Decret 208/1993, de 9 de noviembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el canvi de denominació del municipi de Denia per la forma valenciana de Dénia

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 208/1993, de 9 de noviembre, pel qual s'aprova el canvi de denominació del municipi
de Denia per la forma valenciana Dénia. [93/7164]
Govern Valencià
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 2.148, del 19 de novembre de 1993
 Baixa


 2711 DECRET 208/1993, de 9 de noviembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el canvi de denominació del municipi de Denia per la forma valenciana de Dénia. [93/7164]

 L'Ajuntament de Denia, en sessió plenària del dia 1 d'abril de 1993, va sol.licitar [sol·licitar] el canvi del nom actual del municipi per la forma en tradicional valenciana Dénia.
 La Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria d'Educació i Ciència considera que és correcta en valencià la grafia Dénia.
 La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l'article 15.1 que correspon al Govern Valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tant, vist l'expedient instruït per l'Ajuntament de Denia per a l'alteració de la denominació actual [del] municipi per la forma tradicional en valencià de Dénia, on s'acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del Conseller d'Administració Pública i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià en la reunió del dia 9 de novembre de 1993,

Decrete

Article únic
 L'actual municipi de Denia, de la província d'Alacant, adoptarà la forma tradicional en valencià de Dénia. Les referències que a l'antic nom hagen fet els òrgans de l'Estat i altres organismes públics, s'entendran fetes, a partir de la publicació del present decret en el Boletín Oficial del Estado, a la nova denominació.
 Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, és procedent interposar, després de la comunicació preceptiva al Govern Valencià, recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors a partir del dia de la publicació d'aquest decret al Boletín Oficial del Estado, de conformitat amb el que estableixen els articles 48, 109.c) i 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles 37.1, 57.2.f) i 58 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa (disposicions addicionals desena i onzena de l'esmentada Llei 30/1992), sense perjudici que les persones interessades exercesquen qualsevol altre recurs que consideren oportú.

 València, 9 de novembre de 1993

El president de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d'Administració Pública,
LUIS BERENGUER FUSTER


Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)