Decret 166/2007 sobre la denominació oficial del municipi de Xaló

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 166/2007, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi de Jalón/Xaló
per la forma exclusiva en valencià Xaló. [2007/11936]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) núm. 5.611, del 2 d’octubre de 2007
 Baixa


L’Ajuntament de Jalón/Xaló, en la sessió del dia 26 de gener de 2007, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma exclusiva i tradicional en valencià de Xaló.

El Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en sessió de 25 de maig de 2007, va adoptar l’acord d’informar favorablement el canvi de denominació proposat.

La Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat, d’Ús i Ensenyança del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Consell determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

En virtut de tot això, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Jalón/Xaló per a la modificació de la denominació actual del municipi per la forma tradicional i exclusiva en valencià Xaló, en el qual s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del conseller de Presidència i previa deliberació del Consell, en la reunió del dia 28 de setembre de 2007,


DECRETE

Article únic

El municipi de Jalón/Xaló, de la província d’Alacant, adoptarà la denominació tradicional i exclusiva en valencià de Xaló. Les referències que a l’antic nom s’hagueren realitzat els òrgans de l’Estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir de la publicació del present decret en el Boletín Oficial del Estado, a la nova denominació.

Contra el present decret, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que establixen els articles 48, 109.c) i 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció que en fa la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot això sense perjuí que els interessats puguen exercitar qualsevol altra via que estimen oportuna.


València, 28 de setembre de 2007

El president de la Generalitat,

FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller de Presidència,

VICENTE RAMBLA MOMPLET


Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 166/2007 sobre la denominació oficial del municipi de Xaló.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)