Decret 59/2018 sobre la denominació oficial del municipi de Benlloc

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 59/2018, d’11 de maig pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi de Benlloch,
per la forma exclusiva en valencià Benlloc. [2018/4845]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 8.297, del 17 de maig de 2018
 Baixa


L’Ajuntament de Benlloch, de la província de Castelló, en sessions realitzades els dies 15 de setembre de 2017 i 8 de febrer de 2018, va acordar el canvi del nom actual del municipi per la forma exclusiva en valencià Benlloc.

La Direcció General de Relacions amb les Comunitats Autònomes i Ens locals, del Ministeri de la Presidència i per a les Administracions Territorials, el 9 de març de 2018 va certificar que, segons consta en el Registre d’Entitats locals, la denominació proposada no coincideix amb la de cap municipi inscrit en l’esmentat Registre.

El Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en sessió de 23 de març de 2018, va adoptar l’acord, i va emetre informe favorable del canvi de denominació proposat.

L’article 21.1 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana, en relació amb l’article 13.2 del Decret 69/2017, de 2 de juny, del Consell, pel qual es regula el procediment per al canvi de denominació dels municipis i altres entitats locals, disposa que cor-respon al Consell, mitjançant un decret, l’aprovació del canvi de denominació dels municipis.

En la tramitació del procediment, s’han complit totes les prescripcions legals contingudes en la legislació vigent en la matèria, i s’ha tramitat d’acord amb el que prescriu el Decret 69/2017, de 2 de juny, del Consell.

Per tot això, a proposta del president de la Generalitat, d’acord amb les competències que té atribuïdes en matèria d’administració local, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió de l’11 de maig de 2018,


DECRETE

Article únic

Aprovar el canvi de denominació del municipi de Benlloch, de la província de Castelló, per la forma exclusiva en valencià Benlloc.

Les referències que a l’antic nom s’hagueren realitzat s’entendran fetes, a partir de la publicació d’aquest decret en el Boletín Oficial del Estado, a la nova denominació.

Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, de conformitat amb el que estableix l’article 114.c de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones interessades podran interposar els recursos següents:

a) Directament un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la notificació o publicació d’aquest decret, de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

b) Potestativament, un recurs de reposició davant del Consell, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació o publicació d’aquest decret, de conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, tenint en compte que no és possible simultaniejar el recurs contenciós administratiu i el recurs potestatiu de reposició.

c) En cas que la persona interessada siga una administració pública, no es pot interposar recurs en via administrativa, sense perjudici del que disposa l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, i ha de requerir prèviament l’anul·lació o revocació d’aquest decret, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la notificació o publicació d’aquest decret, tenint en compte que això no incideix en la seua executivitat, ni interromp els terminis amb vista a la seua fermesa, per no ser substitutiu del règim de recursos en via administrativa.


Tot això sense perjudici que les persones interessades puguen exercir qualsevol altra via que consideren oportuna.


València, 11 de maig de 2018


El president de la Generalitat,

XIMO PUIG I FERRER
Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 59/2018 sobre la denominació oficial del municipi de Benlloc.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)