Decret 116/2018 sobre la denominació oficial del municipi de Nàquera

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 116/2018, de 3 d’agost pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi de Náquera,
per la forma bilingüe Nàquera/Náquera. [2018/8126]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 8.371, del 29 d’agost de 2018
 Baixa


L’Ajuntament de Náquera, de la província de València, en la sessió realitzada el dia 29 de novembre de 2016, va acordar l’inici de l’expedient per modificar la denominació actual del municipi per la forma bilingüe Nàquera/Náquera, i en la sessió realitzada el dia 28 de novembre de 2017, amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de la corporació, va acordar continuar amb l’expedient d’alteració de la denominació del municipi aprovada, de conformitat amb l’informe de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua de 10 d’abril de 2017. L’esmentat acord va ser objecte de tràmit d’exposició pública pel termini de 20 dies hàbils, per mitjà d’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València número 238, de 14 de desembre de 2017, en el tauler d’anuncis i en el Portal de transparència, sense que s’hi haja presentat cap reclamació.

La Direcció General de Relacions amb les Comunitats Autònomes i Ens Locals, del Ministeri de la Presidència i per a les Administracions Territorials, va certificar en data 26 d’abril de 2018 que, segons consta en el Registre d’Entitats Locals, la denominació proposada no coincideix amb la de cap municipi inscrit en l’esmentat registre.

El Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en sessió de 4 de maig de 2018, va adoptar l’acord, i va informar favorablement el canvi de denominació proposat.

L’article 21.1 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana, en relació amb l’article 13.2 del Decret 69/2017, de 2 de juny, del Consell, pel qual es regula el procediment per al canvi de denominació dels municipis i altres entitats locals, disposa que cor-respon al Consell mitjançant un decret, l’aprovació del canvi de denominació dels municipis.

En la tramitació del procediment s’han complit totes les prescripcions legals contingudes en la legislació vigent en la matèria, i s’ha tramitat el procediment d’acord amb el que prescriu el Decret 69/2017, de 2 de juny, del Consell.

Per tot això, a proposta del president de la Generalitat, d’acord amb les competències que corresponen a la Presidència de la Generalitat en matèria d’administració local, segons disposa l’article 1 del Decret 151/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual aprova el Reglament orgànic i funcional de la Presidència de la Generalitat, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 3 d’agost de 2018,
DECRETE

Article únic

Aprovar el canvi de denominació del municipi de Náquera, de la província de València, per la forma bilingüe Nàquera/Náquera.

Les referències que a l’antic nom s’hagueren realitzat s’entendran fetes, a partir de la publicació d’aquest decret en el Boletín Oficial del Estado, a la nova denominació.

Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, de conformitat amb el que estableix l’article 114.c de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones interessades podran interposar els recursos següents:

a) Directament un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la notificació o publicació d’aquest decret, de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

b) Potestativament, un recurs de reposició davant del Consell, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació o publicació d’aquest decret, de conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, tenint en compte que no és possible simultaniejar el recurs contenciós administratiu i el recurs potestatiu de reposició.

c) En cas que la persona interessada siga una administració pública, no es pot interposar recurs en via administrativa, sense perjuí del que disposa l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, i ha de requerir prèviament l’anul·lació o revocació d’aquest decret, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la notificació o publicació d’aquest decret, tenint en compte que això no incideix en la seua executivitat, ni interromp els terminis amb vista a la seua fermesa, per no ser substitutiu del règim de recursos en via administrativa.

Tot això sense perjuí que les persones interessades puguen exercir qualsevol altra via que consideren oportuna.


València, 3 d’agost de 2018


El president de la Generalitat,

XIMO PUIG I FERRER
Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]


Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 116/2018 sobre la denominació oficial del municipi de Nàquera.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)