Decret 40/2000 sobre la denominació oficial del municipi d'Alcàsser

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 40/2000, de 28 de març, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi
d’Alcácer per la forma en valencià Alcàsser. [2000/X2546]
Govern Valencià
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 3.722, del 3 d’abril de 2000
 Baixa


L’Ajuntament d’Alcácer, en la sessió del dia 24 de juliol de 1996, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma tradicional en valencià d’Alcàsser.

La Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística de la Conselleria de Cultura i Educació i Ciència considera correcta en valencià la grafia Alcàsser.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Govern Valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tot això, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament d’Alcácer, per a la modificació de la denominació actual del municipi per la forma tradicional en valencià Alcàsser, en què s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del conseller de Justícia i Administracions Públiques i prèvia deliberació del Govern Valencià, en la sessió del dia 28 de març de 2000,


Decrete

Article únic El municipi d’Alcácer, de la província de València, adoptarà la denominació tradicional en valencià d’Alcàsser.

Les referències que a l’antic nom hagueren sigut realitzades pels òrgans de l’Estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir de la publicació del present Decret en el Boletín Oficial del Estado, a la nova denominació.

Contra el present decret, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà al de la seua publicació, de conformitat amb allò que s’ha establit en els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot això sense perjuí que les persones interessades puguen exercir qualsevol altra via que estimen oportuna.


València, 28 de març de 2000

El president de la Generalitat Valenciana,

EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

El conseller de Justícia i Administracions Públiques,

SERAFÍN CASTELLANO GÓMEZ


Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 40/2000 sobre la denominació oficial del municipi d’Alcàsser.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)