Llibre de las dixes

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

Llibre de las dixes
l'Arxiu Servera-Pericàs
Transcripció: Miquel Cabot. Gener del 2007.
 Baixa


Descripció[modifica]

Llibre relligat amb pergamí de 10 x 14,5 cm i que consta de set fulls dels quals el 5 i el 6 són de paper diferent, més blanc i més prim, i és nota que els hi afegiren.

Al dret de la primera coberta hi diu:


Llibre de les dixas pias dispostas
per el Sor. Andreu Servera Pre.
Qui mori els 18 Janer 1802 circa
las dues del mati. Anima ejus
requiescat in pace. Amen


Al revés hi diu:


Sa dexa 110 L pr. Pago de la sua Obra
pia, y las Misas caridad de 5 s quiscuna.

Transcripció[modifica]

Pàg. 1
Jo Gabriel Oliver Pre y Prodr
de adventicis del Rd comu de la
Iglesia Parql de la Villa de Algay
da he rebut del Dr. Dn. Gabriel Mu
let com à mermesor testemen-
tari de la manda Pia del Rd An-
dreu Servera pre qodm 5 L 13 y son
per peatoes absolia, prorfeso
disbo de offici Diacas salves y
absolucions per lo enterro
del dit Servera Pre el qual fonc
enterrat en la subfragania de
Pina als 19 Janer 1802 fet en
Algayde dia 21 Janer del matex
añy ------------------------------------------ 5 L 13 s

Jo el infra escrit confes haver rebut
del Dor en Medecina Dn francesh Mulet
com a marmasor del Rd Andreu Serve-
ra Pre qdam una lliura deu sous.
Pàg. 2
dich 1 L 10 s per processo, absolta
salves y charidad de Missa per lo
enterro del dit Servera Pre qm y per
ser la veritat fas el present en Pina
á los 25 Janer de 1802 son ------------------- 1 L 10 s
Don Miquel Barcelo Pre y Vic de Pina

El infraescrit fas fe y testimoni com
Pera Antoni Jaume ha rebut del Dor

en Medecina Dn Francesch Mulet sinch
lliuras dich 5 L per lo enterro del
Rd Andreu Servera Pre esto es per
tot lo corresponent al escola per dit
enterro y dames traball per ell prestat
y per ser la veritat fas el pnt en Pina
á los 30 de Janer de 1802. Son --------------- 5 L
Barcelo Pre. y Vic. de Pina

El infra escrit confes haver rebut
del Dor. Francesch Mulet marma-
sor testamentari del Rd. Andreu
Pàg. 3
Servera Pre. una lliura sinch sous
dich 1 L 5 s cht de sinch Missas resades
per anima del Rd. Andreu Servera Pre.
Qdam á los 30 Janer de 1802. Son ------------- 1 L 5 s
Barcelo Pre. y Vic de Pina.

Jo Pere Roig Appri confes haver
rebut del Dr. en Medecina Francesch
Mulet dotsa Lliuras vuit sous quatre dines y son per una
sepultura se aportaren de la
mia botiga, que servi per la fu-
neraria del Rd. Andreu Servera
pre. y dit pague com á merme-
sor del dit qm. Servera pre fet als
31 Janer de 1802. Son ------------------------ 12 L 8 s 4 d

El abaix firmat he reabut del dit Dor. Mulet
en dit nom una lliura y deu sous cart de 6
Misas per ana del Rd. Andreu Servera Pre.
qm. als 12 Fabrer de 1802 -------------------- 1 L 10 s
Don Rafel Salvá Pre. y Ror. de Algayde

Pàg. 4
El abajo firmado como
Mayordomo que soy del
Iltmo. Rmo. Sor. dn. Ber-
nardo Nadal y Crespi. Re-
cibi del Sor. Dor. dn. Fra-
ncisco Mulet diez su-
eldos por los Drechos
Episcopales del Rdo dn
Andres Servera pro.
Palma 24 Febrero de
1802 Son ..................................... 10 s
Mateo Ferragut

Pàg. 5
Jo de baix firmat Receptor da la
terra Santa herebud del Dr Franch
Mulet en dit nom sinch sous per de-
xa feu el Rd Andreu Servera Pre.
Qm Fet als 27 Fabrer del 1802. Son 5 s
Juan Mulet

Jo abaix firmat confes haver rebut
del Dr Franch Mulet en dit nom
duas lliuras dich 2 L y ditas son per
tantes me dexa per espesias de pa y
vi el Rd. Andreu Pre. Qdam en son ultim
testament fet vuy als 27 Fabrer de
1802. Son .................................... 2 L
Dor. Miquel Barcelo Pre. Y Vic. De Pina

Al abax firmat he rabut del Dr
en medicina Dr Franch Mulet dues
lliuras charidat de un offici el ql
se celebra p Anima del Sr Andreu
Pàg. 6
Servera Pre. Y mes he rebut del ditas
cinclliuras charidad de vint Misas
celebradoras p Anima del dit Sr. Ser-
vera, cuyas duas pertidas en una
fan la suma de set lliuras.................... 7 L
Vuy dia 28 fabrer de 1802
Sr. Fran ch Martorell Sacrista del Cont
de Llorito

Pàg. 7
Por constar cumplidas las mandas
pias de Dn Andres Servera Pro.
Se dan por definidos los Albaceas
Pina y 7 Junio de 1806

Recibi del honor Juan servera de son
Miquelet veinte libras moneda mallor-
quina cuya cantidad es por la funeraria
oficio, salves, miserere, latinia, derecho parro-
quial, derecho de sacristan, y misas todo ce-
lebrado en sufragio de la Alma de Fran.ca
Ana servera quondam su hermana.
Son .......................................... 20 L
Esta manda pia
quedo definida a 8
setiembre de 1840 de ql doy Fe. Oliver Vic.


Pàg. 8
Jo de baix firmat Guillem Vanrell sin-
dich personero don fée com Pera Oliver
misatje de son Miquelet ha rebut del dr
en Medicina Francesch Mulet quinse lliu-
res y ditas son a compliment de la par-
tide qe li dexá el Sr Andreu servera
Pre. Qm y per ser la veritad lo firm á
requisicio de dit Oliver encarregt. De
ma aliena ascrit. Algayde y 23 Maig
de 1802. Son ................................. 15 L
Guillem Vanrrell Sindic Perso-
nero.

El infrascrit Admor. De la Casa genl de
Esposits he rebut de Juan Servera de son Mi-
quelet de Pina vuyt lliuras quinse sous son a con-
te del llegat pio ql ordena la seva germana
Francisca Ana en favor de esta Casa. Palma
29 de Abril de 1840. Son ..................... 8 L 15 s
Miql Riutort pre.

Pàg. 9
El infrascrit Administrador de la Casa
genl de Esposits de Mallorca he re-
but de Juan Servera de son Miquelet
de Pina deu lliuras de esta moneda
a conte del llegat pio que ordena la
seva germana Francisca Ana en fa-
vor de la referida Casa genl. Palma 7
de Abril de 1842. Son ....................... 10 L
Miql Riutort pre.

Pàg. 11
Pagá Juan servera per las
tallas fraits(?) civils y conto. De
Cav. A 1842 ................................. 7 13 s 4
Cardell
M pegá per tot lo
de 1843 ..................................... 11 1 2
Cardell

Pàg. 13
Al abax firmat he rabut del Dr
en Medicina Dn Francesch Mulet
quatre lliuras quinsa sous chari-
dat de vint Misas celebradoras
p las obligaci-
ons tenia el Sr. Andreu Servera
pre. Vuy dia 28 Fabrer de 1802
Sr. Fran.ch Martorell Sacrista del Cont. De Llorito.
Jo abaix firmat don fee com pere
Oliver alias Cech misatje
del Predio Son Miquelet ha re-
but del Dr. Fran.ch Mulet quin-
se lliures y ditas son a conte
de la partida que li dexa
Al Sr. Andreu Sarvera Pre.

Pàg. 14
qm y per la veritat fas al
pnt als 25 Abril de 1802
Son ................................. 15 L
Jaume Ribas

El Infra escrit don fee com Juan
Servera alias Refeli marit de Jua-
na Maria Servera ha rebut del dr.
Dn. Francesch mulet deu lliures per
llegat feu a dita Juana Maria el
Sor. Andreu Servera pre. Qm son on-
clo en son Ultim testamt. Y per ser
la veritat, fas el present a pregarias
del dit Rafeli vuy al primer Maig
de 1802. Son ................................ 10 L
Macia Puig Pre. Y Vic en Algayde
Maria Servera


Aquest document pertany a l'Arxiu Servera-Pericàs de Pina, i ha estat transcrit per Miquel Cabot i Sastre.


Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)