Lo nou testament de nostre senyor Jesu-Christ/Epístola del Apóstol Sant Pau als Efesis

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


EPISTOLA
DEL
APOSTOL SANT PAU ALS EFESIS.
CAPITOL I.

Tots los bens de gracia y gloria nos son donats per Jesu-Christ, exaltat sobre totas las cosas, fet cap de tota l'Iglesia.

1 PAU per voluntat de Deu Apóstol de Jesu-Christ, á tots los sants que hi ha en Efesi, y als fiels en Christo Jesús.

2 Gracia sia á vosaltres, y pau, de Deu nostre Pare y del Senyor Jesu-Christ.
3 Benehit sia lo Deu y Pare de nostre Senyor Jesu-Christ, lo qual nos ha benehit ab tota benedicció espiritual en llochs celestials en Christo:
4 Axí com nos escullí en ell avans de la fundació del mon, peraqué fóssem sants, y sens mácula devant d'ell en caritat;
5 Haventnos predestinat á la adopció de fills per Jesu-Christ, en ell mateix, segons lo beneplácit de sa voluntat,
6 Per' alabansa de la gloria de sa gracia, per la qual nos feu acceptes en son amat Fill;
7 En lo qual tenim la redempció per sa sanch, la remissió dels pecats, segons las riquesas de sa gracia;
8 La qual ha derramat ab abundancia sobre nosaltres en tota sabiduría é intelligencia,
9 Haventnos fet coneixer lo misteri de sa voluntat, conforme á son beneplácit ques havía proposat en sí mateix;
10 Lo qual es que en la dispensació de la plenitut dels temps ell instaurás en un totas las cosas en Christo, axí las que hi ha en lo cel, com en la terra, en ell,
11 En qui fóren també cridats per sort, essent predestinats, segons lo designi d'aquell que obra totas las cosas conforme al consell de sa voluntat;
12 Peraqué siam ea alabansa de sa gloria, nosaltres que havíam los primers esperat en Christo:
13 En lo qual també vosaltres esperareu després que ohireu la paraula de la veritat, l'Evangeli de vostra salvació; y havent cregut en ell fóreu sellats ab lo sant Esperit de promesa,
14 Lo qual es la prenda de nostra herencia fins á la redempció de la possessió comprada, pera alabansa de la gloria d'ell mateix.
15 Fer aixó jo també després de haver ohit la fe que teniu vosaltres en lo Senyor Jesús, yl amor envers tots los sants,
16 No cesso de donar gracias per vosaltres, fent commemoració de vosaltres en mas oracions:
17 Peraquél Deu de nostre Senyor Jesu-Christ, lo Pare de la gloria, vos donia esperit de sabiduría y de revelació en lo coneixement d'ell,
18 Illuminant los ulls de vostre cor, peraqué sapian qual es la esperansa de sa vocació, y quals las riquesas de la gloria de sa herencia en los sants,
19 Y qual es aquella soberana grandesa de son poder envers nosaltres que crehem segons la eficacia de sa poderosa virtut;
20 La qual efectuá en Christo, ressuscitantlo d'entrels morts, y colocantlo á sa dreta en los llochs celestials,
21 Sobre tot principat, y potestat, y virtut, y dominació, y sobre tot nom ques anomena no sols en aquest mon, sinó també en lo venider;
22 Y posá totas las cosas sota sos peus, yl constituhí cap de tota l'Iglesia:
23 La qual es son cos, y la plenitut d'aquell queu omple tot en tot.

CAP. II.

Bens grans ja rebuts, y altres majors, de que gosam en esperansa per la sanch de Jesu-Christ. Per esta han entrat los Gentils en la herencia dels fills; y de tots, axí Gentils com Jueus, forma Jesu-Christ sa Iglesia.

1 Y ell vos vivificá á vosaltres que erau morts per delictes y pecats,
2 En que visquereu en altre temps, conforme á la costum d'aquest mon, segons lo príncep de la potestat de aquest ayre, ques l'esperit que ara obra en los fills de desobediencia,
3 Entrels quals visquérem també tots nosaltres en temps passat, segons nostres desitgs carnals, fent la voluntat de la carn y de sos pensaments, y eram per naturalesa fills d'ira, com també los altres.
4 Emperó Deu, ques rich en misericordia, per l'extremada caritat ab quens amá,
5 Encaraqué eram morts per los pecats, nos vivificá juntament ab Christo, (per la gracia del qual sou salvos,)
6 Yns ressuscitá junt ab ell, yns feu sentar en los llochs celestials en Christo Jesús;
7 Pera mostrar en los sigles veniders las abundants riquesas de sa gracia en sa bondat envers nosaltres per Christo Jesús.
8 Perqué per gracia sou salvos mediant la fe, y aixó no es de vosaltres, sinó ques do de Deu:
9 No per obras, perqué ningú se glorihi.
10 Puix som obra d'ell mateix, criats en Christo Jesús pera obras bonas, las que abans ordená Deu, peraqué caminassem en ellas.
11 Per lo tant recordaus que essent vosaltres en altre temps Gentils en carn, que sou apellidats incircumcisió per la ques diu circumcisió en la carn feta per ma,
12 Que en aquell temps erau sens Christo, separats de la comunicació d'lsrael, y estranys als pactes de la promesa, no tenint esperansa, y sens Deu en aquest mon.
13 Mes ara en Christo Jesús, vosaltres que en altre temps estavau lluny, vos haveu acercat per la sanch de Christo.
14 Perqué ell es nostra pau, lo qui ha fet dels dos un sol poble, y rompent la paret de separació d'entre vosaltres;
15 Ha abolit en sa carn la enemistat fins la lley dels preceptes continguda en los decrets, pera formar en sí mateix dels dos un sol home nou, fent la pau,
16 Y pera reconciliarlos ab Deu als dos en un cos per la creu, matant las enemistats en sí mateix;
17 Y vingué, y predicá pau á vosaltres que estavau lluny, y pau als que estavan prop:
18 Perqué per ell los uns y altres tenim entrada al Pare en un Esperit.
19 De manera que ja no sou estranys ni forasters, sinó que sou conciutadans dels sants, y doméstichs de Deu;
20 Y sou edificats sobrel funament dels Apóstols y Profetas, essent Jesu-Christ mateix la principal pedra cantonera;
21 En el qual tot l'edifici ben construit creix pera ser un temple sant en lo Senyor,
22 En qui vosaltres sou també edificats juntament pera ser habitació de Deu, per medi del Esperit.

CAP. III.

Reconciliació dels Gentils revelada á Sant Pau, destinat especialment per Deu pera predicarlos l'Evangeli.
1 Per esta causa, jo Pau, presoner de Jesu-Christ per amor de vosaltres los Gentils,
2 Si haveu ohit la dispensació de la gracia de Deu quem fou donada á mi envers vosaltres:
3 De quina manera, per revelació, sem ha fet coneixer lo misteri, com escriguí abans en pocas paraulas:
4 D'ahont, si llegiu, podeu inferir ma intelligencia en lo misteri de Christo;
5 Lo qual en altras generacions no fou donat á coneixer als fills dels homes, axí com ara es revelat als seus sants Apóstols y Profetas en Esperit;
6 De quels Gentils son cohereus, y del mateix cos, y participants de sa promesa en Christo Jesús per l'Evangeli;
7 Del qual jo he estat constituhit ministre, segons lo do de la gracia de Deu quem ha estat donada per l'obra eficás de son poder.
8 A mi, que so'l menor de tots los sants, me ha estat donada aquesta gracia de predicar als Gentils las riquesas insondables de Christo;
9 Y de manifestar á tothom qual es la comunicació del misteri escondit desdel principi dels sigles en Deu, que criá totas las cosas per Jesu-Christ:
10 Perqué la molt varia sabiduría de Deu sia ara notificada per l'Iglesia als principats y potestats en los llochs celestials,
11 Conforme l'etern designi que ha cumplert en Christo Jesús nostre Senyor;
12 En qui tenim, mediant la fe d'ell, segura confiansa y accés á Deu.
13 Per lo qual vos demano que no desmayeu en mas tribulacions per amor de vosaltres, que es vostra gloria.
14 Per aquesta causa doblo mos genolls al Pare de nostre Senyor Jesu-Christ,
15 Del qual pren lo nom tota la familia del cel y de la terra,
16 Peraqué segons las riquesas de sa gloria vos concedesca que siau corroborats en virtut per son Esperit en l'home interior;
17 Peraqué Christo habitia per la fe en vostres cors, arrelats y fundamentats en caritat,
18 Axí que pugau compéndrer ab tots los sants qual es l'amplaria, y la llargaria, y l'altura, y la profunditat;
19 Y coneixer també l'amor de Christo, que supera tot enteniment, á fi de que siau plens de tota la plenitut de Deu.
20 Y á aquell ques poderós pera fer totas las cosas mes abundantment que lo que demanam y comprenem, segons la virtut que obra en nosaltres,
21 A ell sia la gloria en l'Iglesia per medi de Christo Jesús, per totas las generacions del sigle dels sigles. Amen.

CAP. IV.

Unió dels fiels en la unitat de l'Iglesia, la perfecció de la qual deu cada hu procurar segons son grau. Vida dels Gentils, y qual ha de ser la dels Christians.
1 Per aixó jo, presoner del Senyor, vos suplico que camineu dignament en la vocació á que sou cridats,
2 Ab tota humilitat y mansuetut, ab paciencia, suportantvos uns á altres ab caritat,
3 Procurant mantenir l'unitat del Esperit en lo vincle de la pau.
4 Hi ha un cos, y un Esperit, axí com sou cridats á una esperansa de vostra vocació,
5 Un Senyor, una fe, un baptisme,
6 Un Deu y Pare de tots, ques sobre tots, y en totas las cosas, y en tots nosaltres.
7 Mes á cada hu de nosaltres l'hi ha estat donada la gracia conforme á la mida del do de Christo.
8 Per lo qual diu: Quant pujá en lo alt sen portá catiu lo captiveri; doná dons als homes.
9 (Y que ell pujá, ¿que es sinó que havía baixat primer als paratges mes baixos de la terra?
10 Ell que baixá, es lo mateix també que pujá sobre tots los cels, peraqué umplís totas las cosas.)
11 Y ell mateix doná á uns Apóstols, á altres Profetas, á altres Evangelistas, y á altres Pastors y Doctors.
12 Pera la perfecció dels sants, pera l'obra del ministeri, pera la edificació del cos de Christo;
13 Fins que tots arribem en la unitat de la fe y del coneixement del Fill de Deu á varó perfet, á la mida de la edat madura de Christo;
14 Peraqué no siam ja mes infants fluctuant, yns deixem portar aquí y allí de qualsevol vent de doctrina per la malignitat dels homes, que enganyan ab astucia per introduhir l'error.
15 Ans be parlant la veritat en caritat, crescam en totas las cosas en aquell ques lo cap, so es, Christo;
16 De qui tot lo cos connexo y unit per tota juntura, per la qual subministra aliment á proporció, segons l'obra eficás de cada membre, pren increment pera edificarse ell mateix en caritat.
17 Aixó donchs vos dich, y testifico en lo Senyor, que no camineu com caminan los demés Gentils en la vanitat de son pensament,
18 Tenint l'entenimient oscurit en las tenebras, alienats de la vida de Deu per l'ignorancia que hi ha en ells, per rahó de la ceguedad de son cor;
19 Los quals desesperant s'entregaren ells mateixos á la disolució, á obras de tota impuresa, á l'avaricia.
20 Mes vosaltres no haveu aprés axí á Christo.
21 Si es quel hajau ohit, y hajau estat ensenyats per ell, com la veritat es en Jesús:
22 A despullarvos del home vell, segons lo qual fou vostra antigua conversació, que es corrompuda conforme á las enganyosas concupiscencias;
23 Renovauvos en l'esperit de vostre ánimo,
24 Y vestiuvos del home nou, que fou criat segons Deu en justicia y en santedat de veritat.
25 Fer lo tant deixant la mentida, parlau veritat cada qual ab son prohisme; puix som membres los uns dels altres.
26 Enfadauvos, y no pequeu: nos ponguia lo sol sobre vostra ira.
27 Ni doneu entrada al dimoni.
28 No robia mes aquell que robava, ans be treballia, obrant ab sas mans lo ques bo, peraqué tinga de que donar al menesterós.
29 No isca paraula mala de vostra boca, sinó la ques bona pera edificació de la fe, y donia gracia als oyents.
30 Y no contristeu al Esperit Sant de Deu, en qui foreu sellats peral dia de la redempció.
31 Sia desterrada de vosaltres tota amargura, y ira, y indignació, y clamor, y blasfemia, ab tota malicia:
32 Ans be siau benignes los uns als altres, misericordiosos, perdonantvos reciprocament, axí com també vos ha perdonat Deu per Christo.

CAP. V.

Exorta als Efesis ab l'imitació de Jesu-Christ, á que s'apartian de tot vici, y s'emplehin en obras bonas, y tracta de la santedat del matrimoni.
1 Siau donchs imitadors de Deu, com fills caríssims;
2 Y caminau en amor, axí com Christo nos amá també, y s'entregá pera nosaltres oferta y hostia á Deu en olor de suavitat.
3 Mes fornicació, y tota impuresa, y avaricia, no's mencionia entre vosaltres, com es propi del sants;
4 Ni paraulas desnonestas, ni necias, ni xanxas, que no convenen, sinó ans be accions de gracias.
5 Perqué haveu de saber y enténdrer, que tot fornicari, ó deshonest, ó avaro, lo qual es idolatría, no te herencia en lo regne de Christo y de Deu.
6 Nous deixeu enganyar ab paraulas vanas; perqué per aixó ve l'ira de Deu sobre los fills de la incredulitat.
7 No tingau donchs participació ab ells.
8 Perqué en algun temps erau tenebras; emperó ara sou llum en lo Senyor: procehiu com fills de la llum:
9 (Puix lo fruyt del Esperit es en tota bondat, y justicia, y veritat:)
10 Aprobant lo ques accepte á Deu.
11 Y no comuniqueu ab las obras infructuosas de las tenebras, ans be al contrari condemnaulas;
12 Perqué es vergonyós fins lo parlar de las cosas que ells fan en secret.
13 Emperó totas las que son reprensibles son fetas manifestas per la llum; perqué tot quant se manifesta es llum.
14 Per lo tant diu ell: Despértat tu que dorms, y álsat d'entrels morts, y Christo t'illuminará.
15 Y axí mirau, germans, que camineu ab circunspecció, no com uns necis,
16 Sinó com prudents, recobrant lo temps, perqué los dias son mals.
17 Per lo tant no siau indiscrets, ans bé compreneu qual es la voluntat de Deu.
18 Y nous doneu en demasía al vi, de lo que naix luxuria, ans be umplíus del Esperit Sant,
19 Parlantvos á vosaltres mateixos en salms, y himnes, y cantars espirituals, cantant y alabant al Senyor en vostre cor;
20 Donant gracias sempre al Deu y Pare per totas las cosas en nom de nostre Senyor Jesu-Christ;
21 Sometentvos los uns als altres en lo temor de Christo.
22 Las mullers estigan subjectas á sos marits com al Senyor;
23 Perqué lo marit es cap de la muller, axí com Christo es cap de l'Iglesia, y ell mateix es Salvador del cos.
24 Y axí com l'Iglesia está subjecta á Christo, axí estíganho las mullers á sos marits en tot.
25 Vosaltres marits amau á vostras mullers, axí com Christo amá també á l'Iglesia, y s'entregá á sí mateix per ella;
26 Pera santificarla, purificantla ab lo baptisme del aygua ab la paraula de vida,
27 Pera presentársela á sí mateix Iglesia gloriosa, que no tinga mácula, ni arruga, ni cosa semblant, sinó que sia santa é immaculada.
28 Axí també los marits deuhen amar á sas mullers, com á sos propis cossos. Lo qui ama á sa muller, s'ama á sí mateix.
29 Perqué ningú aborrí may sa propia carn, ans be la sustenta y cuyda, axí com també Christo á l'Iglesia;
30 Perqué som membres de son cos, de sa carn, y de sos ossos.
31 Per aixó deixará l'home á son pare y á sa mare, ys juntará á sa muller, y serán dos en una carn.
32 Aquest es un gran misteri; mes jo parlo concernent á Christo y á l'Iglesia.
33 Emperó amia cada hu de vosaltres á sa muller com á sí mateix; y la muller reverencihi á son marit.

CAP. VI.

Obligacions respectivas dels fills y dels pares, dels criats y dels amos. Armas espirituals del Christiá. Vigilancia y perseverancia en la oració.
1 Fills, obehiu á vostres pares en lo Senyor, perqué aixó es just.
2 Honra á ton pare y á ta mare, que es lo primer manament ab promesa,
3 Pera quet vaja be, y tingas llarga vida sobre la terra.
4 Y vosaltres, pares, no provoqueu á vostres fills á l'ira, ans be criaulos en instrucció y correcció del Senyor.
5 Criats, siau bedients als que son vostres senyors segons la carn, ab temor, y tremolor, en simplicitat de cor, axí com á Christo;
6 No servintlos al ull, com per' agradar als homes, sinó com á servos de Christo, fent de cor la voluntat de Deu,
7 Servint de bona voluntat, com al Senyor, y no com als homes;
8 Sabent que cada qual rebrá del Senyor lo be que haurá fet, sia servo, sia llibre.
9 Y vosaltres, amos, feu aixó mateix ab ells, abstenintvos d'amenassas; sabent quel Senyor d'ells y de vosaltres está en lo cel, y que per ell no hi ha accepció de personas.
10 En lo demés, germans, afirmauvos en lo Senyor y en lo poder de sa virtut.
11 Vestius l'armadura de Deu, peraqué pugau resistir las tretas del diable;
12 Perqué nosaltres no peleam contra la carn y la sanch, sinó contra los principats y potestats, contrals gobernadors de las tenebras d'aquest mon, contrals esperits malignes en los ayres.
13 Per lo tant preneu tota la armadura de Deu, peraqué pugau resistir en lo dia fatal, y sostenirvos havent cumplert totas las cosas.
14 Estau donchs ferms, cenyiu vostres lloms ab veritat, y armats de la lloriga de la justicia,
15 Y vostres peus calsats ab la preparació del Evangeli de pau:
16 Sobre tot prenent l'escut de la fe, á fi de que pugau apagar totas las fletxas encesas del maligne.
17 Preneu també l'elm de la salut, y l'espasa del Esperit, ques la paraula de Deu:
18 Orant en tot temps ab tota pregaria y súplica en l'Esperit, y vetllant en lo mateix ab tota perseverancia, y pregant per tots los sants,
19 Y per mi, á fi de quem sia donat lo parlar, y peraqué puga obrir los llavis ab confiansa, pera fer coneixer lo misteri del Evangeli:
20 Del qual so embaixador en cadenas, peraqué parlia ab valentía d'ell, com jo dech parlar.
21 Y peraqué pugau també saber l'estat de mas cosas, y lo que fas: vos informará de tot Tychich, germá nostre caríssim, y fiel ministre en lo Senyor;
22 A quius he enviat per aqueix fi, peraqué sapiau lo ques de nosaltres, y consolia vostres cors.
23 Pau als germans, y caritat ab fe de part de Deu Pare y del Senyor Jesu-Christ.
24 La gracia sia ab tots los que aman á nostre Senyor Jesu-Christ ab sinceritat. Amen.