Decret 16/2017 sobre la denominació oficial del municipi de València

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 16/2017, de 10 de febrer pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi de Valencia,
per la forma exclusiva en valencià de València. [2017/11898]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 7.979, del 14 de febrer de 2017
 Baixa


L’Ajuntament de Valencia, de la província de València, en les sessions realitzades els dies 31 de març, 28 de juliol i 27 d’octubre de 2016, aprovà el canvi del nom actual del municipi per la forma exclusiva en valencià de València.

S’hi ha complit el tràmit d’exposició pública pel termini d’un mes, tant per mitjà d’anuncis en el tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament com mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València número 77, de 25 d’abril de 2016, i s’han resolt les al·legacions presentades en l’esmentat tràmit, mitjançant acord plenari de 28 de juliol de 2016 i, complementàriament, en data 27 d’octubre de 2016.

El Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en sessió de 16 de desembre de 2016, va adoptar l’acord, i va informar favorablement sobre el canvi de denominació proposat.

L’article 21.1 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana, disposa que correspon al Consell aprovar, per decret, el canvi de denominació dels municipis.

En la tramitació del procediment, s’han complit totes les prescripcions legals contingudes en la legislació vigent en la matèria, i s’ha tramitat el procediment d’acord amb el que prescriu el Decret 58/1992, de 13 d’abril, del Consell.

Per tot això, a proposta del president de la Generalitat, d’acord amb allò que disposa la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, prèvia deliberació, en la reunió del dia 10 de febrer de 2017,


DECRETE

Article únic

Aprovar el canvi de denominació del municipi de Valencia, de la província de València, i autoritzar, com a denominació oficial del municipi, la forma exclusiva en valencià de València.

Les referències que a l’antic nom s’hagueren realitzat s’entendran fetes, a partir de la publicació d’aquest decret en el Boletín Oficial del Estado, a la nova denominació.

Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, de conformitat amb el que estableix l’article 114.c de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones interessades podran interposar els recursos següents:

a) Directament un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la notificació o publicació d’aquest decret, de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

b) Potestativament, un recurs de reposició davant del Consell, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació o publicació d’aquest decret, de conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, tenint en compte que no és possible simultaniejar el recurs contenciós administratiu i el recurs potestatiu de reposició.

c) En cas que la persona interessada siga una administració pública, no es pot interposar recurs en via administrativa, sense perjudici del que disposa l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, i ha de requerir prèviament l’anul·lació o revocació d’aquest decret, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la notificació o publicació d’aquest decret, tenint en compte que això no incideix en la seua executivitat ni interromp els terminis amb vista a la seua fermesa, per no ser substitutiu del règim de recursos en via administrativa.

Tot això sense perjudici que les persones interessades puguen exercir qualsevol altra via que consideren oportuna.


València, 10 de febrer de 2017


El president de la Generalitat,

XIMO PUIG I FERRER
Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 16/2017 sobre la denominació oficial del municipi de València.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)