Libre de mil proverbis/Capítol XI

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL XI


DE ENEMICH

1AMA ton enemich en quant es creatura de Deu, e no en quant ha males custumes.
2Assaja de ton enemich si poras fer amich.
3Fe auantatge a ton enemich per ço que eyl lo te faça.
4Qui souen membra e souen parla de son enemich, souen ha passio.
5A ton enemich no multiplichs son poder ne sa ira.
6Fe ton enemich estrany als teus uyls e a tes oreyles.
7Qui diu mal de son enemich, doblement que sia mal dit procura.

8No creegues leugerament lo mal de ton enemich de ço que hom te n diu.
9A ton enemich reffrenes sa ira, si lo lohas.
10Si es enemich per ton vici, hages lo per amich ab ta virtut.
11Si has enemich hages de ton enemich pahor.
12Major pahor hages de ton enemich en durment que en vetlant.
13No dormes dementres que ton enemich vetla.
14Les condicions de ton enemich sapies, e eyl no les teues.
15De enemich saui hages pahor, e no del foyl.
16A ton enemich parla de be, e no de mal.
17Fe t amich del amich de ton enemich e de son enemich.
18Ton enemich no l creegues de res.
19No hages enemistat per poca utilitat.