Vés al contingut

Decret 29/2013 sobre la denominació oficial del municipi de la Serratella

De Viquitexts
DECRET 29/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi de Sarratella
per la forma exclusiva en valencià de la Serratella. [2013/1437]

Consell de la Generalitat Valenciana
(2013)

L’Ajuntament de Sarratella, en la sessió plenària del dia 27 de setembre de 2012, amb els informes pertinents previs i amb el quòrum legalment exigible, va acordar aprovar la modificació del nom actual del municipi, i va adoptar com a nova denominació la forma exclusiva en valencià de la Serratella.

El Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en la sessió de 21 de desembre de 2012, va acordar informar favorablement el canvi de denominació proposat.

La Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Consell determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

En virtut de tot això, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Sarratella per a la modificació de la denominació actual del municipi per la forma exclusiva en valencià de la Serratella, en el qual s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 8 de febrer de 2013,


DECRETE

Article únic

El municipi de Sarratella, de la província de Castelló, adopta la denominació exclusiva en valencià de la Serratella. Les referències que a l’antic nom hagen realitzat els òrgans de l’Estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir de la publicació d’este decret en el Boletín Oficial del Estado, a la nova denominació.

Contra este decret, que posa fi a la via administrativa de conformitat amb el que establix l’article 109.c de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, les persones interessades podran interposar els recursos següents:

a) Directament, un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la notificació o la publicació d’este decret, de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

b) Potestativament, un recurs de reposició davant del Consell, en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la notificació o la publicació d’este decret, de conformitat amb el que establixen els articles 107, 116 i 117 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, tenint en compte que no és possible simultaniejar el recurs contenciós administratiu i el recurs potestatiu de reposició.

c) En el cas que la persona interessada siga una administració pública, no es pot interposar recurs en via administrativa, sense perjuí del que disposa l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, i s’ha de requerir prèviament l’anul·lació o revocació d’este decret, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la notificació o la publicació d’este decret.

Tot això sense perjuí que les persones interessades puguen exercir qualsevol altra via que consideren oportuna.


València, 8 de febrer de 2013

El president de la Generalitat,

ALBERTO FABRA PART

El conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua,

JOSÉ CÍSCAR BOLUFER

Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians

[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi

[modifica]
Decret 29/2013 sobre la denominació oficial del municipi de la Serratella.

Enllaços diversos

[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)