Decret 61/1993 sobre la denominació oficial del municipi de la Vall d'Alcalà

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 61/1993, de 17 de maig, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi de Vall de Alcalá per la forma valenciana de la Vall d’Alcalà. [93/3451]
Govern Valencià
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 2.036, l’1 de juny de 1993
 Baixa


L’Ajuntament de Vall de Alcalá, en sessió plenària del dia 4 de juliol de 1992, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma tradicional valenciana de la Vall d’Alcalà.

La Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència considera que és correcta en valencià la grafia de la Vall d’Alcalà.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Us [Ús] i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Govern Valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tant, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Vall de Alcalá per a l’alteració de la denominació actual del municipi per la forma tradicional en valencià de la Vall d’Alcalà, on s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del Conseller d’Administració Pública i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 17 de maig de 1993,


Decrete

Article únic

L’actual municipi de Vall de Alcalá de la província d’Alacant adoptarà la forma tradicional en valencià de la Vall d’Alcalà. Les referències que a l’antic nom hagen fet els òrgans de l’Estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir d’ara endavant, a la nova denominació.

Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, és precedent interposar, després de la comunicació preceptiva al Govern Valencià, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors a partir del dia de la publicació d’aquest decret al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb el que estableixen els articles 48, 109.c) i 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles 37.1, 57.2.f) i 58 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa (disposicions addicionals desena i onzena de l’esmentada Llei 30/1992), sense perjudici que les persones interessades exercesquen qualsevol altre recurs que consideren oportú.


Valencia, 17 de maig de 1993


El President de la Generalitat Valenciana,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

EMÈRIT BONO I MARTÍNEZ

Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 61/1993 sobre la denominació oficial del municipi de la Vall d’Alcalà.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)