Decret 39/2016 sobre la denominació oficial del municipi d'Alboraia

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 39/2016, de 15 d’abril pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi d’Alboraya,
per la forma bilingüe d’Alboraia/Alboraya. [2016/2590]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) núm. 7.763, del 19 d’abril de 2016
 Baixa


L’Ajuntament d’Alboraya (València), en sessió realitzada el dia 21 de setembre de 2015, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma bilingüe d’Alboraia/Alboraya.

El Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en sessió de 29 de gener de 2016, va adoptar acord en què informa favorablement sobre el canvi de denominació proposat.

La Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Consell determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

En virtut de tot això, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament d’Alboraya per a la modificació de la denominació actual del municipi per la forma bilingüe d’Alboraia/Albroraya, en què s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del president de la Generalitat, amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 15 d’abril de 2016,


DECRETE

Article únic

El municipi d’Alboraya, de la província de València, adoptarà la denominació bilingüe d’Alboraia/Alboraya. Les referències a l’antic nom s’entendran fetes, a partir de la publicació d’aquest decret en el Boletín Oficial del Estado, a la nova denominació.

Contra el present decret, que posa fi a la via administrativa, de conformitat amb el que estableix l’article 109.c de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, les persones interessades podran interposar els recursos següents:

a) Directament recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la notificació o publicació d’aquest decret, de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

b) Potestativament, recurs de reposició davant del Consell, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la notificació o publicació del present decret, de conformitat amb el que estableixen els articles 107, 116 i 117 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, tenint en compte que no és possible simultaniejar el recurs contenciós administratiu i el recurs potestatiu de reposició.

c) En el cas que la persona interessada siga una administració pública, no es pot interposar recurs en via administrativa, sense perjudici del que disposa l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, i s’haurà de requerir prèviament l’anul·lació o revocació d’aquest decret, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la notificació o publicació, tenint en compte que això no incideix en la seua executivitat, ni interromp els terminis amb vista a la seua fermesa, en no ser substitutiu del règim de recursos en via administrativa.

Tot això sense perjudici que els interessats puguen exercitar qualsevol altra via que estimen oportuna.


Elx, 15 d’abril de 2016

El president de la Generalitat,

XIMO PUIG I FERRER
Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 39/2016 sobre la denominació oficial del municipi d’Alboraia.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)