Decret 60/2013 sobre la denominació oficial del municipi de Vilallonga

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 60/2013, de 17 de maig, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi de Villalonga
per la forma bilingüe de Vilallonga/Villalonga. [2013/5129]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) núm. 7.027, del 20 de maig de 2013
 Baixa


L’Ajuntament de Villalonga, en la sessió plenària del dia 25 de setembre de 2012, amb els informes pertinents previs i amb el quòrum legalment exigible, va acordar aprovar la modificació del nom actual del municipi, i adoptar com a nova denominació la forma bilingüe de Vilallonga/Villalonga.

El Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en la sessió de 12 d’abril de 2013, va acordar informar favorablement el canvi de denominació proposat.

La Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat, d’Ús i Ensenyament del Valencià, establix en l’article 15.1 que correspon al Consell determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

En virtut de tot això, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Villalonga per a la modificació de la denominació actual del municipi per la forma bilingüe de Vilallonga/Villalonga, en el qual s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 17 de maig de 2013,


DECRETE

Article únic

El municipi de Villalonga, de la província de València, adoptarà la denominació bilingüe de Vilallonga/Villalonga. Les referències que a l’antic nom s’hagueren realitzat pels òrgans de l’Estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir de la publicació d’este decret en el Butlletí Oficial de l’Estat, a la nova denominació.

Contra el present decret, que posa fi a la via administrativa de conformitat amb el que establix l’article 109.c de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, les persones interessades podran interposar els recursos següents:

1. Directament, un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la notificació o publicació d’este decret, de conformitat amb el que establixen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

2. Potestativament, recurs de reposició davant del Consell, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la notificació o publicació del present decret, de conformitat amb el que establixen els articles 107, 116 i 117 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, tenint en compte que no és possible simultaniejar el recurs contenciós administratiu i el recurs potestatiu de reposició.

3. En el cas que la persona interessada siga una administració pública, no es pot interposar recurs en via administrativa, sense perjuí del que disposa l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, i s’haurà de requerir prèviament l’anul·lació o revocació d’este decret, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la notificació o publicació del present decret, tenint en compte que això no incidix en la seua executivitat, ni interromp els terminis amb vista a la seua fermesa, en no ser substitutiu del règim de recursos en via administrativa.


Tot això sense perjuí que les persones interessades puguen exercitar qualsevol altra via que estimen oportuna.


Valencia, 17 de maig de 2013

El president de la Generalitat,

ALBERTO FABRA PART

El conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua,

JOSÉ CÍSCAR BOLUFER


Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 60/2013 sobre la denominació oficial del municipi de Vilallonga.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)