Die v Mensis dezembris Anno a Nat. Domini MDCCXXIII

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

Die v Mensis dezembris Anno a Nat. Domini MDCCXXIII
l'Arxiu Servera-Pericàs
Transcripció: Miquel Cabot i Sastre
 Baixa

Descripció[modifica]

Còpia d'un testament firmada pel notari Raimundus Pasqual el 6 de novembre de 1745.

L'encapçalament duu un segell amb escut que diu:

Philipus V. D.G.

També una creu i sota d'ella:

Quinientos y quarenta y quatro mvs:

Sello primero, quinientos y quarenta y quatro maravedis, año de mil setecientos y quarenta y cinco.

Ja en lletra manuscrita:

Transcripció del text[modifica]

Die v Mensis dezembris Anno
a Nat. Domini MDCCXXIII
En nom de nre Señor Deu Jesuchrist etz com ninguna
cosa sie mes certa etz I mes incerta y ne scrit y aconsell
per los St Profeta dihent etz perço Jo Margtta oliver Va de
Juan oliver y filla de Pere y de Juane Catala qm del lloch
de Pina terma de la Vila de Algayde encare que indisposte
etz Estant empero etz volent dispondre etz fas y ordena
etz Aquest mon ultim y darrer nuncipatiu testament
etz En lo qual – y alegesch en mermessors meus etz a Ga-
briel oliver mon cuñat y Pere y Gabriel oliver mos
fills tots junts y quiscu de ells a soles los quals prega etz E:
primerament y antes de totas cosas etz Elegesch sepultura
etz en la Iga Parql de dite vila de Algayde en la capella
del Roser o de la Purissima a voluntat de dits mos mer-
messors.
Item vull y man hem sie feta Processo lo die de mon Enter-
ro y hem sie dit un ofici cantat ab Diacha y Subdiacha
y tres salves ço es una a le capella ahont me enterraran
una a las animas del Purgatori y una al altar Mayor totas
ab la solita Charitat semel tantum.
Item vull hem sie feta cera nova de valor de sis lliures mo-
neda de Mallca poch mes o menos y para q. nre Señor
Deu Jesuchrist etz fas los llegats pios siguents.=
Primo lexe al mt Rd Señor Rector ô Vicari de dite
Iga.

Iga. Per son dret Parql sinch sous moneda de Mallca semel
tantum.=
Item lexe per amor de Deu a la terra Sta. De Jerusalem
tres sous moneda de Mallca semel tantum.=
Item vull y man sian presas y gastades de mos bens segur de
la mia mort y lo mes prest posible trenta lliuras monede de
Mallca de las quals pagats tots los gastos de la mia sepultura
funeraria et alias de lo q. si quedera hem sien ditas missas
baxes aço es mitat per los Sacerdots del Rd Comu de la mat-
xa Vila ab aço que vull sien dites dins al termini de un
mes quant no vull q. dits mos mermessors sien señors de
ferles dir alli ahont los sera ben vist y les restants a volunt-
tat de los matexos marmessors de los quals vull sien cele-
brades catorze missas baxes de set en set en la capella de nre
Senora de las dolors del convent del Sperit de la Ciutat totas
ab la solita Charitat semel tantum.
Item lexe per dret de Institucio y per tota part etz
mos infants Postumos y de qui el devant naxadors y a tots
aquells de qui tinch obligacio fer mansio para validitat
del pnt testament sinch sous monede de Mallca ab los quals
aquells y quiscu de ells respective hereus meus particulars
fas etz.
Pagades empero etz En tots los altres empero bens meus etz Ins-
tituesch hereus meus universals y propietaris a Pere Gabri-
el y Francesch oliver mos fills y als seus a ses libers voluntats
ab aço q. sempre y quant algu de dits mos fills muyre sens nin-
guns infants, vull que la part a ell tocant vaje a los altres sobre-
vivents, y aquella se deguen haver de partir per iguals parts;
y en cas de quedar un a soles de que lo ultim qui sera fer de
la mia heretat a ses liberas voluntats: Dividim are per a las
horas la mia heretat entre dits mos fills ab lo modo y forma
siguent

siguent aço es q. lo del---------------------------- pendra a la sua part
la -------- ter -------------- vinet del ------- de una de poch mes o menos
Francesh ---------- ------------ ab ------------ ------------- rotas partint a-
quellas ---r---------------------- tambe de cens y la part del corto o trast
Item ---------------------- ab lo cami qui va --- font y la mitat des
camp y viña -------------------- en son Monserrat la pessa de terra situa-
de en -------- Galiane ab obligacio de pagar el cens q. fa y unas casas
confrontants --------------- y el corto -------- dit son Poy ab lo cens q. fa
Item ------------------- Gabriel pendra a la sua part la mitat de las rotas
partint aquellas per llarg --------------------- ------------------ la vella con-
frontant ab los tres cortons ----------- q. te designats en Fran. ch
per lo dit mon marit; la mitat de la pessa de terra en son
Barrera la tanchete de la hera de devant la Iga donant
empriu a dit Pere mon fill de porer batre a la matexa hera
sens q.el dit Gabriel lo puga impadir; y las casates confrontants
en casas de Francesch oliver ab lo cens q. fan de 16 s =
Item lo dit Francesch pendra a la sua part la pessa de
terra en son Bou la mitat de la sort en son Barrera y la
mitat del camp y viña en son Monserrat franchas dos añs:
donant empriu a dit Franch de aportarsen lleña de las
dites rotas sempre q. ni haje per us propi de casa sua sens q.
los dits germans lo pugan impedir.
Item vull y man q. la roba tant de lli com de llane y de-
mes bens de la mia heretat sien dividits y partits igual-
ment entre los dits mos fills; donant facultat a dit Pere
mon fill de pendre de la dite roba antes de partir; unas to-
valles de taule las q. a ell ly aparexera y despues se deguen
partir dite roba com tinch dit.
Aquest es etz. Cassant revocant etz. Fonch fet en lo dit lloch
de Pina terme de dite Vila de Algayde etz.
Testimonis etz. Cridats y pregats etz. Son

----------------------- Farrera ------------------------ Demia Amen-
gual Gabriel oliver --------------------- de Pere Jaume fill
---------------- E jo ------------------- nott --------------- ----------
qui atrobat en dit lloch -------------------
Als 13 Janer 1724 morta ---------------------- anima de la qual
per la infinida misericordia del Sr nre en la Sta Gloria -------
E Apres als 23 Janer 1724 areque --- e instancia de -----------
--- r fill de lo demes ----- testa ---- se ha publicat lo
pnt testament en la pnt Vila del mateix per mi Bar-
thomeu G------- Publich ------- pnts per testimo-
ni Gabr------ fill de Antoni --------------- y sebastia Verd
als carrero tots de la pnt Vila ---------- etz.
Ex actis et noltis------ Bartholomei Gallard notti
qm traditum fuit presens transumpti per me Ray
mundum Pasqual nollum pu---- major notti dicti
Gallard regentem et quamvis alieno calamo sit scrip-
tum per me tamen ------ suo originali invenitum
recte comprobatum ------ eidem ab onnibus plena
vosibis tributatutr fides hic me subscribo, et menu quo
utor in mio thabellionatu appono siquid in hac
pairo Reg. Seg. Primi Die videlicet 6 9bris 1745
Sigtt ttum
Raymundus Pasqual
Antt Regi Nott Pub.cus

(Hi una la corresponent rúbrica notarial)


Aquest document pertany a l'Arxiu Servera-Pericàs de Pina, i ha estat transcrit per Miquel Cabot i Sastre.


Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)