Vés al contingut

Decret 137/2000 sobre la denominació oficial del municipi d'Aielo de Rugat

De Viquitexts
DECRET 137/2000, de 12 de setembre, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi
d’Ayelo de Rugat per la forma en valencià d’Aielo de Rugat. [2000/S7595]

Govern Valencià


L’Ajuntament d’Ayelo de Rugat, en sessió del dia 24 de febrer de 2000, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma tradicional en valencià d’Aielo de Rugat.

La Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística de la Conselleria de Cultura i Educació considera correcta en valencià la grafia Aielo de Rugat.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Govern Valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

En virtut de tot això, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament d’Ayelo de Rugat, per a la modificació de la denominació actual del municipi per la forma tradicional en valencià Aielo de Rugat, en què s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del conseller de Justícia i Administracions Públiques i prèvia deliberació del Govern Valencià, en la reunió del dia 12 de setembre de 2000,


Decrete

Article únic El municipi d’Ayelo de Rugat, de la província de València, adoptarà la denominació tradicional en valencià d’Aielo de Rugat. Les referències que a l’antic nom hagueren sigut realitzades pels òrgans de l’Estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir de la publicació del present Decret en el Boletín Oficial del Estado, a la nova denominació.

Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, procedix interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà al de la seua publicació, de conformitat amb allò que s’ha establit en els articles 48, 109.c) i 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot això sense perjuí que les persones interessades puguen interposar qualsevol altra via que estimen oportuna.


València, 12 de setembre de 2000

El president de la Generalitat Valenciana,

EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

El conseller de Justícia i Administracions Públiques,

CARLOS GONZÁLEZ CEPEDA


Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 137/2000 sobre la denominació oficial del municipi d’Aielo de Rugat.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)