Decret 256/1993 sobre la denominació oficial del municipi de Monòver

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 256/1993, de 30 de desembre, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi
de Monóvar per la forma bilingüe Monòver en valencià i Monòvar en castellà. [94/0375]
Govern Valencià
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 2.190, del 21 de gener de 1994
 Baixa


L’Ajuntament de Monóvar, de la província d’Alicante, en la sessió celebrada el dia 1 d’abril de 1993, va sol·licitar el canvi del nom de l’actual municipi per la forma bilingüe de Monòver en valencià i Monóvar en castellà.

La Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria d’Educació i Ciència considera correcta en valencià la grafia Monòverm i no és procedent cap informe per la forma en castellà de Monóvar, que és la denominació actual.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Govern Valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tant, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Monóvar per a l’alteració de la denominació actual del municipi per la forma bilingüe de Monòver en valencià i Monóvar en castellà, on s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del Conseller d’Administració Pública i la deliberació prèvia del Govern Valencià en la reunió del dia 30 de desembre de 1993,


Decrete

Article únic

L’actual municipi de Monòvar, de la província d’Alacant, adoptarà la forma bilingüe de Monòver en valencià i Monovar en castellà. Les referències que a l’antic nom hagen realitzat els òrgans de l’Estat i uns altres organismes públics s’entendran fetes, a partir de la publicació d’aquest decret al Boletín Oficial del Estado, a la nova denominació.

Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, és procedent interposar, després de la comunicació preceptiva al Govern Valencià, recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors a partir del dia de la publicació d’aquest decret en el Butlletí Oficial de l’Estat, de conformitat amb el que estableixen els articles 48, 109.c) i 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles 37.1, 57.2.f) i 58 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa (disposicions addicionals desena i onzena de l’esmentada Llei 30/1992), sense perjudici que les persones interessades exercesquen qualsevol altre recurs que consideren oportú.


València, 30 de desembre de 1993

El president de la Generalitat Valenciana,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

LUIS BERENGUER FUSTER

Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 256/1993 sobre la denominació oficial del municipi de Monòver.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)