Libre del gentil e los tres savis/Qvart libre/Del cinqve article

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Del qvart article. De l alcora Del qvint article. De la demanda que es feyta al home mort en lo vas
Libre del gentil e los tres savis
Del sise article. De la mort de totes coses exceptat Deu

Del cinque articleDE LA DEMANDA QVE ES FEYTA

AL HOME MORT EN LO VAS[1]DIX lo sarrahi al gentil: Nos crehem que cant lo home es mort e es soterrat, que dos angels [2] de Deu li demanen cinch coses, [3] ço es a saber, qui es Deu: sa lig de qui es: qual es sa lig: si Mafumet es propheta: si Mequa es a mig jorn. E si Deus li dona gracia que respona que Deus es son creador, e que sa lig es de Deu, e que sa lig es l Alcora, e que Mafumet es misatge de Deu, [4] e que atorch que Mequa es a mig jorn, adonchs estara entro al dia del judici alegrament e amplement en lo vas, e veura paradis, e la gloria que Deus promet als benauirats, e veura les infernals penes a les quals sera escapat. [5] E si aquell hom nega aquelles coses damuntdites, e ignora les responsions [6] qui s couenen a les demandas, [7] adonchs, li sera estret lo vas, e estara en pena e en tristor dentro al dia del judici, e veura les penes infernals qui li son apareylades, e veura la gloria de paradis que haura [8] perduda. § Segons que damunt es dit crehen los sarrahins dels homes cant son morts; on a prouar aquest article, coylim primerament aquesta flor.DE GRANEA E PODERCOR a demostrar Deu son poder esser gran en ço que per son poder poden los homens morts [9] veher les coses damuntdites, estant eyls en lo vas, vol Deus que sia feyta la demanda damuntdita. E cor lo poder de Deu, sens la demanda e la visio damuntdita, no seria tan be demostrable; e cor ço per que l poder de Deu sia pus demostrable se coue ab esser, per aço, en la major demostracio e visio de poder es demostrat que l article damuntdit es en veritat. § Dix lo gentil: ¿Con pot home mort veher ço que tu dius, con sia lo cors menys de l anima, e con cors menys de l anima no pusca veher, ni entendre, ni parlar, ni respondre? § Respos lo sarrahi: Alcuns de nos crehem que Deus torna l anima en [10] lo cors; altres crehen que l anima esta entre l cors e lo sudari. E per aço, per la virtut del poder diuinal, e per la anima qui es en lo vas, pot lo home respondre e pot veher ço qui damunt es dit. E si l poder de Deu no hauia poder tan gran, que lo home mort pogues fer ço qui damunt es dit, seguir sia que en Deu granea e poder fossen contraris, e aço es impossibil.DE GRANEA E JVSTICIADIX lo sarrahi al gentil: Certa cosa es que la justicia de Deu es major que la justicia qui es en home. E per aço, segons la gran sauiesa de Deu, coue esser ordenat con sia maniffestada [11] la justicia de Deu esser major que la justicia de home; la qual maniffestacio [12] es feyta en ço que la justicia del home no basta a pus, mas dementre que l home es viu; e la justicia de Deu es ans que l home sia viu, e es apres sa mort; e aço es maniffestat en ço que demostra paradis e infern, qui foren ans que l home fos, e fon apres la mort del home; apres la qual Deus demostra sa justicia en jutjar lo home mort, segons que respondra a les demandes damuntdites. E cor ço per que la gran justicia de Deu sia mils demostrada en esser major que ceyla dels homens, se couenga ab esser, per aço, en la gran conueniencia de esser, [13] es maniffestada la demanda damuntdita.DE BONEA E IRADIX lo sarrahi al gentil: Per la gran bonea de Deu es maniffestada la ira que Deus ha a la ira per la qual hom es colpable e peccador. On a signifficar aquella gran bonea, e la ira que Deus ha a vici e a peccat, vol reuelar al home mort en lo vas sa gloria e la pena infernal, a demostrar que Deus ama gloria e ha en ira pena infernal, e que hom pusca elegir benauirança e esquiuar malauirança [14] en lo vas, si respon als angels, segons que damunt es contengut. E cor home haja major espay de temps a elegir be e a esquiuar mal, si es vera la demanda damuntdita, que no hauria sens la demanda; e per lo major espay de temps es mils signifficada contrarietat esser entre la bonea de Deu e la ira, qui es vici; per aço, en aquell major espay de temps que hom pot elegir benauirança e esquiuar malauirança, es signifficada la demanda damuntdita esser en veritat.

DE FE E ESPERANÇAFE e esperança poden esser en major cantitat en home si la demanda es, que si la demanda no es. Cor si l home peccador no pot fer obres en sa vida, per les quals se pusca saluar, al menys en sa mort, cant los angels li faran les demandes damuntdites, pora elegir saluacio, e pora fugir a dampnacio. E cor ço per que fe e esperança mils se pusquen couenir, sia cosa atorgadora, e si la demanda es, mils se n poden couenir; per aço, en la majoritat de fe e esperança, e en la major concordança, es signifficada esser vera la demanda, segons les condicions del arbre.

DE CARITAT E AVARICIANATVRA es de caritat que sia occasio a home cant atorch veritat; e natura es de auaricia que faça a home negar veritat. E per aço caritat e auaricia son contraris; per la qual contrarietat caritat se concorda ab liberalitat contra auaricia, e auaricia se concorda ab ira [15] contra caritat. On con aço sia enaxi, per aço, en la concordança e en la contrarietat damuntdita es signifficada la demanda esser vera; cor si es vera, e lo home mort atorga als angels veritat, mils se n concorda ab caritat e larguea [16] contra auaricia e ira; e si nega veritat, mils se n concorda ab auaricia e ira contra caritat e larguea. E cor ço per que caritat e auaricia sien pus luny e s contrasten pus fortment, se couenga ab esser, per aço, en la major concordança de esser, la demanda es signifficada esser en veritat.


 1. Sobre esta creencia de los musulmanes puede consultarse el Comentario del Alcorán, por Maracci, y aun el Prodromus, del mismo autor. Ambas obras se ocupan del interrogatorio á que ha de contestar el cadáver del hombre en su sepultura; y las indicaciones del expositor concuerdan perfectamente con las de LULL.
 2. Llámanse estos dos ángeles Monkir y Nakir, y ellos son los que preguntan al creyente sobre la fe en la unidad de Dios y en la misión de Mahoma; y si no responde satisfactoriamente, es castigado en el Barsak, intérvalo que separa la muerte de la resurrección.
 3. Edit. lat. Quinque quaestiones.
 4. Edit. lat. Sit Nuntius Dei et Propheta.
 5. Edit. lat. A quibus per misericordiam Dei erit liberatus.
 6. Edit. lat. Conditiones.
 7. Edit. lat. Quaestionibus.
 8. Qui ha.
 9. Edit. lat. Homines; qui sunt in sepulchro.
 10. A.
 11. Edit. lat. Demonstretur.
 12. Edit. lat. Demonstratio.
 13. Edit. lat. In hac concordantia essendi.
 14. Edit. lat. Paenam.
 15. Edit. lat. Cum odio.
 16. Concorda caritat ab larguea.