Decret 130/2014 sobre la denominació oficial del municipi de Vistabella del Maestrat

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 130/2014, d’1 d’agost, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi de Vistabella del Maestrazgo
per la forma exclusiva en valencià de Vistabella del Maestrat. [2014/7442]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) núm. 7.331, del 4 d’agost de 2014
 Baixa


L’Ajuntament de Vistabella del Maestrazgo, de la província de Castelló, en la sessió plenària del dia 5 d’octubre de 2013, amb els informes previs pertinents i amb el quòrum legalment exigible, va acordar aprovar la modificació del nom actual del municipi, i adoptar com a nova denominació la forma exclusiva en valencià de Vistabella del Maestrat.

El Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en la sessió de 13 de juny de 2014, va acordar informar favorablement el canvi de denominació proposat.

La Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, de la Generalitat, disposa en l’article 15.1 que correspon al Consell determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

En virtut de tot això, d’acord amb l’expedient instruït per l’Ajuntament de Vistabella del Maestrazgo per a la modificació de la denominació actual del municipi per la forma exclusiva en valencià de Vistabella del Maestrat, en el qual s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 1 d’agost de 2014,


DECRETE

Article únic

El municipi de Vistabella del Maestrazgo, de la província de Castelló, adoptarà la denominació exclusiva en valencià de Vistabella del Maestrat. Les referències que a l’antic antic s’hagueren realitzat pels òrgans de l’Estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir de la publicació del present decret en el Boletín Oficial del Estado, a la nova denominació.

Contra este decret, que posa fi a la via administrativa, de conformitat amb el que establix l’article 109.c de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, els interessats podran interposar els recursos següents:

1. Directament un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la notificació o publicació d’este decret, de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

2. Potestativament, un recurs de reposició davant del Consell, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la notificació o publicació del present decret, de conformitat amb el que establixen els articles 107, 116 i 117 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, tenint en compte que no és possible simultaniejar el recurs contenciós administratiu i el recurs potestatiu de reposició.

3. En el cas que l’interessat siga una administració pública, no es pot interposar recurs en via administrativa, sense perjuí d’allò que disposa l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, i s’haurà de requerir prèviament l’anul·lació o la revocació d’este decret, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la notificació o publicació del decret, tenint en compte que això no incidix en la seua executivitat, ni interromp els terminis amb vista a la seua fermesa, al no ser substitutiu del règim de recursos en via administrativa.

Tot això sense perjuí que els interessats puguen exercitar qualsevol altra via que estimen oportuna.


València, 1 d’agost 2014

El president de la Generalitat,

ALBERTO FABRA PART

El conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua,

JOSÉ CÍSCAR BOLUFER


Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 130/2014 sobre la denominació oficial del municipi de Vistabella del Maestrat.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)