Vés al contingut

Decret 364/1995 sobre la denominació oficial del municipi de Montaverner

De Viquitexts
DECRET 364/1995, de 29 de desembre, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi
de Montaberner per la forma en valencià de Montaverner. [96/0221]

Govern Valencià


L’Ajuntament de Montaberner, en la sessió del dia 3 de maig de 1995, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma tradicional en valencià de Montaverner.

La Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística de la Conselleria d’Educació i Ciència considera correcta en valencià la grafia, Montaverner.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’ºs [Ús] i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Govern Valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tant, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Montaberner per a l’alteració de la denominació actual per la forma tradicional en valencià de Montaverner, en el qual s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del conseller d’Administració Pública, amb la deliberació prèvia del Govern Valencià en la reunió del dia 29 de desembre de 1995,


Decrete

Article únic

L’actual municipi de Montaberner, de la província de València adoptarà la forma tradicional en valencià de Montaverner. Les referències que a l’antic nom hagueren realitzat els òrgans de l’Estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir de la publicació d’aquest decret al Butlletí Oficial de l’Estat, a la nova denominació.

Les persones interessades podran interposar contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, després de la comunicació prèvia preceptiva al Govern Valencià, un recurs contenciós administratiu davant la corresponent Sala del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors a partir del dia de la publicació d’aquest decret en el Butlletí Oficial de l’Estat, d’acord amb el que estableixen els articles 48, 109.c) i 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles 37.1, 57.2.f) i 58 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa (disposicions addicionals 10 i 11 de la Llei 30/1992),. Tot això, sense perjudici que les persones interessades puguen interposar qualsevol altre recurs que consideren oportú.


València, 29 de desembre de 1995

El president de la Generalitat Valenciana,

EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

El conseller d’Administració Pública,

JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO

Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians

[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi

[modifica]
Decret 364/1995 sobre la denominació oficial del municipi de Montaverner.

Enllaços diversos

[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)