y son tocar aportar
le Creu Salves acolits et alias per
lo antero de Margalita Servere
qm se tia fet als 18 Desembre
1768 dich ..................................17 s 8

Paga Andreu Servera 5 L Pql del enter-
ro de Magta Servera qm se tia, els 18 xbre
1768 ................................................... 5 L
Dr Tugores Pre y Rr

Pàg. 57
Jo Pera Joseph Mulet Pre
he rebut de Barnat Servera
tres lliures sis sous dich 3 L 6 s
y son per caritat de vintiduas
missas que he selebrat per
Anima de Margalida Ser-
vera. Qda se tia fet vuy
als 18 desembre de 1768. Son 3 L 6 s

Jo Andreu Servera Pre
he rabut de Bernat Ser-
vera mon jerma tres
lliures sis sous y son per
la caritat de vint y duas
missas celebrades per
anima de Mergalida
Servera qdam me tia
vuy als 18 dezbre 1768 .. 3 L 6 sHe rebut de Bernad Ser-
vera dotse sous Cpt de 4
missas per anima de
Margta Servera qdm se
tia 18 xbre 1768 Son .......... 12 s
Jordi Vic

Pàg.58
Diff las Obras Pias
de Margta Servera
dia 18 xbre 1768
Jordi Vic per Es-
teva PreO de Cs P

Pàg. 61
Jo Sebastia Mulet pre i pdor
de lo adventicio del Rd Comu
de la Parrll Iga de la Vila de
Algayda tinch rebut de Ber-
nat Servera quatre lliuras
sis sous y vuit diners dich 4 L 6 s 8
y son per lo enterro de Juan
Servera qdm son Pare per
processo missa cantade Dia-
cas Salves et alias fet als 23
octubre de 1768 dich 4 L 6 s 8

Jo Sebastia Mulet pre don fe com
Antt Venrell escola te rebut de Ber-
nat Servera devuit sous dich 18 s y
son per tocar aportar la creu sal-
ves et alias y acolits per lo enter-
ro de Juan Servera qdm
son Pare fet als 23 Octubre de
1768 dich .................................... 18 s

Pàg. 62
Paga Bernad Servere sinch
sous dich 5 s y son per el dret
Parroql de lo enterro del Honor
Joan Servere qdam son Pare
fet â 1 9bre 1768 dich ............... 5 s
Dr Tugores Pre Rr

Jo Michel Mulet Pra
he rebut de Bernat Ser-
vere une lliure deu sous
dic 1 L 10 s y son caritad
de deu misses baxes selebrades
per Anime de Lamon JuanServera quondam Mon Para
fet vui als 1 Novembre de
1768 ........... dic ............ 1 L 10 s

Pàg. 63
Jo Antt Gener pre he rebut de Bernat
Servera quinse sus dich 15 s Cht
de sinch Misses rezades per ani-
ma de Joan Servera qm son
Pare fet als 13 9bre 1768 dich
.................................................. 15 s

Jo Franch Reus pre he rebut de Ber-
nad Servera una lliure deu sous y son
per cht de deu misses resades per anima
del Honor Joan Servera qdam son
Para fet als 13 9bre 1768 son ...... 1 L 10 s

Jo Josph Jorda pre he rebut de Bernat
Servera una lliura deu sous y son per
la caridat de deu misas resades per ani-
ma de honor Joan Servera qdam son
Para fet als 13 9bre 1768 Son ....... 1 L 10 s

Jo Gabriel Amengual Pre he rebut
de Bernad Servere una lliura deu
Pàg. 64
sous dich 1 L 10 s y son p caritat
de deu Missas per anima del Honor
Joan Servere qdam son Pare. Fet
a 29 9bre 1768 dich ....................... 1 L 10 s

Jo Marti Pujals Apror(?) e rebut
de lo Hor Bernat Servera sis lliu-
ras dos sous y son per al valor
de una sepultura prengue de la
mia botiga qui servi per lo
Hor Juan Servera Raglader(?)
qdm Son Pare Als 17 xbre 1768
Dich .............................................. 6 L 2 s

Jo Andreu Sarvera Pre
he rabut de Barnat Servera
mon jerma una lliura setze
sous per la caritat de dotze
Missas celabradas per ani-
me de Joan Servera qdm mon
Para vuy als 12 9bre 1768 son ...... 1 L 16 s

Pàg. 65
Jo Pere Frah Roca pre confes
haver rabut del honor Bernat
Servera una lliure deu sous
caritat de deu missas he cele-
brades per anima de Juan
Servera quondam son Para
Vuy als 9 Juliol 1769 dich ....... 1 L 10 s

Jo Christofol Munar pre confes
haver rebut de Bernat Servera
15 s dich quinze sous y dits son p la
charitat de sinc misses baxes he
selebradas per Anima de Juan
Servera quondam son Para
fet als 17 setembra de 1769
son .......................................... 15 s

Pàg. 66
Al primer de 8bre de 1769 he rebut
de bernat Servera una lliure setze
sous per almoyne de dotze mi-
ses resades per anime del honor
Juan Servere qdm son Pare
Son ...................................... 1 L 16 s
Damia Coll pre

Jo Pera Joseph Mulet Pre he rebut de
Barnat Servera tres lliures y son
per caridat de vint Misses les que
he selebrat per Anima del Honor
Juan Servere qdam son Para: vuy
als 1 obtubre de 1769 Son ........... 3 L

Don fe jo fr Antoni Vidal Pdor del
Rd St de st franch com la sra dor
Pedro descallar y Dameto sindich ---to
lich de dit St ha rebut de Bernat
Servera tres lliures y son per anima
de Juan servere qm Son pare: vuy als
15 obtubre de 1769 dich .................. 3 L

Pàg. 67
Jo Michel Mulet Pre he
rebut de Bernat Servera
quatre lliures setze sous y 4
dines y son le caritad de
trenta dues Misses baxes
per Anime de Juan Ser-
vere quondam son Pare
fet alls 16 8bre 1769
son ..................................... 4 L 16 s 4
Diffs. las Obras Pias de Juan
Servera als 16 8bre 1769
Jorda Vic per Esteva Pre
Por de C L.

Jo Andreu Servera pre
he rabut de Barnat Serve-
mon jerma la caritat de tre-
te
trenta tres Misas celabra-
des per las animas del Purga-
tori de las que li dexa fes cele-
bar Joan Servera qdam en son
testement que son cent dins
los tres anys primers despues
de la seua mort y per ser axi
fas al present vuy als 20 ju-
liol de 1770 dich .................. 4 L 9 s

Pàg. 68
Pagá Juan Sarvera per las ta-
llas y tª e als any 1834 y el
present any onse lliuras diset sous
sis diners . Algayda 15 Nov de
  1835 son ............................ 11 L 17 s 6
Cardell Cobr.

Pàg. 69
Als 6 fabrer de 1814 he rebut de
Juan Servera per tall Gs i per
y G de per lo añy 1813. Algayda dits
Son......................................... 5 L 11 s
Mut Rgtor

Paga Juan Servera fedri de so n
Miquelet en dos contes 6 L 13 s pr
el Nº 3r de la contribº dta al corrent
añy al 24 Abril 1814
Son ...... 6 L 13 s
Oliver Regdor.

Pàg. 70
Pagá Juan Sarvera per las
tallas y fruits civils del present
añy .......................................... 6 L 13 s 6
Alagyda 19 Nov de 1838
Cardell Cobr.


Aquest document pertany a l'Arxiu Servera-Pericàs de Pina, i ha estat transcrit per Miquel Cabot i Sastre.


Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)