Decret 18/2015 sobre la denominació oficial del municipi de les Alqueries

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 18/2015, de 13 de febrer, pel qual aprova el canvi de denominació del municipi de Alquerías del Niño Perdido
per la forma bilingüe, en valencià i en castellà, de les Alqueries/Alquerías dels Niño Perdido. [2015/1294]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) núm. 7.466, del 16 de febrer de 2015
 Baixa


L’Ajuntament d’Alquerías del Niño Perdido, en la sessió plenària del dia 10 de juliol de 2014, amb els informes previs pertinents i amb el quòrum legalment exigible, va acordar aprovar la modificació del nom actual del municipi i adoptar com a nova denominació /Alquerías del Niño Perdido.

El Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en la sessió de 9 de gener de 2015, va acordar informar favorablement sobre el canvi de denominació proposat.

L’article 15.1 de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa que correspon al Consell determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

En atenció de totes estes consideracions, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament d’Alquerías del Niño Perdido per a la modificació de la denominació actual del municipi per la forma bilingüe, en valencià i en castellà, de les Alqueries/Alquerías del Niño Perdido, en el qual s’acredita el compliment de les prescripcions exigides per la legislació, a proposta del conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 13 de febrer de 2015,


DECRETE

Article únic

El municipi d’Alquerías del Niño Perdido, de la província de Castelló, adopta la denominació bilingüe, en valencià i en castellà, de les Alqueries/Alquerías del Niño Perdido. Les referències que hagen fet a l’antic nom els òrgans de l’Estat i d’altres organismes públics s’entendran fetes a la nova denominació, a partir de la publicació d’este decret en el Boletín Oficial del Estado.

Contra este decret, que posa fi a la via administrativa de conformitat amb el que establix l’article 109.c de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, les persones interessades poden interposar els recursos següents:

1. Directament, un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la notificació o publicació del present decret, de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

2. Potestativament, un recurs de reposició davant del Consell, en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la notificació o publicació del present decret, de conformitat amb el que establixen els articles 107, 116 i 117 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, tenint en compte que no és possible simultaniejar el recurs contenciós administratiu i el recurs potestatiu de reposició.

3. En el cas que la persona interessada siga una administració pública, no es pot interposar recurs en via administrativa, sense perjuí d’allò que disposa l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol. Prèviament haurà de requerir l’anul·lació o revocació d’este decret, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la notificació o publicació del present decret, tenint en compte que això no n’afecta l’execució, ni interromp els terminis amb vista a la fermesa, ja que no és substitutiu del règim de recursos en via administrativa.

Tot això sense perjuí que les persones interessades puguen exercir qualsevol altra via que estimen oportuna.


València, 13 de febrer de 2015

El president de la Generalitat,

ALBERTO FABRA PART

El conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua,

JOSÉ CÍSCAR BOLUFER


Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 18/2015 sobre la denominació oficial del municipi de les Alqueries.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)