Decret 209/1993 sobre la denominació oficial del municipi de Banyeres de Mariola

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 209/1993, de 9 de novembre, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi
de Bañeres per la forma en valencià Banyeres de Mariola. [93/7236]
Govern Valencià
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 2.147, del 18 de novembre de 1993
 Baixa


L’Ajuntament de Bañeres, en sessió celebrada el dia 9 de juny de 1993, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma en valencià de Banyeres de Mariola.

La Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria d’Educació i Ciència considera correcta en valencià la grafia de Banyeres de Mariola.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Govern Valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per aquesta raó, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Bañeres per a l’alteració de la denominació actual del municipi per la forma en valencià de Banyeres de Mariola, en el qual s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del Conseller d’Administració Pública i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià en la reunió del dia 9 de novembre de 1993,


Decrete

Article únic

L’actual municipi de Bañeres, de la província d’Alacant, adoptarà la forma en valencià de Banyeres de Mariola. Les referències que a l’antic nom hagen fet els òrgans de l’Estat i altres organismes públics, s’entendran fetes, a partir de la publicació d’aquest decret al Butlletí Oficial de l’Estat, a la nova denominació.

Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, és procedent interposar, després de la comunicació prèvia preceptiva al Govern Valencià, recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors a partir del dia de la publicació d’aquest decret en el Butlletí Oficial de l’Estat, de conformitat amb el que estableixen els articles 48, 109.c) i 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles 37.1, 57.2.f) i 58 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa (disposicions addicionals desena i onzena de l’esmentada Llei 30/1992), sense perjudici que les persones interessades exercesquen qualsevol altre recurs que consideren oportú.


València, 9 de novembre de 1993

El president de la Generalitat Valenciana,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

LUIS BERENGUER FUSTER

Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 209/1993 sobre la denominació oficial del municipi de Banyeres de Mariola.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)