Decret 144/2012 sobre la denominació oficial del municipi de Rafelbunyol

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 144/2012, de 5 d’octubre, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi de Rafelbunyol/Rafelbuñol
per la forma exclusiva en valencià de Rafelbunyol. [2012/9226]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) núm. 6.878, del 8 d'octubre de 2012
 Baixa


L’Ajuntament de Rafelbunyol, en la sessió plenària del dia 27 de febrer de 2012, previs els informes pertinents i amb el quòrum legalment exigible, va acordar aprovar la modificació del nom del municipi i va adoptar com a nova denominació la forma exclusiva en valencià Rafelbunyol.

El Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en la sessió de 13 de juliol de 2012, va acordar informar favorablement el canvi de denominació proposat.

La Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa, en l’article 15.1, que correspon al Consell determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tant, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Rafelbunyol per a la modificació de la denominació actual del municipi per la forma exclusiva en valencià de Rafelbunyol, en què s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del consellera de Presidència i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 5 d’octubre de 2012,


DECRETE

Article únic

El municipi de Rafelbunyol, de la província de València, adoptarà la denominació exclusiva en valencià de Rafelbunyol. Les referències que a l’antic nom hagen realitzat els òrgans de l’Estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir de la publicació d’este decret en el Boletín Oficial del Estado, a la nova denominació.

Contra este decret, que posa fi a la via administrativa de conformitat amb el que estableix l’article 109.c de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, les persones interessades podran interposar els recursos següents:

a) Directament, recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la notificació o publicació d’este decret, de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

b) Potestativament, un recurs de reposició davant del Consell, dins del termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació o publicació del present decret, de conformitat amb el que establixen els articles 107, 116 i 117 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, tenint en compte que no és possible simultaniejar el recurs contenciós administratiu i el recurs potestatiu de reposició.

c) En el cas que la persona interessada siga una administració pública, no es pot interposar cap recurs en via administrativa, sense perjuí del que disposa l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, i s’haurà de requerir prèviament l’anul·lació o revocació d’este decret, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la seua notificació o publicació del present decret.

Tot això sense perjuí que les persones interessades puguen exercitar qualsevol altra via que estimen oportuna.


València, 5 d’octubre de 2012

El president de la Generalitat,

ALBERTO FABRA PART

El conseller de Presidència,

JOSÉ CISCAR BOLUFER


Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 144/2012 sobre la denominació oficial del municipi de Rafelbunyol.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)