Decret 150/1993 sobre la denominació oficial del municipi de les Coves de Vinromà

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 150/1993, de 17 d’agost, pel qual aprova el canvi de denominació del municipi Cuevas de Vinromá (Castelló). [93/5571]
Govern Valencià
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 2.096, el 6 de setembre de 1993
 Baixa


L’Ajuntament de Cuevas de Vinromá (Castelló), en la sessió del dia 28 de febrer de 1991, va sol.licitar [sol·licitar] el canvi del nom actual del municipi per la forma tradicional valenciana de les Coves de Vinromà.

La Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència considera que és correcta en valencià la grafia, les Coves de Vinromà.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Govern Valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tant, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Cuevas de Vinromá per a l’alteració de la denominació actual per la forma en valencià de les Coves de Vinromà, i d’acord amb la proposta elevada pel Conseller d’Administració Pública, on s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia


Decrete

Article primer

L’actual municipi de Cuevas de Vinromá de la província de Castelló adoptarà la forma tradicional en valencià de les Coves de Vinromà. Les referències que a l’antic nom hagen fet els òrgans de l’estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir d’ara, a la nova denominació.

Les persones interessades podran interposar contra aquest Decret, que posa fi a la via administrativa, després de la comunicació preceptiva al Govern valencià, un recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors a partir del dia de la publicació d’aquest decret en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d’acord amb el que estableixen els articles 48, 109.c) i 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles 37.1, 57.2.f) i 58 de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa (disposicions addicionals deu i onze de l’esmentada Llei 30/1992), sense perjudici que els interessats puguen interposar qualsevol altre recurs que estimen oportú.


València, 17 d’agost de 1993


El President de la Generalitat Valenciana,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

LUIS BERENGUER FUSTER

Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 150/1993 sobre la denominació oficial del municipi de les Coves de Vinromà.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)