Decret 236/1999 sobre la denominació oficial dels municipis de Llocnou d'en Fenollet, Sant Joan d'Alacant, Crevillent, la Vall de Laguar, Benigembla, el Palomar i Càrcer

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 236/1999, de 23 de desembre, pel qual s’aprova l’alteració del nom de determinats municipis. [1999/X10954]
Govern Valencià
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 3.655, del 29 de desembre de 1999
 Baixa


Els ajuntaments de Lugar Nuevo de Fenollet, San Juan de Alicante, Crevillente, Vall de Laguart, Benichembla, Palomar i Cárcer, van sol·licitar l’alteració del nom oficial dels seus respectius municipis.

La Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, va informar els noms proposats.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Govern Valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Aquesta Llei va ser desplegada pel Decret 58/1992, de 13 d’abril, del Govern Valencià, pel qual es regula el procediment per a l’alteració del nom dels municipis.

Per tant, vistos els expedients instruïts pels respectius ajuntaments, en què s’acredita el compliment de les prescripcions exigides per la legislació vigent, a proposta del conseller de Justícia i Administracions Públiques, i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la sessió del dia 23 de desembre de 1999,


Decrete

Article únic El municipi de Lugar Nuevo de Fenollet, de la província de València, adoptarà la denominació tradicional en valencià de Llocnou d’En Fenollet.

El municipi de San Juan de Alicante, de la província d’Alacant, adoptarà la denominació tradicional en valencià de Sant Joan d’Alacant.

El municipi de Crevillente, de la província d’Alacant, adoptarà la denominació tradicional en valencià de Crevillent.

El municipi de Vall de Laguart, de la província d’Alacant, adoptarà la forma tradicional en valencià de la Vall de Laguar.

El municipi de Benichembla, de la província d’Alacant, adoptarà la forma tradicional en valencià de Benigembla.

El municipi de Palomar, de la província de València, adoptarà la denominació tradicional en valencià del Palomar.

El municipi de Cárcer, de la província de València, adoptarà la denominació tradicional en valencià de Càrcer.

Les referències que als antics noms hagueren sigut realitzades pels òrgans de l’Estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir de la publicació del present decret en el Boletín Oficial del Estado, a les noves denominacions.

Contra el present decret, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la seua publicació, de conformitat amb allò que s’ha establit en els articles 48, 109 c) i 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i en els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot això sense perjuí que s’utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.


València, 23 de desembre de 1999

El president de la Generalitat Valenciana,

EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

El conseller de Justícia i Administracions Públiques,

SERAFÍN CASTELLANO GÓMEZ

Nota[modifica]

Tot i que el decret oficialitza la forma Llocnou d’En Fenollet, actualment la Generalitat Valenciana reconeix oficialment el nom de Llocnou d’en Fenollet, amb l’article en minúscula, tal com marca la normativa ortogràfica per als topònims.

Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 236/1999 sobre la denominació oficial dels municipis de Llocnou d’en Fenollet, Sant Joan d’Alacant, Crevillent, la Vall de Laguar, Benigembla, el Palomar i Càrcer.Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)