Decret 155/1996 sobre la denominació oficial del municipi d'Albocàsser

De Viquitexts
DECRET 155/1996, de 13 d’agost, pel qual s’aprova el canvi de la denominació de municipi d’Albocácer per la forma en valencià d’Albocàsser. [96/A2555]
Govern Valencià
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 2.814, el 26 d’agost de 1996
 Baixa


L’Ajuntament d’Albocácer, en sessió plenària del dia 29 de desembre de 1995, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma tradicional en valencià d’Albocàsser.

La Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència considera correcta en valencià la grafia Albocàsser.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Govern Valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tant, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament d’Albocácer per a l’alteració de la denominació actual del municipi per la forma tradicional en valencià Albocàsser, en què s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del conseller de Presidència i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià en la reunió del dia 13 d’agost de 1996,


Decrete

Article únic

L’actual municipi d’Albocácer, de la província de Castelló, adoptarà la forma tradicional en valencià d’Albocàsser. Les referències que a l’antic nom hagen realitzat els òrgans de l’Estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir de la publicació d’aquest decret en el Butlletí Oficial de l’Estat, a la nova denominació.

Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, és procedent interposar, després de la comunicació preceptiva al Govern Valencià, un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors a partir del dia de la publicació d’aquest decret en el Butlletí Oficial de l’Estat, de conformitat amb el que estableixen els articles 48, 109.c) i 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles 37.1, 57.2.f) i 58 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa (disposicions addicionals desena i onzena de l’esmentada Llei 30/1992), sense perjudici que les persones interessades exercesquen qualsevol altre recurs que consideren oportú.


València, 13 d’agost de 1996.

El President de la Generalitat Valenciana,

EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

El conseller de Presidència,

JOSÉ JOAQUÍN TIPOLL SERRANO


Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 155/1996 sobre la denominació oficial del municipi d’Albocàsser.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)