Decret 148/1993 sobre la denominació oficial del municipi del Camp de Mirra

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 148/1993, de 17 d’agost, pel qual aprova el canvi de denominació del municipi de Campo de Mirra, per la forma bilingüe el Camp de Mirra en valencià i Campo de Mirra en castellà. [93/5569]
Govern Valencià
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 2.096, el 6 de setembre de 1993
 Baixa


L’Ajuntament de Campo de Mirra, en la sessió plenària del dia 4 de març de 1993, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma bilingüe el Camp de Mirra en valencià i Campo de Mirra en castellà.

La Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència considera que és correcta en valencià la grafia del Cam de Mirra, i no és procedent cap informe de la forma en castellà Campo de Mirra, que és la denominació oficial.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Govern valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tant, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Campo de Mirra per a l’alteració de la denominació actual del municipi per la forma bilingüe, el Camp de Mirra, en valencià i Campo de Mirra, en castellà, on s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del Conseller d’Administració Pública i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 17 d’agost de 1993,


Decrete

Article únic

L’actual municipi de Campo de Mirra, de la província d’Alacant, adoptarà la forma bilingüe per a la seua denominació, el Camp de Mirra en valencià i Campo de Mirra en castellà. Les referències que a l’antic nom hagen fet els òrgans de l’estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir d’ara, a la nova denominació.

Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, després de la comunicació preceptiva al Govern valencià, un recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors a partir del dia de la publicació d’aquest decret en e Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb el que estableixen els articles 48, 109.c) i 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles 37.1, 57.2.f) i 58 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa (disposicions addicionals deu i onze de l’esmentada Llei 30/1992), sense perjudici que les persones interessades exercisquen qualsevol altre recurs que consideren oportú.


València, 17 d’agost de 1993


El President de la Generalitat Valenciana,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

LUIS BERENGUER FUSTER

Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 148/1993 sobre la denominació oficial del municipi del Camp de Mirra.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)