Vés al contingut

Lo nou testament de nostre senyor Jesu-Christ/Epístola primera del Apóstol Sant Joan

De Viquitexts
Sou a «Epístola primera del Apóstol Sant Joan»
Lo nou testament de nostre senyor Jesu-Christ
Joan Evangelista
EPISTOLA PRIMERA
DEL
APOSTOL SANT JOAN.
CAPITOL I.

Anuncía Sant Joan la doctrina que oygué del mateix Jesu-Christ nostre Senyor, la qual es vida y llum quens purifica dels pecats.

LO que fou desdel principi, lo que oyguerem, lo que vegerem ab nostres ulls, lo que mirarem y palparen nostras mans del Verb de la vida:
2 Perqué la vida fou manifestada, y la vegerem, y donarem d'ella testimoni, y nosaltres vos anunciam la vida eterna que era en lo Pare, y nos fou manifestada á nosaltres.
3 Lo que vegerem y oyguerem aixó vos anunciam, peraqué tingau també vosaltres comunió ab nosaltres; y nostra comunió certament es ab lo Pare y son Fill Jesu-Christ.
4 Yus escribim aquestas cosas, peraque vos regositjeu, y vostre goitg sia cumplert.
5 Aquest es lo anunci que havem ohit d'ell, y queus anunciam á vosaltres: Que Deu es llum, y no hi ha en ell tenebras algunas.
6 Si diguessem que tenim comunió ab ell y caminam en tenebras, mentim y no fem la veritat:
7 Emperó si caminam en la llum, com ell está també en la llum, tenim comunió mutua, y la sanch de Jesu-Christ son Fill nos neteja de tot pecat.
8 Si diguessem que no tenim pecat, nosaltres mateixos nos enganyam, y no hi ha veritat en nosaltres.
9 Si confessam nostres pecats, ell es fiel y just pera perdonarnos nostres pecats, y pera limpiarnos de tota iniquitat.
10 Si diguessem que no havem pecat, lo fem á ell mentider, y sa paraula no está en nosaltres.

CAP. II.

Nos exorta á no pecar, y á acullirnos á Jesu-Christ quant haguessem pecat. Encarrega l'observancia dels manaments, especialment del primer. Consola á tots, y amonesta quens apartem dels incréduls y heretges, als quals apellida antichrists.
1 Fillets meus, vos escrich assó peraqué no pequeu. Emperó si algú pecás tenim per advocat, junt ab lo Pare, á Jesu-Christ lo just.
2 Y ell es propiciació per nostres pecats; y no tant solament pels nostres, sinó també per los de tot lo mon.
3 Y en aixó sabem quel havem conegut, si guardam sos manaments.
4 Lo qui diu quel coneix, y no guarda sos manaments, es un mentider, y la veritat no está en ell.
5 Emperó lo qui guarda sa paraula, la caritat de Deu verdaderament está en ell perfeta; y per aixó sabem que som en ell.
6 Aquell que diu que está en ell, aqueix deu caminar com ell camina.
7 Caríssims, nous escrich manament nou, sinó manament antich quel haveu tingut desdel principi. Lo manament antich es la paraula que vosaltres haveu ohit desdel principi.
8 Emperó vos escrich un manament nou, lo qual es verdader en ell y en vosaltres; perqué las tenebras ja passaren, y la verdadera llum ara resplandeix.
9 Lo qui diu que está en llum, y aborreix á son germá, está en tenebras fins ara.
10 Lo qui ama á son germá habita en la llum, y no hi ha escándol en ell.
11 Emperó lo qui aborreix á son germá está en tenebras, y camina en tenebras, y no sap ahont va, perqué las tenebras cegaren sos ulls.
12 Vos escrich á vosaltres, fillets, perqué vostres pecats vos son perdonats per son nom.
13 Vos escrich á vosaltres, pares, perqué haveu conegut á aquell que es desdel principi. Vos escrich á vosaltres, joves, perqué haveu vensut al maligne. Vos escrich á vosaltres, infants, perqué haveu conegut al Pare.
14 Vos escrich á vosaltres, pares, perqué haveu conegut á aquell que es desdel principi. Vos escrich á vosaltres, joves, perqué sou forts, y la paraula de Deu permaneix en vosaltres, y haveu vensut al maligne.
15 No ameu al mon ni las cosas que hi ha en lo mon. Si algú ama lo mon, la caritat del Pare no está en ell.
16 Perqué tot lo que hi ha en lo mon es concupiscencia de carn, y concupiscencia d'ulls, y superbia de vida, la qual no es del Pare, sinó del mon.
17 Y lo mon passa y sa concupiscencia. Mes lo qui fa la voluntat de Deu permaneix pera sempre.
18 Fillets, ja es l'última hora, y com haveu ohit quel antichrist vindrá, axí molts ara s'han fet antichrists, per lo qual coneixem ques l'última hora.
19 Isquéren d'entre nosaltres, mes no eran de nosaltres; perqué si haguessen estat de nosaltres haurían certament permanescut ab nosaltres: emperó peraqués veja clar que no tots son de nosaltres.
20 Peró vosaltres teniu l'unció del Sant, y sabeu totas las cosas.
21 Jo nous he escrit á vosaltres com si ignorasseu la veritat, ans be com la sabeu, y perqué ninguna mentida proceheix jamay de la veritat.
22 ¿Qui es mentider sinó aquell que nega que Jesús es lo Christo? Aqueix tal es l'antichrist que nega al Pare y al Fill.
23 Qualsevol que nega al Fill no té al Pare. Lo qui confessa al Fill té també al Pare.
24 Permanésquia en vosaltres lo que ohireu desdel principi. Si permaneix en vosaltres lo que ohireu desdel principi, vosaltres també permaneixeréu en lo Fill y en lo Pare.
25 Y aquesta es la promesa que ell nos feu, la vida eterna.
26 Aquestas cosas vos he escrit respecte d'aquells queus seduheixen.
27 Y permanésquia en vosaltres l'unció que haveu rebut d'ell. Y no teniu necessitat que ningú vos ensenyia, sinó que sa unció vos ensenyia en totas las cosas. Y es veritat y no es mentida. Y permaneixeu en aixó que ella vos ha ensenyat.
28 Y ara, fillets, permaneixeu en aixó, peraqué quant aparega tingam confiansa y no siam confundits devant d'ell en son adveniment.
29 Si sabeu que ell es just, sabeu també que tot aquell que fa justicia es nat d'ell.

CAP. III.

Del amor de Deu envers nosaltres. Encarrega de nou la caritat fraternal, y conclou exortant á l'observancia dels manaments de Deu.
1 Considerau quina caritat nos ha donat lo Pare volent que tingam lo nom de fills de Deu, y ho siam. Per aixó lo mon nous coneix, perqué nol coneix á ell.
2 Caríssims, ara som fills de Deu, y no apareix encara lo que havem de ser. Mes sabem que quant ell apareixerá serám semblants á ell, per quant nosaltres lo veurém axí com ell es.
3 Y tot aquell que té aquesta esperansa en ell, se purifica á sí mateix axí com ell es pur.
4 Tot aquell que fa pecat traspassa la lley, perqué lo pecat es transgressió de la lley.
5 Y sabeu que ell aparegué pera tráurer nostres pecats; y no hi ha pecat en ell.
6 Tot aquell que permaneix en ell no peca, y tot lo qui peca nol ha vist ni conegut.
7 Fillets, nous enganyia ningú. Lo qui fa justicia es just, axí com ell també es just.
8 Lo qui comet pecat es del diable, perquél diable desdel principi pecá. Per aixó aparegué lo Fill de Deu pera destruir las obras del diable.
9 Tot aquell ques nat de Deu no fa pecat, perqué la llavor de Deu habita en ell y no pot pecar, perqué es nat de Deu.
10 En aixó son coneguts los fills del diable. Tot aquell que no practica la justicia no es de Deu, nil que no ama á son germá:
11 Perqué aquesta es la doctrina que haveu ohit desdel principi, queus ameu los uns als altres.
12 No axí com Cain, que era del maligne, y matá á son germá. ¿Y peraquél matá? Perqué sas obras eran malas, y las de son germá bonas.
13 No estranyeu, germans, sius aborreix lo mon.
14 Nosaltres coneixem que havem passat de mort á vida en que amam als germans. Lo qui no ama á son germá está en la mort.
15 Qualsevol que aborreix á son germá es homicida. Y sabeu que ningun homicida té vida eterna que permanesca en ell mateix.
16 En aixó coneixem la caritat de Deu, en que posá ell sa vida per nosaltres; y nosaltres debem posar nostra vida per los germans.
17 Lo qui tinga riquesas d'aquest mon, y vegia á son germá que té necessitat, y li tanca sas entranyas de compassió, ¿com habita la caritat de Deu en ell?
18 Fillets meus, no amem de paraula ni de llengua, sinó de obra y de veritat.
19 En aixó coneixem que som de la veritat, y axí alentarém nostres cors devant de Deu.
20 Perqué si nostre cor nos repren, Deu es major que nostre cor, y sab totas las cosas.
21 Caríssims, si nostre cor nous repren, llavors tenim confiansa envers Deu:
22 Y quant li demanem rebrém d'ell, perqué guardam sos manaments, y fem las cosas que son agradables á sa vista.
23 Y aquest es son manament: Que cregam en lo nom de son Fill Jesu-Christ, yns amem los uns als altres, com nos ho ha manat.
24 Yl qui guarda sos manaments está en Deu, y Deu en ell; y en aixó sabem que ell permaneix en nosaltres per l'Esperit quens ha donat.

CAP. IV.

Per la fe y la caritat se discerneixen los esperits que son de Deu dels que nou son. Nos exorta al amor de Deu y del próxim, y diu que la perfeta caritat exclou tot temor.
1 Carissims, no cregau á tot esperit, emperó proban los esperits si son de Deu; perqué s'han alsat molts falsos profetas en lo mon.
2 En aixó se coneix l'Esperit de Deu: tot esperit que confessa que Jesu-Christ vingué en carn, es de Deu;
3 Y tot esperit que no confessa que Jesu-Christ vingué en carn, no es de Deu. Y aquest tal es l'esperit del antichrist, de quí haveu ohit que ve, y que ara ja está en lo mon.
4 Vosaltres fillets sou de Deu, y venceréu á aquell: perqué lo quí está en vosaltres es major quel que está en lo mon.
5 Ells son del mon: per aixó parlan del mon, yl mon los ou.
6 Nosaltres som de Deu. Qui coneix á Deu, nos ou; lo qui no es de Deu, nons ou: en aixó coneixem l'esperit de veritat yl esperit d'error.
7 Caríssims, amemnos los uns als altres, perqué la caritat ve de Deu. Y tot aquell que ama es nat de Deu y coneix á Deu.
8 Lo qui no ama no coneix á Deu, perqué Deu es caritat.
9 En aixó se demostra la caritat de Deu envers nosaltres, en que Deu enviá al mon á son Fill unigénit peraqué viscam per ell.
10 En aixó consisteix la caritat; no en que nosaltres hajam amat á Deu, sinó que ell nos amá primer á nosaltres, y enviá son Fill en propiciació per nostres pecats.
11 Caríssims, si Deu nos amá d'aquesta manera, també debem amarnos los uns als altres.
12 Ningú vegé jamay á Deu. Sins amassem los uns als altres, Deu está en nosaltres, y sa caritat es perfeta en nosaltres.
13 En aixó coneixem que estam en ell, y ell en nosaltres, en que nos ha donat de son Esperit.
14 Y nosaltres lo vegerem, y donarem testimoni quel Pare enviá son Fill pera ser Salvador del mon.
15 Qualsevol que confessia que Jesús es Fill de Deu, Deu está en ell y ell en Deu.
16 Y nosaltres havem conegut y cregut á la caritat que Deu té per nosaltres. Deu es caritat, y qui permaneix en caritat, en Deu permaneix, y Deu en ell.
17 Per aixó fou perfeccionada la caritat de Deu ab nosaltres, peraqué tinguessem confiansa en lo dia del judici; puix com ell es axí, som nosaltres en aquest mon.
18 En la caritat no hi ha temor: emperó la caritat perfeta llansa fora lo temor; perqué lo temor té pena: y axí lo qui tem no es perfet en la caritat.
19 Donchs ameu á Deu, perqué Deu nos amá primer.
20 Si algú digués; Jo amo á Deu, y aborrís á son germá, mentider es: perqué qui no ama á son germá al qual veu, ¿com pot amar á Deu á qui no veu?

21 Y aquest manament tenim d'ell. Quel qui ama á Deu, ama també á son germá.
CAP. V.

Virtut admirable de la viva fe y de la caritat. Tres testimonis en la terra demostran que Christo es verdader Home, y altres tres en lo cel lo demostran verdader Fill de Deu, en qual fe troba l'home la vida eterna.
1 Tot aquell que creu que Jesús es lo Christo, es nat de Deu; y tot lo qui ama al quel ha engendrat, ama també á aquell de qui nasqué.
2 En aixó coneixem que amam als fills de Deu, si amam á Deu y guardam sos manaments.
3 Perqué aquest es l'amor de Deu, que guardem sos manaments, yls manaments d'ell no son pecats.
4 Perqué tot lo que naix de Deu vens lo mon, y esta es la victoria que vens lo mon, nostra fe.
5 ¿Qui es lo que vens lo mon, sinó lo qui creu que Jesús es Fill de Deu?
6 Aquest es Jesu-Christ que vingué per aygua y per sanch: no en aygua tant solament, sinó en aygua y sanch. Yl Esperit es lo qui dona testimoni, perqué l'Esperit es la veritat.
7 Perqué tres son los que donan testimoni en lo cel: lo Pare, lo Verb, yl Esperit Sant. Y aquestos tres son una mateixa cosa.
8 Y tres son los que donan testimoni en la terra, l'esperit, y l'aygua, y la sanch, y aquestas tres cosas convenen en una.
9 Si rebem lo testimoni dels homes, major es lo testimoni de Deu; puix aquest es lo testimoni de Deu, ques lo major, perqué ell ha testificat de son Fill.
10 Lo qui creu en lo Fill de Deu, té en sí lo testimoni de Deu. Lo qui no creu al Fill, lo fa mentider; perqué no creu en lo testimoni que Deu ha donat de son Fill.
11 Y aquest es lo testimoni, que Deu nos ha donat vida eterna; y aquesta vida está en son Fill.
12 Lo qui té al Fill, té la vida: lo qui no té al Fill, no té la vida.
13 Aquestas cosas vos escrich, peraqué sapiau que teniu vida eterna los que creheu en lo nom del Fill de Deu.
14 Y aquesta es la confiansa que tenim en ell: Que ell nos ou tot quant li demanam, essent conforme á sa voluntat.
15 Y si sabem quens ou en tot lo que li demanem, ho sabem perqué tenim las peticions que li havem suplicat.
16 Si algú sab que son germá comet un pecat que no es de mort, demania, y será donada vida á aquell que peca no de mort. Hi ha pecat de mort: no dich jo que preguia ningú per ell.
17 Tota iniquitat es pecat; y hi ha pecat que no es de mort.
18 Sabem que tot aquell ques nat de Deu no peca, sinó que aquell ques engendrat de Deu se guarda á sí mateix, yl maligne nol toca.
19 Y nosaltres sabem que som de Deu, y tot lo mon está posat en lo maligne.
20 Y sabem que vingué lo Fill de Deu, y quens doná enteniment, perqué coneguessem á aquell ques verdader; y nosaltres estam en aquell ques verdader en son Fill Jesu-Christ. Aquest es lo verdader Deu y la vida eterna.
21 Fillets, guardauvos dels ídols. Amen.