Decret 65/1994 sobre la denominació oficial del municipi de l'Alqueria d'Asnar

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 65/1994, de 29 de març, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi
d’Alqueria de Aznar per la forma en valencià de l’Alqueria d’Asnar. [94/2258]
Govern Valencià
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 2.246, del 15 d’abril de 1994
 Baixa


L’Ajuntament d’Alquería de Aznar, en sessió plenària del dia 28 d’octubre de 1992, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma en valencià de l’Alqueria d’Asnar.

La Direcció General de Política Lingüística, de la Conselleria d’Educació i Ciència, considera correcta en valencià la grafia l’Alqueria d’Asnar.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Govern Valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tant, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament d’Alqueria de Aznar per a l’alteració de la denominació actual del municipi per la forma en valencià de l’Alqueria d’Asnar, en el qual s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del Conseller d’Administració Pública i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 29 de març de 1994,


Decrete:

Article únic

L’actual municipi de d’Alquería de Aznar, de la província d’Alacant, adoptarà la forma en valencià de l’Alqueria d’Asnar. Les referències que a l’antic nom hagueren realitzat els òrgans de l’Estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir de la publicació d’aquest decret en el Butlletí Oficial de l’Estat, a la nova denominació.

Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, és procedent interposar, després de la comunicació prèvia preceptiva al Govern Valencià, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors a partir del dia de la publicació d’aquest decret en el Butlletí Oficial de l’Estat, de conformitat amb el que estableixen els articles 48, 109.c) i 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles 37.1, 57.2.f) i 58 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa (disposicions addicionals desena i onzena de l’esmentada Llei 30/1992), sense perjudici que les persones interessades exercesquen qualsevol altre recurs que consideren oportú.


València, 29 de març de 1994

El president de la Generalitat Valenciana,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

LUIS BERENGUER FUSTER

Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 65/1994 sobre la denominació oficial del municipi de l’Alqueria d’Asnar.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)