Les tres xiquetes

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


LES TRES XIQUETES
\version "2.14.1"
\header {
 tagline = ""
}
\score{ \relative g'{ 
\key g \minor 
\time 6/8 
\override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
\override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
\override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
\partial 4. 
\autoBeamOff
g8 g g
g4 a8 bes a g \break
d'4. c8 d c
bes4 r8 d d d \break
c4 d8 bes g a
bes4. a8 bes a \break
\bar "||" \time 3/8
g8 g a 
\bar "||" \time 6/8
bes4. a8 bes a
g4^\fermata r8 \bar "||"
}
\addlyrics
{
Si n'e -- ren tres xi -- que -- tes, mes ai!,
to -- tes d'un temps;
l'u -- na ren -- ta bu -- ga -- da, mes ai!,
l'al -- tra l'es -- tén.
que mes ai!, l'al -- tra l'es -- tén.
}
 \layout {
  indent = 15
%  ragged-last = ##t
  line-width = 100
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{}
}Si n'eren tres xiquetes, mes ai!,
 totes d'un temps;
l'una renta bugada, mes ai!,
 l'altra l'estén.


 Que mes ai!,
l'altra l'estén

L'altra cull violetes
 vora el torrent.
Mentre que ella en collía,
 passa l'amor;
tira pedreta enlaire
 toca l'amor
— Bé me n'has ben tocada
 del mig del cor.
— No em diríes, amoreta,
 si t'hai fet mal?
— Un poquet i no gaire,
 ja curarà.
— Metges n'hi ha a l'Espanya
 per a ordenar;
si Espanya no hi abasta,
 la França és gran.
A l'horta del meu pare
 una herba hi ha,
que del mal d'amor cura,
 de festejar. —
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·
L'amoreta s'és morta,
 Déu la perdó;
no es farà més en finestra
 ni en balcó.