Die xviii mensis septembris

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

Die xviii mensis septembris
l'Arxiu Servera-Pericàs
Transcripció: Miquel Cabot i Sastre.
 Baixa

Descripció[modifica]

El document va introduït per la part superior esquerra amb un segell amb escut reial al centre i la llegenda següent:

HISPANIARUM REX. CAROLUS. IV. D. G.

A la dreta de l'escut posa:

Doscientos setenta y dos maravedis. SELLO SEGUNDO,
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MARAVEDIS, AÑO DE MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.

I la còpia manuscrita del document diu:

Transcripció del text[modifica]

Die xviii mensis septembris Anno
a Natte Domini MDCLXXV.
Francesch Oliver texidor de llana alias Gor-
reu major de dias fill de Gabriel alias Cos-
me del lloch de Pina terme de la Vila de
Algayda; lo qual mitjensant Evangelich Ju-
rament denuncia y confessa tenir y posehir
mitge quarterada de terra ò poch mes dins
de la qual te edificadas casas per sos ma-
jors de pertinencias de la Posessio de Jaume
Oliver, cituada en lo dit Lloch de Pina, tingu-
da sots Alou del Magnifich Señor Ramon
Gual Termens Desmur y Oleza Donzell per
sos medis succehint en los Bens y heretat del
Magnifich Arnau Desmur Doctor en
drets Ciuteda Militar á merce de lluisma;
y sots dit Alou era tinguda a fer nou Bar-
cellas forment á Jaume Oliver Establidor al
primer de Agost, y aquellas apar esser quita-
das per Joana Oliver viuda mare del

Denunciant conforma acte de quitació fir-
mat per Jaume Oliver Mora y Sebastia
Maig de dit Lloch de Pina en poder del Dis-
cret Antoni Gual Notari a tres de Agost
Mil siscents coranta dos. Afronta la di-
ta terra de una part ab cami de Establi-
dors de son jaume Maig de altre ab ca-
sas y trast de Miquel Catala, de altre ab
terra de la vidua de Pere Oliver xoroh-
y de altre ab terras de Jaume Ribes ò
sos hereus; La qual terra ab ditas Ca-
sas construhidas lo dit Denunciant te
y possehiex com a fill unich de Gabriel O-
liver ab intestat difunt; lo qual Gabriel Oli-
ver lur para dita terra acquiri per
Establiment de dit Jaume Oliver mitjen-
sant acte rebut en poder del Discret
Gabriel Serra Notari sots a vint de
Agost Mil cinchcents sexanta nou
y esta denunciacio se continua sens per-
juy de qualsevols Drets y conobligacions
de Cens axi de diner com de forment á
dit Señor Alouer perteñents per prete:
nir que dita terra per dit Jaume Oli-
ver establerta es de pertinencia de la
posessio

Possessio olim de Gabriel Oliver Pou. Quare pro-
missit et Juravit att.
Testu sunt Joannes Oliver Prats Pa-
rayre, et Joannes Umbert Parroquia
de Deya.
Item lo dit Francesch Oliver baix de dit E-
vangelich Jurament, denuncia y confessa
tenir y posshir un corto de terra citu-
at en lo dit lloch de Pina, tingut sots A-
lou del Magnifich Señor Ramon Gual
Termens Desmur y Oleza Donzell per
sos medis succehint en el fideicomis dis-
posat per lo Magnifich Arnau Desmur
Doctor en drets á merce de lluisma y
a presentació de fadigue de deu dias; y a cens
de nou almuts forment allodials y inquista-
bles en la festa de Sant Pere y Sant Phe-
liu del mes de Agost de nombre de major
suma de cens pagador al dit Magnifich Se-
ñor Alouer. Afronta de una part ab terras
de son Barrera, de altre ab terras de Sebastia Ro-
ca Angeli. La qual terra lo dit Denunciant
te y possehiex com a fill unich de Joana Oliver


llur mara ab intestat difunta, la qual Joa-
na Oliver se mare dita terra compra de
Elisabet Pou y Romeñya vidua mitjensant
acte rebut en poder del Discret Pere Feme-
nia Notari a vint y un de setembre mil
sis cents vint y tres; y se continua ab salvatat
de tots Drets y conobligacions tocants a dit Se-
ñor Alouer. Quare promissit et juravit ett.
Testes predicti.
Item lo dit Francesch Oliver Gorreu mayor
de dias ab lo sobredit Evangelich Jurament
Denuncia y confessa tenir y possehir una
pesa de terra de thenor de nou cortons y
trenta sous de terra poch mes ò menos de
pertinencias de mayor porcio de terra que
fonch de Pere y Francesch Ribes cituada en
lo lloch de Pina tinguda sots alou del mag-
nifichseñor Ramon Gual termens Desmur
y Oleza Donzell succehint en el fideicomis dis-
posat per lo magnifich Arnau Desmur Doc-
tor en Drets a merce de lluisma y a presen-
tacio de fadigue de deu dias; y á cens de duas
quarteras forment de nombre de vuit quar-
teras, a prestacio de les quals es tinguda tote
la terra al dit magnifich señor Alouer en
la
la festa de Sant Pere y Sant Pheliu. Afronta
de una part ab lo torrent de Pina de altre ab
terras de Antoni Torres de ditas pertinencias, y
ab cami de Establidors+. La qual terra lo – De-
+y ab nunciant adquiri per establiment del magnifich
cami qui Juan Miquel Antich de Llorach ciutada mi-
va à litar ab cens reservatiu de quatre lliuras
Llorito deu sous cens que es tingut fer a dit señor
Establidor y ara en el señor Juan Antich de
Llorach al primer dia de Agost, conta de dit Es-
tabliment ab acte rebut en poder del Discret Ju-
an ferrá Notari a vint y vuit de Setembre mil
siscents cinquanta tres; y dit señor Juan Miquel
Antich (a tota) dita terra ço es Posessio ò Rafal compra
per la Curia del magnifich Balla a Ynstancia
de Creditors de Pere y Fracesch Ribes a cinch
maig mil siscents cinquanta tres, y se conti-
nua ab salvetat de Drets y conobligacions a dit
señor Alouer competent are o en esdevenidor
Quare promissit et Juravit ett.
Testus predicti.

“Concuerda la presente copia con su original
que queda recondito en un libro de cabreva-
ciones recibidas por Miguel Pons Notario
de que doy fee. En cuyo testimonio lo firme
y

y scogro(?) con el que uso en mi Notariato como
dueño que soy de dicho libro, En este pliego del
Real sello segundo con insercion de un fo-
lio de papel comun intermedio. En Palma
Capital del Reyno de Mallorca à dos de Julio
de mil setecientos noventa y nueve. Valga
y ab cami qui va a Llorito sacado al margen
en salen A pag 5a. Mas tota entre reglines
en la lin 14 de otra pag.

Aquí hi va la signatura i la rúbrica notarial

Rafael Rossello y Cladera Notto.

Al marge inferior esquerra hi ha una suma que segurament és que preu de la còpia.


Aquest document pertany a l'Arxiu Servera-Pericàs de Pina, i ha estat transcrit per Miquel Cabot i Sastre.


Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)