Lo fill del Rey

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cercaLO FILL DEL REY.


\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
global = {
 \key es\major
 \time 6/8
}
musicaA = \relative c'' {
 \global
 \autoBeamOff
 \voiceOne
 g8^\markup {\italic Affettuoso} g g g4 as8
 bes8. g16 as8 bes4 r8
 \voiceTwo 
 es8. d16 c8 bes4.
 es8. d16 c8 bes4 r8 |
 \voiceOne
 bes8 bes bes c4 bes8 |
 g8. es16 g8 f4 r8
 bes8.^\< a16 bes8\! es,8. f16^\markup {\italic dim.} g8
  f4 r8 bes8. as16 bes8 |
  g4. ~ g4 r8 \bar "|."
}
lletra = \lyricmode {
 Si n'e __ ran tres ni __ ne __ tas ¡mes ay!
 tres n'e __ ran tres
 tres n'e __ ran tres.

 L'u __ na'n ren __ ta bu __ 
 ga __ da ¡mes ay!
 
 L'al __ tra l'es __ 
 ten que ¡mes ay!
 L'al __ tra l'es __ ten.
}
musicaB = \relative c {
 \global
 \clef bass
 \voiceTwo
 \slurUp
 es8 (g bes) es, (g bes)
 es,8 (g bes) es, (g bes)
 es,8 (fis a) es (g bes)
 es,8 (fis a) es (g bes)
 g8 (bes es) f, (as d)
 es,8 (g bes) bes, (d f)
 <bes, d>8\< (<c es> <d f>)\! <es g>\> <c es> a\!
 <bes d>8 (f' bes) <bes, d>^\< <c es> <d f>\!
 es (g bes es,4) r8
}
musicaC = {
 
 \voiceThree
 s2.*6
 s4. s4 es8
}

nom = \markup {
 \center-column \bold {ANDANTE}
}
\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \nom
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace }
 <<
 \new Staff {
  \new Voice = "veu"
  \musicaA
 }
 \new Lyrics \lyricsto "veu"
  \lletra
 \new Staff
  << \musicaB \\ \musicaC >>
 >>
	\layout {
     indent = #20
     line-width = #120
     \context {
      \Score
      \remove "Bar_number_engraver"
     }
    }
 \midi {}
}


Si n' eran tres ninetas—(¡mes ay!) tres n' eran tres:
l' una 'n renta bugada—(¡mes ay!) l' altra l' estén.

L' altra ne cull violetas—(imes ay!) pèl fill del rey.
Lo fill del rey passava—(¡mes ay!) ab un pom d' or.

Ja 'n tira una pedreta,—toca l' amor,
tócala ben tocada—al mig del cor.
—Si t' he fet mal 'moreta?—Penso que no,
un xich y no pas gayre—al mig del cor.
—Si t' he fet mal 'moreta—be 's curará;
prou barbers n' hi ha á Fransa—pera curar.
Y si aqueixos no hi bastan—d' altres n' hi ha:
prou diners n' hi ha en bossa—pera pagar.
—Al hortet del meu pare—un' herba hi ha
que cura d' amoretas,—'neula á cercar.
Mentre son á cercarla—sent tocá' á morts.
La Marieta es morta,—Deu la perdò.
¿Ahont li farán l' absolta?—Sota 'l balcò.
Ni en balcò, ni en finestra,—ni en finestrò,
sino en una reixeta—fent oraciò.
La oraciò que ja 'n feyan—llantos y plors.

Variants.
Vers 1.

Tres ninas hi ha á Fransa—bora d' un riu.

Vers 1.

Tres ninetas rentavan—sota d' un pont.

Vers 1.

Un dia 'm passejava—per Sant Feliu,
hi vaig trobá' una oreneta—que hi feya niu etc.

Se hi posa á vegadas est acabament.

 Esta cansò qui l' ha treta—no es home, no,
 es una donzelleta—de Matarò,
 tè la boca xiqueta—com un pinyò,
 la cabellera llarga—fins al taló.

NOTA.

Tambè 's troba á Provensa un cant molt paregut á n' aqueix, que du per titol Belho Calho!

Prene moun aubaresto—l' y vau tirar;
n' en ai tirat sur quatre—les ai manquad',
ai tirat sur ma mio—iou l' ai blessad'.
—Hai! mio, pauro mio—t' ai ben fach mau?
—Un pau de mau, noun gaire,—mai n' en mourrai.