Decret 82/1995 sobre la denominació oficial del municipi d'Almiserà

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 82/1995, de 16 de maig, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi
d’Almiserat per la forma en valencià Almiserà. [95/4266]
Govern Valencià
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 2.520, de l’1 de juny de 1995
 Baixa


L’Ajuntament d’Almiserat, en sessió del dia 24 de novembre de 1993, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma tradicional en valencià d’Almiserà.

La Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria d’Educació i Ciència considera correcta en valencià la grafia Almiserà.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Us [Ús] i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Govern Valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tant, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament d’Almiserat per a l’alteració de la denominació actual del municipi per la forma tradicional en valencià d’Almiserà, en el qual s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del Conseller d’Administració Pública i després de la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 16 de maig de 1995,


Decrete:

Article únic

L’actual municipi d’Almiserat, de la província de València, adoptarà la forma tradicional en valencià Almiserà. Les referències que a l’antic nom s’hagueren realitzat pels òrgans de l’Estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir de la publicació d’aquest decret en el Butlletí Oficial de l’Estat, a la nova denominació.

Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, és procedent interposar-hi, després de la comunicació prèvia preceptiva al Govern Valencià, un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors a partir del dia de la publicació d’aquest decret en el Butlletí Oficial de l’Estat, de conformitat amb el que estableixen els articles 48, 109.c) i 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles 37.1, 57.2.f) i 58 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa (disposicions addicionals deu i onze de l’esmentada Llei 30/1992), sense perjudici que les persones interessades exercesquen qualsevol altre recurs que consideren oportú.


València, 16 de maig de 1995

El president de la Generalitat Valenciana,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

LUIS BERENGUER FUSTER

Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 82/1995 sobre la denominació oficial del municipi d’Almiserà.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)