Decret 68/2016 sobre la denominació oficial del municipi del Real de Gandia

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 68/2016, de 3 de juny pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi de Real de Gandía
per la forma exclusiva en valencià el Real de Gandia. [2016/4174]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) núm. 7.799, del 7 de juny de 2016
Download-icon.svg Baixa

L’Ajuntament de Real de Gandía (València), en sessions plenàries celebrades els dies 1 de desembre de 2015 i 3 de maig de 2016, acordà aprovar el canvi del nom actual del municipi per la forma exclusiva en valencià el Real de Gandia.

El Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en sessió d’11 de març de 2016, acordà informar favorablement el canvi de denominació indicat.

La Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Consell determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tot això, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Real de Gandía, per a la modificació de la denominació actual del municipi per la forma exclusiva en valencià el Real de Gandia, en què s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del president de la Generalitat, amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 3 de juny de 2016,


DECRETE

Article únic

El municipi de Real de Gandía, de la província de València, adoptarà la denominació exclusiva en valencià el Real de Gandia. Les referències que a l’antic nom s’hagueren realitzat pels òrgans de l’Estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir de la publicació del present decret en el Boletín Oficial del Estado, a la nova denominació.

Contra el present decret, que posa fi a la via administrativa, de conformitat amb el que estableix l’article 109.c de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, les persones interessades podran interposar els recursos següents:

a) Directament un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la notificació o publicació d’aquest decret, de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

b) Potestativament, un recurs de reposició davant del Consell, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació o publicació del present decret, de conformitat amb el que estableixen els articles 107, 116 i 117 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, tenint en compte que no és possible simultaniejar el recurs contenciós administratiu i el recurs potestatiu de reposició.

c) En cas que la persona interessada siga una administració pública, no es pot interposar recurs en via administrativa, sense perjuí del que disposa l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, i ha de requerir prèviament l’anul·lació o revocació d’aquest decret, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la notificació o publicació d’aquest decret, tenint en compte que això no incideix en la seua executivitat, ni interromp els terminis amb vista a la seua fermesa, per no ser substitutiu del règim de recursos en via administrativa.

Tot això sense perjuí que les persones interessades puguen exercitar qualsevol altra via que consideren oportuna.

València, 3 de juny de 2016


El president de la Generalitat,

XIMO PUIG I FERRER
Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 68/2016 sobre la denominació oficial del municipi del Real de Gandia.

Enllaços diversos[modifica]


PD-icon.svg
Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)