Decret 365/1995 sobre la denominació oficial del municipi de Sant Joan de Moró

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 365/1995, de 29 de desembre, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi
de San Juan de Moró per la forma en valencià de Sant Joan de Moró. [96/0707]
Govern Valencià
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 2.677, del 30 de gener de 1996
 Baixa


L’Ajuntament de San Juan de Moró, en la sessió del dia 13 d’octubre de 1994, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma tradicional en valencià de Sant Joan de Moró.

La Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència considera correcta en valencià la grafia Sant Joan de Moró.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’ºs [Ús] i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon el [al] Govern Valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tant, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament per la forma tradicional en valencià de Sant Joan de Moró, en què s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del conseller d’Administració Pública, i amb la prèvia deliberació del Govern Valencià en la reunió de 29 de desembre de 1996,


Decrete

Article únic

L’actual municipi de San Juan de Moró de la província de Castelló adoptarà la forma tradicional en valencià Sant Joan de Moró. Les referències que a l’antic nom hagueren realitzat els òrgans de l’Estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir de la publicació d’aquest decret en el Butlletí Oficial de l’Estat, al nou nom.

Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar, després de la comunicació prèvia preceptiva al Govern Valencià, un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors a partir del dia de la publicació d’aquest decret en el Butlletí Oficial de l’Estat, d’acord amb el que estableixen l’article 48, 109.c) i 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles 37.1, 57.2.f) i 58 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa (disposicions addicionals 10 i 11 de la Llei 30/1992). Tot això, sense perjudici que les persones interessades puguen interposa qualsevol altre recurs que consideren oportú.


València, 29 de desembre de 1995

El president de la Generalitat Valenciana,

EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

El Conseller d’Administració Pública,

JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO

Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 365/1999 sobre la denominació oficial del municipi de Sant Joan de Moró.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)