Decret 23/2007 sobre la denominació oficial del municipi del Fondó de les Neus

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 23/2007, de 23 de febrer, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi
del Fondó de les Neus per la forma bilingüe: el Fondó de les Neus / Hondón de las Nieves. [2007/2552]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) núm. 5.459, del 27 de febrer de 2007
 Baixa


L’Ajuntament del Fondó de les Neus, en sessió plenària de 4 de gener de 2006, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma bilingüe: Hondón de las Nieves / El Fondó de les Neus.

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en sessió plenària de 6 d’octubre de 2006, va acordar informar favorablement el canvi de denominació proposada, però alterant el seu orde, per la qual cosa la denominació a adoptar és: el Fondó de les Neus / Hondón de las Nieves.

L’Ajuntament del Fondó de les Neus, en sessió plenària de 14 de desembre de 2006, acordà adoptar la forma bilingüe proposta per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

La Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa, en l’article 15.1, que correspon al Consell determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

En virtut de tot això, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament del Fondó de les Neus per a la modificació de la denominació actual del municipi per la forma bilingüe: el Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves, en què s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 23 de febrer de 2007,


DECRETE

Article únic

El municipi del Fondó de les Neus, de la província d’Alacant, adoptarà la denominació bilingüe: el Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves. Les referències que a l’antic nom s’hagueren realitzat pels òrgans de l’Estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir de la publicació del present decret en el Boletín Oficial del Estado, a la nova denominació.

Contra el present decret, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que estableixen els articles 48, 109.c) i 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot això sense perjudici que les persones interessades puguen exercitar qualsevol altra via que estimen adient.


Valencia, 23 de febrer de 2007

El president de la Generalitat.

FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques

MIGUEL PERALTA VIÑES


Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 23/2007 sobre la denominació oficial del municipi del Fondó de les Neus.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)