Decret 156/1993 sobre la denominació oficial del municipi de Real

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 156/1993, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi
de Real de Montroy per la forma valenciana de Real de Montroi. [93/5725]
Govern Valencià
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 2.102, del 14 de setembre de 1993
 Baixa


L’Ajuntament de Real de Montroy (València), en sessió celebrada el dia 11 de febrer de 1993, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma tradicional valenciana de Real de Montroi.

La Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria d’Educació i Ciència considera que és correcta en valencià la grafia Real de Montroi.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Us i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Govern Valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tant, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Real de Montroy, per a la modificació de la denominació actual per la forma tradicional en valencià de Real de Montroi, on s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del Conseller d’Administració Pública amb la deliberació prèvia del Govern Valencià en la reunió del dia 31 d’agost de 1993,


Decrete

Article únic

L’actual municipi de Real de Montroy de la província de València adoptarà la forma tradicional en valencià de Real de Montroi. Les referències que a l’antic nom hagen fet els òrgans de l’estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir d’ara, a la nova denominació.

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, és procedent interposar, després de la comunicació preceptiva al Govern Valencià, recurs contenciós administratiu davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors a partir del dia de la publicació d’aquest acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb el que estableixen els articles 48, 109.c) i 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles 37.1, 57.2.f) i 58 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa (disposicions addicionals desena i onzena de l’esmentada Llei 30/1992), sense perjudici que les persones interessades exercesquen qualsevol altre recurs que consideren oportú.


València, 31 d’agost de 1993

El president de la Generalitat Valenciana,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

LUIS BERENGUER FUSTER


Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 156/1993 sobre la denominació oficial del municipi de Real.

Enllaços[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)