Libre del gentil e los tres savis/Qvart libre/Del onzen article

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Sou al capítol «Del onzen article. De la carrera de paradis e infern»
Libre del gentil e los tres savis
Download-icon.svg Descarrega l'obra
Breezeicons-actions-22-go-previous.svg Del deze article. Seran pesats los merits e les colpes Del dotzen article. De paradis e de infern Breezeicons-actions-22-go-next.svg

Del onzen articleDE LA CARRERA DE PARADIS E INFERNLO sarrahi dix al gentil: Nos crehem que al dia del judici sera vna carrera en passaran los benauirats qui s saluaran. Aquella carrera tendra mil anys d anadura en alt, e mil en per lonch, e mil en auaylada, e dejus sera infern, en lo qual cauran aquells qui passar no poran. Aquella carrera sera tan estreta con vn cabeyl o con vn tayl de espaha; [1] e los vns ne passaran axi tost con a lamp, [2] los altres con a cauayl qui corre, los altres axi con home corrent, los altres axi con infant graponant, e cascu segons que haura merit passara per aquella via; e si no mereix gloria, caura d aquell pont [3] en infern. [4] On aquest es vn dels articles en que nosaltres crehem; lo qual article prouam primerament per aquesta flor.DE BONEA E GRANEALA gloria de Deu es sa gran bonea matexa, cor Deu no ha gloria en altre mas en si mateix. On con la bonea de Deu sia infinida en granea, eternitat, poder, sauiesa, amor e perfeccio, coue que sa gloria, qui es sa bonea matexa, sia tan gran que sia infinida per totes les flors damuntdites. [5] E cor axi sia, qui va a la gloria de Deu coue que hi vaja ab gran trebayl, per ço que mils meresca hauer gloria en la gran bonea de Deu. E cor la carrera que nos deym sia tan alta, e tan longa, e tan estreta, e dejus sia infern, per aço, aytant con los homens ne passaran a major perill, e la trigaran mes a passar, aytant seran pus dignes de hauer gran gloria. E cor ço per que hom haja major gloria se couenga mils ab esser, que ço per que hom la ha menor, per aço, segons les condicions del arbre, es prouat l article damuntdit.

DE SAVIESA E PRVDENCIADIX lo sarrahi al gentil: Natura es de enteniment que aytant con subtilment enten, aytant, per son entendre, se coue mils ab prudencia; e aytant con la prudencia es major, d aytant multiplica en home consciencia, la qual hom ha dels fayliments que ha feyts contra Deu e son prohisme. E on la prudencia e la consciencia es major en home, mils se couenen prudencia e consciencia ab la sauiesa de Deu, qui totes coses sab. On si la carrera es en veritat, segons que nos crehem, major prudencia e consciencia ne hauran los homens qui passaran per eyla, que no haurien si la carrera no era, ni hom per eyla no passara. E cor ço sia veritat per que prudencia e consciencia mils se couenguen ab la sauiesa de Deu, per aço es signifficat que la carrera sia en veritat.DE AMOR E IRACVSTVMA e natura es d amor que aleuja trebayl. On aytant con les carreres de paradis son greus e ab gran afany, d aytant coue que hom sia enfortit, viuifficat, e haja fortitudo en molt amar, e que sia forts e que am Deu. E on mes hom es forts per amar, e amor fa semblar los trebayls qui son greus esser leugers, [6] d aytant es mes amat per Deu. E cor ço coue esser ver on mils la amor de Deu e la amor de home se poden conuenir, e per la damuntdita carrera mils se poden conuenir, per aço es demostrat que la via de que parlam es veritat. § Ira e amor son contraris; [7] on si ls homens qui passaran per la carrera graponant e a espau, [8] e qui no poran passar tan iuerçosament [9] con aquells qui n passaran con a lamp, si aquells homens no son irats, e força de gran amor los te pagats, e ls soste que no son irats, [10] pus contraria ne sera amor a ira. E cor ço per que amor sia pus contrari a ira sia couinent esser en veritat, per aço coue que l article damuntdit sia en veritat, sens lo qual, amor no poria esser tan contraria a ira.DE ESPERANÇA E JVSTICIAOBRI, gentil, los vlls de ta pensa, e esguarda con la via en la qual nos crehem es occasio e raho de esser gran esperança e justicia en home; cor qui passa per aytal pont, tan lonch e tan alt e tan estret, pensar pots que en greu perill es posat; e on lo perill es major e pus durable, mes coue esser en home de esperança e de justicia. E cor esperança e justicia se n poden mils conuenir, e n poden esser majors, per aço es signifficat que la carrera es en veritat.DE JVSTICIA E SVPERBIAJVSTICIA enderroca [11] superbia, con sia cosa que superbia vuyla pujar per injuria. On aquells [12] qui cauran de la carrera, qui haura mil anys d anadura en alt, ço es a saber, erguyloses, cauran de pus alt per superbia e injuria, que no faheren si la carrera no fos. E cor ço per que justicia sia pus contraria a superbia couenga esser en veritat, per aço coue esser l article damuntdit; cor si no ho era, seguir sia que les flors del primer arbre fossen contraries a aço per que justicia e superbia fossen pus contraries, e aço es impossibil; en la qual impossibilitat es demostrat que l article es en veritat. § Dix lo gentil al sarrahi: Segons que tu dius, se segueix que altra carrera pus longa e pus alta que aquella que tu dius, sia, per ço que justicia ne sia pus contraria a superbia. § Respos lo sarrahi: Ver diries si no se n seguia inconueniencia, per altra manera, contra les flors del primer arbre. Mas cor no sabem que crestians ne juheus ne altres gents creeguen en altre carrera [13] major que la carrera en que nos crehem, per aço es inconuenient que la carrera que tu dius sia, e que sia sabuda; [14] cor si era e no era sabuda, [15] seguir sen hia inconueniencia [16] en les flors del primer arbre, e aço es impossibil. § Dix lo gentil: Si es ver ço que tu dius, digues me que menjaran e beuran aquells qui graponant [17] passaran per la carrera, ni la carrera en qual loch cabra, [18] cor tot aquest mon no es tan gran que hi pogues caber tan longa ni tan alta carrera con tu dius. Lo sarrahi respos, e dix: Segons que s recompta en l Alcora, e en los Prouerbis de Mafumet, [19] Deus fara manament a la terra que s estena tant que hi pusquen caber les gents al dia del judici. E aquest manament mateix fara a paradis e a infern, per ço que ceyls que hi entraran que hi pusquen caber. E per aço sera mils signifficada granea en lo poder e en lo voler de Deu, cor enaxi sera con Deus ho manara. E per aço responch te e dich te que tant se estendra lo mon tro que la carrera hi pusca caber. § Dix lo gentil: Segons que tu dius, infinidament se couenria estendre la terra e paradis e infern, e infinides gents couenen esser creades, per ço que mils sen maniffest granea en lo poder e voler de Deu. § Respos lo sarrahi e dix que nuyla cosa no coue esser infinida per ço que no sia egual ab la granea de Deu qui es infinida; e per aço coue que tot ço que Deus fa en creatura sia finit en aquella quantitat que li coue, segons les condicions dels arbres. 1. Edit. lat. Vel sicut acies ensis.
 2. Edit. lat. Tam velociter pertransibunt, sicut coruscatio fulguris.
 3. Llámanle los musulmanes el puente Al-Ssirat, que, según las tradiciones arábigas, es más angosto que un cabello ó que el afilado corte de una espada. Debajo de este puente están los infernales abismos.
 4. Edit. lat. Ruet de acie illius viae in infernum.
 5. Edit. lat. Convenit, ejus gloriam, quae est suamet bonitas, esse infinitam in omnibus supradictis floribus.
 6. Edit. lat. Et amor facit, illum leviter et cum laetitia sustinere labores, qui sunt graves.
 7. Edit. lat. Quod via, de qua loquimur, sit vera, per quam ira et amor sunt contrarii.
 8. Edit. lat. Titubando et in magno spatio temporis.
 9. Edit. lat. Vigorosè.
 10. Edit. lat. Et fortitudo magni amoris ipsos sustinet laetos absque ira.
 11. Edit. lat. Cohibet.
 12. Edit. lat. Illi superbi.
 13. Manera.
 14. Edit. lat. Et nihilominùs ignoretur.
 15. Edit. lat. Et tamen ignoraretur.
 16. Edit. lat. Sequeretur evidens inconveniens.
 17. Edit. lat. Titubando.
 18. Edit. lat. In quo tantum iter collocabitur.
 19. Los Proverbios de Mahoma forman una extensa colección de máximas y sentencias que de los lábios del profeta recogieron sus devotos con particular diligencia y cuidado. Después del Alcorán, es el libro más venerado y de más autoridad entre los musulmanes, que buscan en él, como en las tradiciones comprendidas en la Sunna, apoyo en sus controversias dogmáticas, y explicación de la doctrina religiosa y política consignada en el libro sagrado. La obra citada del orientalista Reinaud proporciona interesantes noticias sobre estos Proverbios.