Lo nou testament de nostre senyor Jesu-Christ/Epístola del Apóstol Sant Pau a Philemon

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


EPISTOLA
DEL
APOSTOL SANT PAU A PHILEMON.

Li demana ab la eloqüencia divina de la caritat ques reconcilihi ab Onésim, son esclau fugitiu ja cristiá y arrepentit.

PAU, presoner de Jesu-Christ, y Timotheu, germá nostre, á Philemon amat y coadjutor nostre,
2 Y á Appia, caríssima germana nostra, y á Archip, company nostre en los combats de Christo, y á l'Iglesia que está en ta casa:
3 Gracia á vosaltres, y pau de part de Deu nostre Pare y del Senyor Jesu-Christ.
4 Gracias dono á mon Deu fent sempre memoria de tu en mas oracions,
5 Ohint ta caritat, y la fe que tens en lo Senyor Jesús, y envers tots los sants;
6 Peraqué la comunicació de ta fe se tornia eficás per lo reconeixement de tota obra bona que hi ha en vosaltres per Jesu-Christ.
7 Puix havem tingut gran goitg y consol en ta caritat, per quant las entranyas dels sants han estat recreadas per tu, oh germá.
8 Per lo qual encaraqué jo tinga molta llibertat en Jesu-Christ pera manarte lo quet convé:
9 Emperó per caritat te suplico; mes essent tu ja com Pau, vell, y ara també presoner en Jesu-Christ:
10 Te suplico per mon fill Onésim, á qui jo he engendrat estant en cadenas;
11 Lo qui en temps passat te fou inútil, mes ara es útil á tu y á mi,
12 A qui he tornat á enviar, reblo com á mas entranyas propias.
13 Jol volia detenir ab mí, peraquém servís en lloch teu mentras estich en cadenas per' l'Evangeli;
14 Emperó sens ton consentiment no he volgut fer res, á fi de que ton benefici no fos com per necessitat, sinó voluntari:
15 Perqué ell tal vegada no s'apartá de tu per algun temps, sinó peraquél recobrásses pera sempre:
16 No ja com servo, sinó en lloch de servo per germá molt amat, especialment de mi; ¿puix quant mes de tu en la carn y en lo Senyor?
17 Per lo tant sim consideras per company, reblo com á mi mateix.
18 Y sit ha fet algun dany, ó te deu alguna cosa, pósau en mon compte.
19 Jo Pau ho he escrit de ma propia ma; jou pagaré, per no dirte que tu mateix tem deus á mí.
20 Sí germá. Déixam regositjar en tu per lo Senyor: recréa mas entranyas en lo Senyor.
21 Tenint jo confiansa en ta obediencia t'he enviat esta carta meva; sabent que farás encara mes de lo quet dich.
22 Y al mateix temps prepáram allotjament, perqué espero que per vostras oracions vos seré restituit.
23 Te saluda Epaphras, que está pres ab mi per Jesu-Christ,
24 March, Aristarch, Demas, y Lluch colaboradors meus.
25 La gracia de nostre Senyor Jesu-Christ sia ab vostre esperit. Amen.