Die V Mensis Dezembris Anno N a Domini MDCCxxiii

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

Die V Mensis Dezembris Anno N a Domini MDCCxxiii
l'Arxiu Servera-Pericàs
Transcripció: Miquel Cabot i Sastre
 Baixa

Descripció[modifica]

A la part superior esquerre del primer full hi ha un segell amb escut al centre i aquestes lletres:

PHILIPUS V. D. G – HISPANIA R. REX.

A la dreta d'aquest escut en lletra impresa:

Quinientos y quarenta y quatro mrs.

SELLO PRIMERO, QUINIENTOS Y QUARENTA Y QUATRO MARAVEDIS,

AÑO DE MIL SETECIENTOS Y VEINTE Y CINCO.

A sota del segell diu:

Penes me Barttm. Gallard nottm.

Transcripció del text[modifica]


Die V Mensis Dezembris Anno
N a Domini MDCCxxiii
En nomde nre Señor Deu Jesuchrist ettz. Com ningu-
na cosa sie mes certa ettz. I mes incerta ettz. I sie scrit y a-
consellat, per lo Sant Profeta dihent ettz. perço jo Mar-
garitta Oliver Va. de Joan Oliver, y filla de Pere y de Jua-
na Cathala qm del lloch de Pina terma de la Vila de
Algayde; encara q. indisposte ettz. Estant empero ettz. Vo-
lentdispondre ettz. fas y ordenaettz. Aquest mon ultim
y derrer nuncupatiu testament ettz. En lo qual pose y
elegesch en mermesors meus ettz. a Gabriel Oliver mon
cuñat y a Pere y Gabriel Oliver mos fills tots junts y quis-
cu de ells a soles: los quals prega ettz. Primerament y
antes de totas cosasettz. Elegesch sepulture ettz. en la Isgle-
sia Parrl de dite Vila de Algayde en la capella del Ro-
ser o de la Purissima a voluntat de dits mos mermesors.
Item vully man hem sie feta processo lo die de mon enter-
ro y hem sie dit un ofici cantat ab diacha y subdiacha
y tres salves; ço es una a la capella ahont me enterra-
ran, una a les animas del Purgatori, y una al Altar
major, totas ab las (?) Charitat semel tantum.
Item vull hem sie feta cera nova del valor de 6 L mone-
da de Mallorca, poch mes o menos: Y para que nre Señor Deu
Jesuchrist
Jesuchrist ettz.fas los llegats pios siguents:
Primo leve al molt Rd. señor Rector o Vicari de dite Isglesia
per son dret Partl. sibch sous moneda de Mallorca semel tantum.
Item lexe per amor de Deu a la terra Sta. de Jerusalem, tres
sous moneda de Mallorca semel tantum.
Item vull y man sien presas y gastades de mos bens, seguide
la ma mort, y lo mes prest sie possible, trenta lliures mone-
da de Mallca. de las quals pagades tots los gastos de la mia
sepultura funeraria, et alias, de lo q. si quedará hem
sien dites missas baxes, aço es mitat per los Sacerdots del
Rd. Comu de la matexa Vila, ab aço q. vull sien dites dins el
termini de un mes, quant no, vull que dits mos mermesors sien
señors de fer les dir alli ahont los sera ben vist; y les restants
a voluntat de los matexos mermessors; de les quals vull hem sien
celebrades catorze missas baxes, de set en set, en la capella
de nre. Sra. de las Dolors, del convent del Sant Sperit de
la Ciutat totas ab la solite(?) Charitat semeltantum.


Item lexe per dret de institucio, y per tota part ettz. á tots mos
infants postumos de qui el devant naxedors, y a tots a-
quells de qui tinch obligacio fer mensio, para validitat
del pnt. testament, sinch sous moneda de Mallca. ab los
quals, aquells y quiscu de ells respecte cie hereus meus par-
ticulars fas ettz.
Pagades, empero ettz. En tots los altres empero bens meus
ettz. Instituesch hereus meus Universals y propietaris
a Pere, Gabriel, y Francescg Oliver mos fills, y als seus
a ses liberas voluntats; ab aço q. sempre y quant algu
de dits mos fills muyre sens ninguns infants, vull q. sa
part
part a ell tocant vaje a los altres sobrevivents, y aquella
se deguen haver de partir per iguals parts; y en cas de quedar
un a soles de que lo ultim qui sera fer de la mia heretat á
se liberas voluntats: dicidint are, per aleshores, la mia
heretat entre dits mos fills, ab lo modo y forma siguent:
aço es, q. lo dit Pere Oliver mon fill pendrá a la sua part
la pessa de ter--- viñet de tenor de una quarterade
poch mes o menos francha de cens juntament ab la mi-
tat de las rotas, pertint aquellas per llarch, franchas tan-
be de cens, y la part del corto, o trast de terra conforntant
ab lo cami qui va a la font, y la mitat de camp y viña
situade en son Monserrat, la pessa de terra situade en
son Galiane, ab obligacio de pagar el cens que fas y unas ca-
ses confrontants ab la font y el corto de terra dit son
poy ab lo cens que fas ---
Item lo dit Gabriel pendrá a la sua part, la mitat de las ro-
tas partint aquellas per llarch y la pessa de terra dite la
Vela, confrontant ab los tres cortons de terra, que te designats en
Francesch per lo dit mon marit; la mitat de la pessa de ter-
ra en son Barrera, la tancheta de la hera de devant la Is-
glesia, donant empriu a dit Pere mon fill de porer batre á
la matexa hera, sens que lo dit Gabriel lo pugue impedir; y
las casetes confrontant en cases de Francesch oliver, ab lo
cens q. fan de setza sous.
Item lo dit Francesch pendrá a la sua part, la pessa de terra
en son Bou, la mitat de la sort en son Barrera, y la mitat del
camp y viña en son Monserrat, Franchas de cens: Donant
empriu a dit Francesch de aportarsen lleña de las dites rotas
sempre
sempre q. ni haje per us propi de casa sua, sens q. los dits
sos germans lo puguen impedir.
Item vull y man q. la roba, tant de lli com de llane, y dames
bens de la mia heretat sien dividits y partits igualment
entre los dits mos fills, donant facultat, a dit Pere mon
fill, de pendre de la dita roba antes de partirs, unas tovalles
de taule, las q. á ell li aparexera, y despres se deguen partir
dite roba com tinch dit.


Aquesta es ettz. Cassant renovent ettz. Fonch fet en lo dit
lloch de Pina, terma de dite Vila de Algayde ettz.
Qpn. Testimonis ettz. Cridats y pregats ettz.
sen Pere Jaume, Antoni Barrera, An
toni Torrents, Demiá Amengual, Ga-
briel Oliver, Antoni Torrents, Y Pere
Jaume fill de Michel. Jo Barthomeu
Gallard nott.Publich de Mallca quis
a trobat en dit lloch de Pina ettz.
Als 13 Janer 1724. Mori dite testadora, la anima de la
qual per la infinide Misericordia del señor sie en la Sta. Gloria
Amen.
Apres als 23 janer 1724 a requisicio é instancia de
Pere Oliver fill de la dite testadore; se ha publicat lo pnt.
testament en la present Vila de Montuyri, per mi
Barthomeu Gallard nott. Publich de Mallca.; Presents per
testimonis Gabriel serra fill de Cenreder (?), y Sebastia
Vert als Carrero tots de la pnt. Vila. Cre. ettz.
Precedenty abreviati Instrumenti copia in his duobus papirifo-
leis sigilli primi Domini nri Regiscintenta sumpta et fi-
deliter
fideliter extracta fuit ex ultimy voluntatibus meis Bartho-
lomei Gallard nott. Publi. Majno. q. ut q. prodicta mea manu
seriptae ac veridice comprobate per me dictu Gallard nottm.
Ubicuis intrepida fides ad habeat signum quo in Vter in claudendis
meis Publicis instrumentis infra de perigo utece de Vida.
Mensis 7bris Anni 1725 sine prejuditio salaris ettz.

(Aquí la signatura del notari Bartomeu gallard)

 


A la part superior esquerre del primer full hi ha un segell amb escut al centre i aquestes lletres:


PHILIPUS V. D. G – HISPANIA R. REX.


A la dreta d'aquest escut en lletra impresa:


Quinientos y quarenta y quatro mrs.
SELLO PRIMERO, QUINIENTOS Y QUARENTA Y QUATRO MARAVEDIS, AÑO DE MIL SETECIENTOS Y VEINTE Y CINCO.


A sota del segell diu:


 Penes me Barttholomeu Gallard nottm.
Die XXV mensis januariy Anno
a natte. Domini MDCCXXII
En nom de ntte. Señor ettz. Com ninguna cosa sie mes
certa ettz. y mes incerta ettz. Y sie scrit y aconsellat
per los St. Propheta dihent ettz. Per ço jo Juan Oliver
fill de Francesch, y de Joana Servera qm. del lloch
de Pina , terma de la Vila de Algayde: Encara q.
indispost ettz. Estant emperoettz. volens dispondre ettz.
fas y ordenaettz. Aquest mon ultim y derrer nuncu-
patiu testament ettz. en lo qual pose y elegesch en
mermessors meus ettz. Gabriel Oliver mon germa
Margaritta Oliver me muller, Pere Oliver mon fill
Francesch Oliver mon nebot, Gregori Andreu mon
nebot, y lo molt Rd. Señor Rector de la Isglesia
Parrochial de dite Vila de Algayde qui es y per
temps será, tots junts, y quiscu de ells a soles, los
quals prega ettz. Primerament y antes de tota
cosas ettz. elegesch sepulture ettz. en dite Isglesia
Parrochial de Algayde, en la capella, de la Pusissi-
ma Concepcio.
Item vull y man, hem sie feta Processo lo die de mon
enterro, y hem sie dit y celebrat, es tant present mon
cadaver en dite Isglesia, un ofici cantat, ab Dia-
cha
Diacha y subdiacha y tres salves, aço es una a la ca-
pella de las animas de Purgatori, altre al altar ma-
jor y altre a la capella de la Purissima Concepcio, to-
tas ab la solite charitat, semel tantum.
Item vull y man hem sie feta cera nova de valor de
sis lliures moneda de Mallca. poch mes, o menos. Y
para q. nostre señor Deu Jesuchrist ettz. me perdone
las mias culpes y peccats; fas los llegats pios siguents.
Primo lexe al molt Rd. Señor Rector, o, Vicari de dite
Isglesia per son dret Parrochial sinch sous moneda
de Mallca. semel tantum.
Item lexe per amor d Deu a la Terra Santa de
Jerusalem tres sous de dite moneda semel tantum.Item vull y man sien presas y gastades de mos bens se-
guide la mia mort, o, lo mes prest sie possible; tren-
ta lliures moneda de Mallorca; de las quals pagats
tots los gastos, de la mia sepulture funeraria, et alias
de lo q. si quedara, hem sien dites missas baxes, ço es mi-
tat per los sacerdots del Rd. Comu de dite Isglesia de
Algayde; ab aço q. vull q. dins el termini de un mes
sien dites; quant no vull y man, q. dits merme-
sors sien señors, de fer les dir y celebrar alli ahont ben-
vist los será. y las dames a voluntat de dits mos mer-
messors ab la solite charitat; de las quals vull sien
celebrades, catorze missas baxes, en la capella de los
Dolors del Sant Sperit de la Ciutat, de set en set, ab la
solite charitat semel tantum.
Item
Item lexe per dret de Institucio y per tota part ettz. a Jo-
ana y Margaritta Oliver fillas mias, a quiscuna de ellas
una quarterade de terra a na Picornella, aço es a la dite
Juane una qde. junt al camí qui va a Montuyri y de
cap al camí de Llorito, y laltre cap. confronte ab terras dels
hareus de Joan Servera, y laltre qde. de terra a la dite
Margaritta enfrontant de cap ab lo camí de llorito, Y
ab la dite quarterade de la dite Juane en al mateix lloch
a la part demunt, ab aço q. vull, q. sempre y quant une
muyre sens infants, vull q. la dite quarterade de terra
vaje a la altre, y morint totas duas sens ninguns infants
vull q. tota dite terra, vaje a mos hareus abaix scrits
ab les quals ettz.
Item lexa a dites Juane y Margaritta Olives fillas mias
habitacio en la part per habitar fins quant seran fadri-
nes y despres de mort o casantse, vull q. vaje a Gabri-
el Oliver mon fill y als seus; y axi mateix lexa, a dites
fillas mias, per tant quant seran fadrines una porcio de
terra baix la hera, fins arribar a la figuera rotje la
qual figuera tanbe hey va compresa; y morint o casantse
totas duas vull q. vaje a dit Gabriel mon fill y als seus.
Item lexe per bon amor filial, a las dites Juane y Marga-
ritta vuit llansols´aço es quatre de estopa y quatre de bri
y stopa, y sis torcabocas; la qual roba se partiran entre las
duas igualment y feran de ella a ses liberas voluntats.
Item lexe bono amore a dite Margaritta Oliver muller
mia los censos q. son 1qra. 3 ba. blat y 1 L 10 s. a totas ses liberas
volumtats
voluntats.
Item per lo mateix dret de institucio y per tota part ettz.
lexa a tots mos infants postumos y dequi el devant naxe-
dors, a quiscu de ells sinch sous moneda de Mallca. ab los quals ettz.
Pagades empero ettz. En tots los altres empero bens meus ettz.
Instituesch y fas hereus meus, aço es usufructuaria a dite
Margaritta Oliver muller mia per tot lo temps de la sua
vide, vivint en estat vidual, caste y sens marit, ab obli-
gacio de haver de mantenir atots nostros infants, tant
quant seran fadrins y ells deguen haver de treballar
en casa mia segons nostron estament: Propietaris
empero, a Pere Gabriel y Francesch Olivers mos
fills per iguals parts del modo q. los anire dividint
la mia heretat y als seus á ses liberas voluntats de ells
respective, y dels seus liberament fahedors: divi-
dintlos la mia heretat en la forma siguent: aço es
lo dit Pere Oliver mon fill pendra a la sua part una
sort de terra q. tinch y possyesch junt al pont de Pina
confrontant ab lo camí qui va a Llorito, y ab lo passatje
de diferents steblidors, ab obligacio de fer una qra. blat
q. fa de cens al señor Gual de Talapit.
Dit Gabriel mon fill pendra a la sua part una
quarterade de terra, camp y viña en son Reus ab obligacio
de fer mitje galline cens, juntament en la paisse q. entre-
ra a possehir seguide la mort de las demunt dites fillas
mias, o casantse com tinch dit; y la porcio de terra dins
las velas, q. tinch empeñorat de demia Servera; Item
pre
sempre y quant no li entrech 31 L, no degue entregarli
lo dit corto de terra, la qual terra esta junt a la terra de
Francesch Oliver.
Y dit Francesch pendra a la sua part tres cortons de terra
a la vela franchs de tot cens; y las cases juntament ab
la terra de derrera las matexas franchas dites cases de cens.
Item vull y man qui si acas algu de mos fills mascles Pe-
re Gabriel , y Francesch Olivers muyre sens ninguns in-
fants; vull q. la porcio a ell spectant vaje a los dos al-
tres, los quals se repartiran aquella per iguals parts: y
axi mateix vull q. se fasse de los restants, fins al ultim
el derrer dels quals morint axi mateix sens ninguns
infants, vull y man q. dites parts vajen a las dites Jua-
ne y Margaritta fillas mias, per iguals parts, y als
seus a ses liberas voluntats.
Item dich y declar q. la matexa facultat, q. tinch
de pastar en el forn de devant las cases mias, la
concedesch y dexa, a los dits Gabriel y Francesch Olivers
mos fills, y a los dames mascles sempre y quant na ne-
cessiten.
Aquesta es ettz. Cassant revocant ettz. Fonch fet
en lo lloch de Pina del terma de la vila de Algayde
ettz.Testimonis ettz. Cridats y pregats
ettz. foren Barthomeu Vert Chis-
--- de la Vila de Montuyri atro-
bat
bat en dit lloch de Pina, gregori Andreu moliner, Bar-
thomeu arrom de Sancellas, atrobat en o mateix lloch,
Barthomeu Salom y Pere Jaume, del mateix lloch de
Pina; E jo Barthomeu gallard nott. qui atrobat en
dit lloch de Pina y per esser lloch solitari, ab los testimo-
nis demunt dits lo present testament he rebut.

Morí lo dit testador als 29 Janer 1722 la anima
del qual per la infinide misericordia del Señor sie en la
Sta. Gloria Amen.
Apres als 5 xbre 1723 a requisicio e instancia de
Margarita Oliver, muller de dit testador, y de Pere Oliver
son fill; se ha publicat lo present testament en lo lloch
de Pina terma de la Vila de Algayde per mi Barthomeu
Gallard nott. publich de Mllrca. present per testimonis
Pere Jaume y Antoni Torrents, del mateix lloch, testi-
monis per dit efecta requirits: Cre. ettz.
Precedentis abreviari testament copia in his tribus papiri foleis
hujus majoris formae segilli primi Domini mi Regis Contenta
sumpta et fideliter extracta fuit ex ultimis voluntatibus meis
Bartholomei Gallard nott. Pubci. Majn Vt. q. predita
Ubius intrepida fides adhiebat signum qui Vter in Clauden-
dis meis publicis instrumentis infra de pingo: Die vt. 20
Xbris anni 1725 . Sine tamen prejudicio salary ettz.


( Aquí la signatura del notari B. Gallard)
   


A la part superior esquerre del primer full hi ha un segell amb escut al centre i aquestes lletres:


CAROLUS III D. G. HISPANIAR. REX.


A sota d'una creu impresa diu:


Quinientos y quarenta y quatro mrs.
SELLO PRIMERO, QUINIENTOS Y QUARENTA Y QUATRO
MARAVEDIS; AÑO DE MIL SETECIENTOS Y SESENTA Y CINCO.

Die vint y set del Mes de Juliol de lo añy
Mil set cents sexante y cinch
En nom de Deu y de la sua divina gracia amen. Com
sie cosa serta el morir y sia incerta la hora de la nostra
mort y sia escrit y aconsellat per lo Sant Profeta Isaias
dihent dispon de la tua Casa y bens perque has de mo-
rir, y no sempre viurer perço jo Gabriel Oliver fill de
Juan y de Margarita Oliver conjuges ya difunts
natural de la vila de Algayde y morador en lo lloch de
Pina terma de la vila de Algayde; detingut en
mon llit malalt de enfermedad corporal de la qual tem
el morir, estant empero ab tot mon ple enteniment fer-
me lo que la e integra memoria tament el parill de la
mort y se hore incerta , volent dispondrer dels bens
temporals que Deu Nostre Señor me ha encomenats en
esta vide mortal para poder millor conseguir los espiri-
tuals fas y orden aquest mon ultim Nuncupatiu testa-
ment mediant el qual elegesch en marmasors y de esta
ultima voluntat mia executaors a Catharina Crespi
me carissima muller, a Francesch Oliver mon nebot; al
Rd. Demia Coll Pre. y al Rd. Miquel Castell Pre. de la Vi-
la de Sancellas a tots iunts y a quiscun de ells a solas en deficiencia dels altres a los quals don ple y suficient po-
der y prega que si esdevindra que jo murire sens fer re-
dispondre altre testament ells de mos bens fassen y
ordenan com per mi abaix troberan ordenat y dispost
e primerament y antes de totas cosas encomenant la
mia Anima en mas de Nostre Senor Deu JesuChrist

qui ab la sua sanch preciosa la ha redimide. Elegesch se-
pultura al meu cadaver fayedore en lo Oratori del dit
lloch de Pina devant lo altar de la Capella de la Ani-
mas ahont vull se fasse una fosse en la qual sia enterrat mon
cadaver ab una cape y sia posade una pedra viva de Bini-
salem demunt mon cadaver en la qual vull se descrigue
lo meu nom en lo modo acostumat; y per el cas que per al-
guna causa via o rauho no pogues ser enterrat en dit Or-
atori are per entonces elegesch Sepultura en lo Sementeri
de la Iglesia Parroquial de la Vila de Sancellas. Y que el die
de mon enterro hem sie cantat ofici ab Ministres Corpore
presenti y una salve a cade altar y tambe vull absolta. La
funeraria vull sia a voluntat de los dits mos marmessors
lexant i destinant de mos bens a este fi cent lliures mo-
neda de Mallorca semel tantum. Y para que Deu Nos-
tre Señor Jesuchrist hem perdon las mias culpas y pec-
cats fas los llegats pios siguents.
Primo leix al Molt Reverend Señor Rector o Vicari
de la Parrochial Iglesia de hon lo die de mon obit sere
parroquia, er son dret parroquial cinch sous monede de
Mallorca semel tantm.
Item leix per amor de Deu a la terra santa de Jerusa-
lem deu sous de dita monede semel tantum.
Item leix a la causa pia del Beato Ramon Llull per
amor de Deu semblants deu sous de dita Monede semel
tantm.
Item leix y man hem sian celebrades en continent seguide
la mia mort lo mes prest que se podra en sufragi de la mia
Anima y remisio de las mias culpas y peccats pagat tot
lo gasto de sobre dit y los que el die de mon enterro se ofe-
riran y tantes misas resades com cabran fons a fer ab cum-
pliment a las refarides cent lliures celebradores ço es en
lo lloch ahont sere enterrat el die de mon enterro a tots
los Pares Sacerdots qui alli celebraran en sufragi de la mia
anima leix per la charitat de cada una de las tals missas
sis sous monede de Mallorca semel tantum y vull que de

las refarides Misas sen celebran setante en la Iglesia Parroqui-
al de dita Vila de Algayde ço es vint en la Capella de Nostra Se-
ñora del Roser y las restants en altar de Privilegi si sera po-
sible; en lo Oratori de Pina vull sen celebren vint y cinch Missas
en lo Oratori de Nostra Señora de Cura cinch, en lo Orato-
ri de Sant Honorat tres, en lo Oratori de Nostra Señora
de Gracia tres, en la Iglesia de Castellitx tres.
Item leix al Real Convent de Religiosos de Sant Fran-
cesch de Palma deu lliures monede de Mallorca semel tan-
tum, las quals leix a dit convent para que los Religiosos
Sacerdots del mateix en celebran Misas en sufragi de la mia
Anima.
Item leix al Convent de los Padres Dominicos de Llorito cinch
lliures monede de Mallorca semel tantum ab obligacio
que hajen de celebrar Misas resades en sufragi de la mia Ani-
ma de la dita cantidad.
Item leix al convent de los padres Dominicos de Inca cinch
lliures monede de Mallorca semel tantum, de las quals
tindran obligacio de celebrar Misas resades en sufragi de
la mia anima los pares Religiosos de dit conven; y vull
que totas las refarides Missas tant las que celebraran los
dits Religiosos axi Dominicos com Franciscanos, com las
demes de sobre dit a excepcio de las que se celebraran lo die
de mon enterro en lo lloch ahont sare enterrat leix per las
tals Misas la solita charitat de tres sous semel tantum y
las restans Misas vull se celebran a voluntat de los dits
mos Marmassors.
Item leix y celebrar man en sufragi de la mia Anima tots
añys perpetuament el die de Sant Gabriel Archangel en lo
dit Oratori de Pina una Misa resade ab la solita chari-
tat per celebracio de la qual leix de mos bens lo que sera ne-
cessari y axi mateix sia pagat el dret de amortizacio al
Señor Rey.
Item leix y man que tots añys perpetuament el die de tots
los Sants en lo dit Oratori de Pina se predich un sermo de ani-
mas
per al qual leix la charitat de una lliure quatre sous y vull sia
pagat de mos bens lo dret de amortizacio tot lo qual deura
pagar mon hereu abaix escrit ab la facultat pero de elegir
Predicador cade añy el que ly aparexara.
Item leix per bon amor a Catharina Oliver filla de Fran-
cesch me Nebodera una Sinta de Plata y sinquante lliures mo-
nede de Mallorca semel tantum en cas de matrimoni o
eleccio de altre estat.
Item leix per bon amor a Juana Oliver filla de Francesch
me Nebodera sinquante lliures monede de Mallorca semel
tantum en contemplacio de son matrimoni o eleccio de al-
tre estat.
Item leix per bon amor a la dita Catharina Crespi me caris-
sima Muller, mitat de tots los grans ey haura el die de
mon obit en me casa y axi mateix ly lexe una somera
ab una ruca, y tota la cullita del cañom de este añy.
Item leix per bon amor a la dita Catharina Crespi me Mu-
llerestatje y habitacio a las casas ahont el present habito
ab totas las alajas de Casa, roba y fil, iuntament ab lo
Clos de terra contiguo a las ditas Casas; o en las mias
Cases ahont el present habita mon hereu abaix escrit.
Item leix per lo mateix bon amor a la dita Catharina
Crespi ma Muller quatre quarteras blat baix lo Arer
y mitje quarterade de terrasituade en son Barrera , a la
part confrontant ab terras del señor Andreu Mesquide de
formiguera ab pacte que mon hereu le y degue llaurar
ab tres reyas; y la del sembrar que seran quatre reyas
Y axi mateix li leix empriu a las mias figueras, y viña
y es me voluntat que tots los de sobre dits llegats fets a
favor de la dita me Muller; sian extinchs, y de nin-
gun valor si esta convola a segonas nupcias; y no casant-
se y viu casta y sens Marit, lo possehira tot lo temps de la
sua vide y apres mort sua devingue a mon hereu abaix escrit.
Item leix per dret de institucio y per tota part heretat y
llegitima a tots mos infants posthumos y de vuy en havant a


 

a mi naxadors y a tots los qui tinch obligacio enomanar en esta
mia disposicio per la sua validitad y firmesa a quiscun de
ells cinch sous ab los quals aquells y a quiscun de ells hereus meus
particulars fas e instituesch y ells a mi premorts ab infants a sos
infants y Nets meus in stirpem et non in capita.
Pagades y cumplides totas las demunt ditas cosas y qualsevols
altres a que sere tingut y obligat totas las quals vull sian pa-
gades y satisfetas de mos bens sens questio alguna si sols la ve-
ritat del fet atesa, en tots los altres empero bens meus
mobles immobles, y semovents ahont se vulla que sian pres-
ents y venidors drets, veus, credits, y accions a mi pertareny
y expectans per qualsevol causa via o rauho, hereu meu
universal y propietari instituesch y fas a Francesch Oli-
ver mon Nebot fill de Pere mon jerma a ses liberas volun-
tats de ell y dels seus liberament fayadores. Esta es la
mia ultima y derrera voluntat, la que aprovo, ratifico, y
confirm y vull vale--- per via y dret de Testament y si
valer no podra per via de Testament vull valega per
via y dret de codicils, y Donacions per causa de mort que
fins al present hagues fets o fetas en poder de qualsevols
Notaris o escrivans encara que aquells o aquelles fos-
sen consebuts o consebudes ab expressio de qualsevols parau-
les derrogatorias puys de tots aquells y aquellas me panet
y per no fets ni fetas tenir vull acceptat este mon ultim tes-
tament que vull sia la mia ultima voluntat y prevalega a
tots los altres= Fonch fet y firmat lo present testament en
lo lloch de Pina en casa del dit testador del terma de la
present Vila de algayde el die Mes y añy de sobre dits a
que foren presents per testimonis per dit efecta cridats y re-
quirits, y per boca propia de dit testador pregats Bartho-
meu Aloy, Pere Bibiloni, Juan Mut, Bernad Santandreu,
Jaume Ballaster, naturals y moradors en dit lloch de Pina
Pere Reus Fuster y lo Rd. Antoni Jorda Pre. y vicari de la
Parroquial de Algayde ambos naturals de dita Parroquia
y moradors en la matexa atrobats personalment en casa de
dit testador y jo lo Notari infraescrit qui pregat y requirit
lo present Testament he rebut y per no saber escriurer el
dit Testador el qual jo lo Notari infraescrit don fee conexer
firma per ell y de se orde el dit Jorda Pre. de que don fee
Antoni Jorda Pre. y Vicari= Devant mi Pere An-
toni Munar Notts.
Morí dit Testador als vint y vuyt dits circa las quatre del
matí y doní copia de las obras pias anima ejus requiescat
inpace Amen.
E apres als vint y nou dels matexos a requisicio y a instan-
cia del Honor Francesch Oliver Nebot del ditTestador
fonch publicat lo present Testament per mi lo Notari infra-
escrit presens per Testimonis lo honor Antoni Mulet del Ra-
fal y Pere Reus Fuster naturals y moradors de dita Vila
de Algayde per dit------ requirits de que don fee= Pere An-
toni Munar Notari.
Presens copia sumpta et extracta fuit a suo originali res-
ervato et custodio in actis et Notis meis Petri Antonis
Munar, Regia authoritate Notaris publici Mayoricarum;
cum quo concordat utque eidem ab omnibus plena et
indubia fides triburtur meum quo utor in claudendis
meis publicis instrumentis depingo signum ut infra in
hac Carta Reg. Sig. primi die videlicet octava Mensis
Septembris anni Millessimi septingentessimi sexagessimi
quinti


( Aquí la signatura del notari i a sota el nom que diu:)


Petrus Antonius Munar Notts.


( També al costat esquerre de la signatura hi diu:)


He rebut per lo
salari del pnt. y
peatjes de la pubco.
sis lliures deu sous
y no mes de que don
fee Son ........ 6 L. 10 s.
A munar Nottis.


Die 23.Julli año 1742

Comparague ettra. Antoni Ferregut, fill de Joan del Lloch de Rub-
erts, terme de le Vile de Sensellas; el qual jurement mitgensant
en poder y ma del Dr Matgi Vallbona Prodor. Gl del Molt Hr.
Sr. Dn. Joan Fran.Verneda y Vilane per les pre. y Ardiacha
Major de le Ste.Isglesie Cathadral de Barcelona, y per el Nott.
Infra escrit tenint poder á ell Verbo Consedit, denuncia tenir
y poseir una posesio dita el Refal, y casas á ell construides
de tenor de 46 quarterades poch mes ó mancho; situade en lo
Loch de Ruberts terme de dite Vile de Senselles; tingude
en alou directe domini y jurisdicio de dit Sr. Ardiacha, á
Merse de Lluísme, presentecio de fadigue de 10 dias y
á deze de tots esplets y fruits y tasca pagados á dit Sr.
Ardiacha; y baix de dit Alou es tinguda dite integra
posesio es tingude tots añis á fer y prestar aso es 1L. 12 s
al for de 8 per cent a le confraria de St. Pere y St. Bernat
de le Seu de le Ciutat de Mallorca; mes 3 Barcelles
forment allodials pagador al dit Sr. Ardiacha per el mes
de Agost; y 17 s. al Rt. Comu de Preveres de le Vile de
Senselles al for de 8 per 100. Afronte de une part ab lo
Camí Real de le Vile de Sineu quí va a le Ciutat de Pa-
me; de altre ab terres de Jaume Coll allias Basa, y de altre ab
terres de Pere Ferregut alias frare; y de altre part
ab pesatge o cami qui va a le Vile de Muntuiri
qui dit demunt dit denunciant le te y poseiex com
a Donetari Universal de Joan ferregut son germa
conforme

conforme consta ab le donecio Cause Morti qs. feu y
firmá en poder de Andreu Bestart nott. als 14 Abril
1740 , qui dit Jordi ferregut la tenia y poseia com
hereu Universal de Joan Ferregut son pare conforme son
Ultim y valido testement qs Ordená en poder de Joan
Riera nott. de le Vile de Sineu als 17 7bre 1726 , qs. per
son obit seguit als 21 8bre 1727 que dit Joan ferragut
le tenia y Poseia en virtut de divisio entre ell feta
y Sebesti y Julia ferregut germans conforme cons-
te ab acte rebut en poder de Antoni Domenech nott.
als 9 juriol 1612. Inde promisit ett. et juravit etta.
Testimonis etta. son lo Rd Antoni Cirer pre. y
titular de le Vile de Senselles y Ramon Aguilar
de Ciutat atrobat en dite Vile de Senselles.


Die 23. julliol año 1742

Comparague ettza. Antoni Ferregut, fill de Joan del lloch de Ru-
berts, terme de la Vila de Sensellas; el qual jurement mitgensant
en poder y ma del Dr. Matgí Vallbona Prdor. Gl. del molt Hr.
Sr. Dn. Joan Francesch Verneda y Vilane per les pro. y Ardiacha
Major de le Ste. Isglesie Chatradal de Barcelona, y per el nott.
infra escrit tenint poder á ell Verbo consedit denuncia tenir
y poseir una posesio dita el Refal, y casas a ell construídes
de tenor de 46 quarterades poch mes ó mancho; situade en lo
loch de Ruberts terme de dite Vile de Senselles: tingude en
en Alou, directe domini y jurisdicio de fadigue de 10 Dias, y
á deze de tots esplets y fruits y tasca pagados a dit Sr.
Ardiacha;y baix de dit Alou es tinguda dite intrega
posesio es tingude tots añis á fer y prestar asoes 1 L. 12 s.
al for de 8. per 100. a le Confreria de St. Pere y St. Bernat
de le Seu de le Ciutat de Mallorcha; mes 3 Barcelles
forment allodials pagador al dit Sr Ardiacha per el mes
de Agost; y 17 s. al Rt. Comu de preveres de dite Vile de
Senselles al for de 8. per 100. Afronte de une part ab lo
Camí Real de le Vile de Sineu qui va a le Ciutat de Pa-
lme; de altre ab terres Pere Ramis alias piquet; de
altre ab terres de Jaume Coll allias Basa, y de altre ab
terres de Pere Ferragut alias frare; y de altre part
ab pesatge o camí qui va a le Vile de Montuiri
qui dit demunt dit denunciant le te y Poseiex com
a Donetari Universal de Joan ferregut son germa
conforme
conforme consta ab le Donacio Cause Mortis qs. feu y
firmá en poder de Andreu Bestart nott, als 14 Abril
1740 , qui dit Jordi ferregut la tenia y poseia com
hereu universal de Joan ferregut son pare conforme son
ultim y valido testament qs. ordená en poder de Joan
Riera nott. de le Vile de Sineu als 17 7bre 1726, qs. per
son obit seguit als 21. 8bre 1727 qui ditJoan ferragut
le tenia y Poseia en virtut de divisio entre ell feta
y Sebestia y Julia ferregut germans conforme cons-
te ab acte rebut en poder de Antoni Domenech nott.
als 9. Juriol 1612. Unde promisit etta. et juravit etta.

Testimonisetta. son lo Rd. Antoni Cirer pre. y
titular de le Vile de senselles y Ramon Aguilar
de Ciutat atrobat en dite Vile de Senselles.La capçalera diu:


Ciento treinta y seis maravedis
Sello tercero, ciento
treinta y seis marave-
dis, año de mil ochocien-
tos y diez.


A l'esquerra d'aquesta capçalera hi ha un escut amb la llegenda següent:


HISP. ET IND. REX. FERDIN. VII. D. G.


A sota d'això:


Valga para el año de mil ochocientos y once.


Dia quatre del Mes de Mars de lo Añy de la
Natividad del Señor de Mil setcents setante sis.
En nom de la Santissima Trinidat, Pare,
fill, Sant Esperit y de la humil sempre Ver-
ge Maria concebuda sens macula de pecat
original Amen. Com sia cert el morir, e,
incerta la hora, y sia aconsellat per lo Pro-
feta Isahias dihent dispon de te casa y bens,
perque has de morir y no sempre viurer.
Per ço Jo Pere Janer fadrí, fill de Juan
y de Margarita Sastre confuges ja difunts,
natural y vezi de la present Vila de Algay-
da, estant de prompta partida del present
Reyna per el Servici de su Magestad con-
forma sentencia del Balle Real de la
present
present Vila, y haventme extret de las Reals
Carcels de esta Vila para dispondrer, a cuyo
fi ha dinat lo decret; volent dispondrer fas
lo present testament, ab que elegesch Mar-
massors Juana Janer me Germana, y
Maria Ana Janer me Germana, a tots
los quals, y a quiscun de ells a solas pre-
que vullen exceptar dit Carrech, y de mos
bens fasen, y adimplescan las obras, pias que
per mi abaix troberan ordenadas. Item
lex immediatament seguit mon obit hem
sian ditas y celebrades Cent Misas resa-
das en sufragi de la mia Anima ab la
caritat acostumada, semel tantum.
Item lex per bon amor, a Maria Ana
me Germana una barquera de
favas tinch en la sua terra a Randa,
vuit almuts favas, y vuit de fasols que
ella

ella sen ha aportat de me casa.
Pagadas y Cumplidas totas las
demunt ditas cosas, y tots y qualsevols
altres deutas a que sare tingut y obli-
gat lo dia de mon obit, tot vull sia satis-
fet y pagat de mos bens sens extrepit,
ni figura de juy, sols la veritat del fet
altes. En tots los altres empero bens
meus mobles e immobles, semovens,
presens, y venidors, drets, veus, credits,
forsas y accions are o en lo venidor
a mi partañens y expectans per
qualsevol causa, via o rahuo hereus
meus instituesch y fas a tots mos in-
fants Postumos y de vui en evant ne-
xedors, y morint Jo sens infants are
per las horas fas hereva mia universal
Propietaria a Juana Janer me Germana,
y
y als seus, a ses liberas voluntats.
Aquesta es la mia ultima y derrera
voluntad, la qual Llohe?, aprovo, ratifich,
y confirmo y aquella valer vull per
via y deret de testament la qual sino
valdra o valer no podra per via de
testament o de Donacio per causa
de mort com millor de deret estil o
consuetud podra valer y perpetuament
tenir forsa y valor de ultima volun-
tad cassant, revocant, infringint y del
tot anullanttots y qualsevols altres
testaments y ultimas disposicions per
mi fets, o fetes, ordenats, y ordenadas
en poder de qualsevols Notaris o Es-
crivans, encare que sots expresio de
qualsevols paraulas derrogatorias
estigan
estigan consebuts, o consebudas, per-
que de tots ells, y ellas hem panet
per no fets, y fetas haver vull excep-
tat, este que es me ultima voluntad,
y com a tal lo otorgue. Fonch fet en
la Sala de la Universidad, y Vila de
Algayda dit dia, Mes, Y Añy, asent pre-
sents per testimonis de aquest testament
rogats, y requirits per boca propia de dit
testador, lo Honor Jaume Rigo Bal-
le Real, Miquel Rigo, Gabriel Amen-
gual Sastre, Leonard Oliver, Miquel
Llompard, Jaume Rigo, y Llorens Pa-
lliser, vesins de dita Vila, y Jo lo No-

tari infraescrit qui rogat y requirit he
rebut lo present testament y per ha-
ver expresat no saber escriurer dit
testador, lo firma per ell, y de se or-
da
orda, el dit Miquel Rigo testimoni
de tot lo qual don feé. = Miquel
Rigo= Devant de mi=
Pere Antoni Munar Notari=
Mori dit testador en lo Lloch de Ran-
da de Mallorca als vint y un
del mes de Dezembre de lo Añy
Mil vuit Cens y dos, la Anima del
qual per la Misericordia del Señor
descans en la gloria de Deu Amen.
Capres? als sis del Mes de Mars
dit Añy Mil vuit cens y tres a ins-
tancia y requisició de Juan Garau
Cuñat de dit testador fonch publicat
lo present testament desde la prime-
ra linea fins a la ultima per mi
lo Notari infraescrit com a Regentador
de las presents notas en virtud de la
clausula
clausula testamentaria del dit quondam
Pere Antoni Munar Notari esent pre-
sents per testimonis per este fi cridats
Don Christofol Munar Prevere, y Jau-
me Ribes Novella, vesins de Algayda,
de tot lo qual don feé= Barthomeu
Ribes Notari Regentador.

Es copia a la lletra de son original registre de las
notas y protocolos de Dn. Pere Antoni Munar
Notari el que queda ab paper del Rl. sello guant?
de que certifich: en testimoni de lo qual la signo,
firmo, y rubrico de la mia propia ma encare
que de altri escrita en este full del N. sello ter-
cer inclus duas fullas de ordinari pr. mi rubri-
cadas, y en virtud de decret del dia 15 Juriol 1809
donat per el stthinent de 13è de Algayda de
Ilum. a 22 de Desre. de Mil vuitcents y onse.


Rubricat i signat:


Barthomeu Thomas Notari
La capçalera diu:


Ciento treinta y seis maravedis
Sello tercero, ciento
treinta y seis maravedis
año de mil ochocientos
diez y ocho.


A l'esquerra d'aquesta capçalera hi ha un escut amb la llegenda següent:


HISP. ET IND. REX. FERDIN. VII. D. G.


A sota de l'escut diu:


En poder de Seba.
Servera Nott.

Dia vint y un del mes de Agost de lo Any
mil setcents vuitante y vuit.
En nom de Deu y de la sua Divina gracia
amen. Sia a tots notori y cosa manifesta
com nosaltres Francesch Oliver alias Gor-
reu, tant en nom propi com en el de Pare y llegitim
Administrador de Angela Oliver Donsella me filla
a mi y a Margarita oliver quondam me Muller co-
muna, Juana Maria Oliver Muller de Pera Jordi
Arrom, Margarita Oliver Muller de Pera Ramis
alias Palou, y Pera Joseph Oliver germans y Pare
respective fills de dit Francesch Oliver gorreu y
de la referida Margarita Oliver, ya difunta tots
naturals de la vila de Algayde del Lloch de Pina
Nosaltres ditas Juana Maria Oliver y Mar-
garita Oliver vecinas del terme de la vila de san-
cellas coneguts per mi lo Notari infrascrit de que
don fee: sabent y attanent que la dita Margarita
Oliver quondam Mare y Muller respective de
No-
Nosaltres pasá de esta para millor vida als
vint y un Dezembre mil setcents sexante y
vuit sens haver fet disposicio alguna per cu-
yo motiuvingué el cas de succhix a la sua
heretat nosaltres dits germans que dexá
sobrevivents juntament ab Catharina Oli-
ver nostra germana, y filla respective de la
qual yo dit Francesch Oliver som hereu uni-
versal segons son testament que ordená en
poder de Pera Antoni Munar Notari als
dotse Janer mil setcents vuytante y quatre
que tingué lloch per son obit seguit als vint
y tres de dit mes y any: sabent mes avant y

attenent que dita heretat vé divididora entre
de Nosaltres fent de ella cinch parts iguals y
consistint aquella ab unas casas y corral
situadas en dit lloch de Pina; ab una pessa
de terra dita la coma de tenor de mitge quarte-
rade ab altre pessade terra de tenor de quatre
quarterades y mitge dita ne tinoy y ab altre
pessa de terra vina de tenor de tres quartera-
das a son Reus com y tambe duas lliuras y
vuit sous censal al for de tres per cent que fá
y


Aquí l'encapçalament d'aquest full diu:


Quarenta maravedis
Sello quarto, quarenta
maravedis, año de mil o-
chocientos diez y ocho.


A l'esquerra d'aquesta capçalera hi ha un escut amb la llegenda següent:


HISP. ET IND. REX. FERDIN. VII. D. G.

y es tingut fer tots anys Francesch Pujol de la
Vila de Algayde: Y com las heretats a domini
de molts subjectes de ordinari solen ser mal
administrats: y volent quiscu de Nosaltres te-
nir la sua part distinta y separada : Per ço de
gart y certa sevincia libera y espontanea vo-
luntat ab tenor del present acte sempre va-
ledor y jamay revocador solempne estipulacio
mediant venir y esser vinguts confessam a la
present divisio ab lo modo y forma siguent.
Primerament jo dit Francesch Oliver gorreu
en el nom de hereu de Catharina Oliver donsella
me fila, prench á la mia part las referidas ca-
sas y corral situadas en dit lloch de Pina que
confrontan ab carrer publich, de altre ab casas
y corral de Juan Servera alias Rafali, de altre
ab casas y corral de Catharina Torrens vidua
de Juan Salom y de altre ab terras de mi dit
Francesch Oliver gorreu ditas can Bou=
Mes
Mes prench a la ma part, una taula de viña que
es una quarterada y mitge a la part del cami de
Montaña que afronta ab lo cami dit de Mon-
taña, de altre ab terras de Jaume Roig de
altre ab terras de las matexas pertinencias
que ha de prendrer a la sua part Pera Jo-
seph Oliver mon fill y ab terras de Juan

Mulet ab la obligacio de haver de fer y pres-
tar tots anys una lliura y nou sous al for
del tres per cent a la recepta del sant ofici de
nombre de duas lliuras y devuit sous =
Mes prenc a la mia part las referidas
duas lliuras y vuit sous cens que fa y es
tingut fer el dit Francesch Pujol de la vila
de Algayde.
Jo dita Juana Oliver de consentiment y vo-
luntat de vos Francesch Oliver mon Pare
y demes germans, prench a la mia part
una tercera part de la pessa de terra dita ne
tinoy de tenor de quatre quarterades
y mitge partida de Llevant a Ponent, fetas
tres parts de ella cuya tercera part que me
ha


Aquí l'encapçalament d'aquest full diu:


Quarenta maravedis
Sello quarto, quarenta
maravedis, año de mil o-
chocientos diez y ocho.


A l'esquerra d'aquesta capçalera hi ha un escut amb la llegenda següent:


HISP. ET IND. REX. FERDIN. VII. D. G.

ha cabutes la part forana veynat de la possesio
son Perot: La qual afronta de una part
ab lo cami dit de Marina, de altre ab la Po-
sessio son Perot de Melchor Planas, de altre
ab terras propias de vos Francesch Oliver
mon Pare, y de altre ab terras de las mate-
xas pertinencias de Margarita Oliver me
germane.
Jo dita Margarita Oliver prench a la mia
part altre tercera part de la referida pessa de
terra dita ne Tinoy, que com se ha dit es de
tenor de quatre quarterades y mitge
que es la part del mitx, y afronta en lo dit cami
de marina, de altre ab la altre tercera part
que tu dita Juana oliver me germana has presa
a la tua part de altre ab terras propias de vos
Francesch Oliver mon Pare, y de altre ab la
altre tercera part que tu Angela Oliver me
ger-
germane has de pendrer a la tua part.
Jo dit Pera Joseph Oliver prench a la mia
part mitat de la dita pessa de terra viña que
es la taula de abaix a la part del llevant
que confronta ab terras de Jaume Roig,
de altre ab terras del honor Bernat Reus,
de altre ab terras del Reverent Joseph
Oliver Prevere de altre ab terras del ho-
nor Juan Mulet, y de altre ab la altre tau-
la de viña que vos Francesch Oliver ha-
veu presa a la vostra part ab la obliga-
cio de haver de fer y prestar tots anys
una lliura y nou sous cens a tres per
cent de nombre de duas lliuras y devuit
sous que fa tota la integra pessa de terra
viña a la recepta del Sant Ofici= Mes prench
a la mia part, la pessa de terra dita la coma
de tenor de mitge quarterada que afronta
de una part ab terras de Greogri Andreu
Moliner, de altre ab terras ditas la Mola
de Pina de Dn. Mariano Fabregues, de altre
ab terras de Antoni Coll, y de altre, ab terras
del
del senor Juan Arrom.
Y jo dit Francesch Oliver gorreu com a Pare
y llegitim Administrador de Angela Oliver don-
sella me filla prench per dita me filla a la
sua part la ultima tercera part de terra
dita ne tinoy que es a la part de Montaña,
que afronta de una part ab lo cami de
Marina de altre ab terras de las matexas
pertinencias, que tu Margarita Oliver has
presas a la tua part, de altre ab terras pro-
pias de vos Francesch Oliver mon Pare, de-
altre ab pesatge de los Establidors de son
Monserra Aquesta Divisio entre de
Nosaltres feym axi com millor, y demes
utilidat nostra se pot dir, escriurer, enten-
drer, y ordenar. Y axi en virtut del present,
y desde are nos constituhim mutuament, re-
ciprocament, y entre si un a los altres tenir
y posehir los dits bens dividits fins y tant
hagem pres de aquells, real, actual, y corpo-
ral possesio, la qual podrem pendrer de
nostra propia authoridat, y aquella presa
re-


Aquí l'encapçalament d'aquest full diu:


Quarenta maravedis
Sello quarto, quarenta
maravedis, año de mil o-
chocientos diez y ocho.


A l'esquerra d'aquesta capçalera hi ha un escut amb la llegenda següent:


HISP. ET IND. REX. FERDIN. VII. D. G

retenirnos per Nosaltres, y los nostros perpe-
tuament, perque ab titol de la present Divi-
sio, nos donam y cedim entre si mutuament
y reciprocament tots y qualsevols llochs
y drets nostros y totas las nostras veus, for-
sas, y accions reals, y personals utils, mix-
tas, varias, y directas, y de la cosa persegui-
doras, y altres qualsevols á nostros, en y sobre los dits bens dividits,
compatents y pertañents, y compartir y per-
tañer devents per qualsevol causa, via o
raho: dels quals drets,m veus, llochs, rahons,
y accions preditas podrá qualsevol de Nosal-
tres, y dels nostros, usar, gozar, fer, exercitar,
y axi defensarnos tant en fuy?, com fora de aquell
y ahont se vulla: Constituhintnos mutuament,
y reciprocament y entre si desde are en tot
lo susdit vertaders señors, y Procuradors
nostros
irrevocables para fer, defensar, usar, fruir y ex-
perimentar, donar, vendrer, establir, empeñorar,
y en qualsevol altre manera alienar los refe-
rits bens dividits, y fer de ells á totas las nos-
tras libers voluntats. Manant ab tenor del pre-
sent publich instrument tenint forsa de
carta a esta part tocant á totas y qual-
sevols personas á Nosaltres de qualse-
tingudes, y obligades, que de los predits bens
dividits, responguen, donen, paguen, y satis-
fassen, y entreguen axi com y de la matexa
manera á Nosaltres y los nostros responder,
dar pa--, satisfer y entregar eran tinguts
antes de la confeccio del present acte: Prome-
tent entre si fernos haver, y tenir, y en sana
pau possehir los dits Bens dividits pacifi-
cament, y llegitimament defensarnos contra
qualsevols personas, y essers vinguts entre
si de firme, y legal eviccio , questio, y llegiti-
ma defencio, y tambe de tots los danys, y gas-
tos de plet, y fora de aquell, y de tot lo de-
mes que ve de naturaleza y eviccio: Per
totas


Aquí l'encapçalament d'aquest full diu:


Quarenta maravedis
Sello quarto, quarenta
maravedis, año de mil o-
chocientos diez y ocho.


A l'esquerra d'aquesta capçalera hi ha un escut amb la llegenda següent:


HISP. ET IND. REX. FERDIN. VII. D. G

totas las quals cosas, y cada una de ellas de per
si axi be cumplir, y observar, obligam un á lo
altre mutuament, reciprocament, y entre si tots
nostros bens, mobles immobles, y semovents,
presents y venidors: renunciant entre si y
cada un de Nosaltres á la presentacio de lli-
bell, y demanda lo acordi de un dia á la firma
del dret, la dacio de pañora dins deu dias, y
lo espay de temps de quatre Mesos conce-
dit á los Mallorquins qui no tenen bens mo-
bles par a los immobles subhastar y vendrer,
á las ferias de Mesas, y dilacions de las vare-
mes á nostron propi for, y privilegi del ma-
teix: submetentnos, y á nostros bens al for
districte cohercio y jurisdicio de aquell Jut-
ge, tribunal, o Curia devant del qual un
votará convenir á lo altre per la observancia
de tot lo susdit, en cuyo poder prometem su-
bir fuy, y prorrogar en ell la sua juris-
diccio
Jurisdiccio Fonch fet en lo lloch de Pina ter-
ma de la Vila de Algayde del Reyna de
Mallorca los dia, Mes y any de sobre re-
rits.
testimonis per dit efecte requirits y en
presencia de los quals los dits otorgants fir-
maren, y certificats de sos Beneficis, lleys,
y drets renunciaren, foren lo señor Ignaci
Rafel scrivent, Lamon Francesch Oliver
vezi de dit Lloch de Pina, y per dir no saber
escriurer, firma per ells de se orde, y en se
presencia lo dit señor Ignaci Rafel scri-
vent tes-----ni de tot lo qual don fee = Ig-
naci Rafel Escrivent = devant de mi =
Sebastia Servera Notari

Concorda esta Copia ab son original registre, que escrit
en paper del Real sello quant, que continuar en las No-
-- publicas del Discret Sebastia Servera qm. Notari
publich que jo el infrascrit Notari regento en vir-
---- de decret del Señor Alcalde major als vint y sinch
Maig mil set cents norante sinch; y par a que en totas
parts se li atribuescaentera fee, y credit, la don
comprovada, y authorizada ab mon acostumat
signe en este full de paper del Real Sello tercer ab
dos del quart intermedis rubricats als marges de la
mia ma: En la Ciutat de Palma á onze de Novembre
de


de lo añy mil vuit cents y devuit = valga entre lins. Pag. 4
lin. 3: dit = pag. 9 lin 5: liberas y lo corrt. pag. 6 lin. 12 tots anys =
y lin. 13: Cens á tres per =
Rubricat
Gabriel Nadal Notari


Aquest document pertany a l'Arxiu Servera-Pericàs de Pina, i ha estat transcrit per Miquel Cabot i Sastre.


Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)