Decret 60/1993 sobre la denominació oficial del municipi de Torres Torres

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 60/1993, de 17 de maig, pel qual aprova el canvi de denominació del municipi de Torres-Torres per la de Torres Torres. [93/3184]
Govern Valencià
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 2.028, el 21 de maig de 1993
 Baixa


L’Ajuntament de Torres-Torres (Castelló), en la sessió plenària del dia 29 d’octubre de 1992, va sol.licitar [sol·licitar] el canvi del nom actual del municipi per la forma en valencià Torres Torres.

La Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, considera correcta, en valencià, la grafia Torres Torres.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’ºs [Ús] i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Govern Valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tant, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Torres-Torres per a l’alteració de la denominació actual per la forma en valencià de Torres Torres, en el qual s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del Conseller d’Administració Pública i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 17 de maig de 1993,


Decrete

Article únic

L’actual municipi de Torres-Torres de la província de València adoptarà la forma en valencià de Torres Torres. Les referències que els òrgans de l’estat i altres organismes públics hagen fet a l’antic nom, s’entendran fetes, d’ara endavant, a la nova denominació.

Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, és precedent interposar, després de la comunicació preceptiva al Govern Valencià, recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors a partir del dia de la publicació d’aquest decret en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb el que estableixen els articles 48, 109.c) i 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles 37.1, 57.2.f) i 58 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa (disposicions addicionals desena i onzena de l’esmentada Llei 30/1992), sense perjudici que les persones interessades exercesquen qualsevol altre recurs que consideren oportú.


València, 17 de maig de 1993.


El President de la Generalitat Valenciana,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

EMÈRIT BONO I MARTÍNEZ

Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 60/1993 sobre la denominació oficial del municipi de Torres Torres.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)