Decret 196/2002 sobre la denominació oficial del municipi de Muro

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 196/2004, de 3 de desembre, pel qual es denega el canvi de denominació del municipi
de Muro d’Alcoy per la forma Muro. [2002/X13536]
Govern Valencià
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 4.394, del 9 de desembre de 2002
 Baixa


L’Ajuntament de Muro de Alcoy, en la reunió del dia 7 de juliol del 2000, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma tradicional en valencià de Muro.

El Registre d’Entitats Locals de la Direcció General d’Administració Local, del Ministeri d’Administracions Públiques, ha informat que ja hi ha un municipi de la província de les Illes Balears que té este nom i, en conseqüència, no procediria l’anotació en el Registre d’Entitats Locals del canvi de nom per Muro.

La Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, de la Conselleria de Cultura y Educació [sic], considera correcta en valencià la grafia Muro, però assenyala que no és possible aprovar este canvi de denominació pel fet que ja hi ha un municipi denominat Muro a Mallorca, i assenyala que és necessària la introducció d’un element diferenciador (nom del riu, de la comarca...) que el diferencie de l’esmentat municipi de Mallorca.

De conformitat amb el que disposa l’article 6 del Decret 58/1992, de 13 d’abril, del Govern Valencià, es va procedir a traslladar els informes emesos a l’Ajuntament, perquè realitzara les al·legacions oportunes a l’efecte d’introduir un element que diferenciara el nom de Muro. No obstant això, l’Ajuntament no ha acceptat introduir els mencionats elements diferenciadors, per la qual cosa, tal com prescriu l’article 6 del Decret 58/1992, de 13 d’abril, del Govern Valencià, es va procedir novament a sol·licitar l’informe de la Direcció General d’Ordenació d’Innovació Educativa i Política Lingüística, la qual va ratificar-se en el l’informe [sic] anterior.

L’article 14.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, estableix que els canvis de denominació dels municipis només tindran caràcter oficial quan, després d’haver sigut anotats en un registre creat per l’administració de l’Estat per a la inscripció de totes les entitats a què fa referència l’esmentada Llei, es publiquen en el Boletín Oficial del Estado.

D’acord amb el que preveu el Reial Decret 382/1986, de 10 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament del Registre d’Entitats Locals, i l’Orde de 3 de juny de 1986, que desplega el Reial Decret 382/1986, les modificacions de la inscripció dels municipis, respecte al canvi de denominació, seran procedents una vegada que es comprove en el Registre d’Entitats Locals que la nova denominació no coincideix ni produeix confusió amb altres ja existents.

La Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Consell de la Generalitat determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

En virtut de tot això, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Muro d’Alcoy per a la modificació de la denominació actual del municipi per la forma Muro, a proposta del conseller de Justícia i Administracions Públiques i després de la deliberació del Govern Valencià, en la reunió del dia 3 de desembre de 2002,


Decrete

Article únic

Queda denegada la sol·licitud presentada per l’Ajuntament de Muro d’Alcoy, de la província d’Alacant, per a canviar la denominació del municipi per la de Muro.

Contra este decret, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir del sendemà de la publicació d’este decret en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb el que estableixen els articles 48, 109.c) i 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 14 de gener, i els articles 10.1 b), 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, sense perjuí que les persones interessades puguen exercir qualsevol altre recurs que estimen oportú.


València, 3 de desembre de 2002

El president de la Generalitat Valenciana,

JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ

El conseller de Justícia i Administracions Públiques,

CARLOS GONZÁLEZ CEPEDA


Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 196/2002 sobre la denominació oficial del municipi de Muro.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)