Decret 67/2016 sobre la denominació oficial del municipi de Llucena

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 67/2016, de 3 de juny pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi de Lucena
del Cid per la forma bilingüe Llucena/Lucena del Cid. [2016/4172]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) núm. 7.799, el 7 de juny de 2016
 Baixa

L’Ajuntament de Lucena del Cid (Castelló), en sessió plenària celebrada el 15 de febrer de 2016, acordà aprovar el canvi del nom actual del municipi per la forma bilingüe Llucen/Lucena del Cid.

El Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en sessió de 6 de maig de 2016, acordà informar favorablement sobre el canvi de denominació proposat.

La Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Consell determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tot això, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Lucena del Cid, per a la modificació de la denominació actual del municipi per la forma bilingüe de Llucen/Lucena del Cid, en el què s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del president de la Generalitat, i amb la deliberació previa del Consell, en la reunió del dia 3 de juny de 2016,


DECRETE

Article únic

El municipi de Lucena del Cid, de la província de Castelló, adoptarà la denominació bilingüe Llucena/Lucena del Cid. Les referències que a l’antic nom s’hagueren realitzat pels òrgans de l’Estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir de la publicació del present decret en el Boletín Oficial del Estado, a la nova denominació.

Contra el present decret, que posa fi a la via administrativa, de conformitat amb el que estableix l’article 109.c de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, les persones interessades podran interposar els recursos següents:

a) Directament, recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la notificació o publicació d’aquest Decret, de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

b) Potestativament, un recurs de reposició davant del Consell, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació o publicació del present Decret, de conformitat amb el que estableixen els articles 107, 116 i 117 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, tenint en compte que no és possible simultaniejar el recurs contenciós administratiu i el recurs potestatiu de reposició.

c) En cas que la persona interessada siga una administració pública, no es pot interposar recurs en via administrativa, sense perjuí del que disposa l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, i ha de requerir prèviament l’anul·lació o revocació d’aquest decret, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la notificació o publicació d’aquest decret, tenint en compte que això no incideix en la seua executivitat, ni interromp els terminis amb vista a la seua fermesa, en no ser substitutiu del règim de recursos en via administrativa.

Tot això sense perjuí que les persones interessades puguen exercitar qualsevol altra via que consideren oportuna.


València, 3 de juny de 2016

El president de la Generalitat,

XIMO PUIG I FERRER
Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 67/2016 sobre la denominació oficial del municipi de Llucena.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)