Lo que tinch rabut

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

Lo que tinch rabut
l'Arxiu Servera-Pericàs
Transcripció: Miquel Cabot. Març del 2004.
 Baixa

Descripció[modifica]

Lo que tinch rabut, de l’Arxiu Servera-Pericàs mideix 11 x 16 centímetres, té les tapes de pergamí.

Els fulls estan relligats amb fil al llom i amb dos reforços de pell obscura de 2 x 4 cm.

Els fulls 1, 2, 3 i 4 i els dos darrers, és a dir, els més acostats a les cobertes estan molt arnats, els altres no. El llibre consta de 75 fulls dels quals els que correspondrien al nombres 5, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 27, 28, 29, 43, 44, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 63, 64, 74 i 75, estan tallats.Els assentaments són escrits amb tintes diferents.

Les tapes de pergamí duen un text llatí a la part interior, del qual es pot llegir la data "tredetesimo sexagesimo septimo", que no s'ha transcrit.

Cadascun dels assentaments que surten al llibre va introduït per dos nombres: el primer correspon al nombre d’assentament i el segon a la pàgina del llibre. Exemple: 6-5 significa assentament 6 de la pàgina 5. Per posar el nombre de la pàgina, no hem comptat els fulls tallats, anteriorment esmentats. Per tal de seguir l'ordre cronològic de Lo que tinch rabut, l'hem transcrit començant primer per una tapa -els nou primers assentaments- i després hem seguit per l'altra fins l'assentament 60. Les pàgines: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 17 començant per una tapa i les: 7, 8, 10, 12, 16, 24, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 77, 78, 79 i 80, començant per l'altra, són pàgines en blanc.

Petit resum[modifica]

Aquest llibre, Lo que tinch rabut, tracta d'un aplec d'assentaments diversos: relacions de diners i queviures, rebuts, pagaments, testimoniatges, etc.

Els mots en negreta són malnoms o possibles.

Núm. Pàg. Any Persones intervinents Assumpte
1 1 - Rebut
2 1 1643 Señors del setjell, Antoni genovard Recomanació
3 2 - Memòria
4 2 164- Rebuts
5 3i4 - Despeses
6 5 1644 Bartomeu munar, Bartomeu munar, juan capó, juan

parallo

Rebut
7 7 - Antoni villar, pau nogaret, nicolau balaguer Relació diners
8 9 1649 juan arrom, juan capo, antoni capo Rebut
9 16 1651 Antoni genovard, Antoni agol, juan capo Rebut
10 1,2,3i4 - mateu cristia(?), pera pachs, antony pachs, --- fonolar

fioll, nycolau domenge, jaume gareta, nadal barsello fuster, tony astelrich, tony mas, mestre masanet, mestre ieroni gerire, barnat muntaner, Pere alemay, salvador cristia, pere mora

Relació diners
11 5 -
12 6 1644 mihcel vert, Batista fuster, juan capo, toni capo Rebut
13 9 -- - -
14 11 -- - -
15 11 1645 cosme Armengol, juan capo Rebut
16 11 1645 Juan capo, jo- capo, toni capo ”truch” Rebut
17 13 -- - -
18 17 1643 Juan capo, m. Ramis ayre flor, jua- capo ”truch”

toni capo “truch”

Rebut
19 18 1644 Pere catañy, Joan capo, Antoni Capo Rebut
20 19 1644 Jua- arrom, joanot morey, joan capo, toni capo Rebut
21 19 1645 Damia bennasser “noy”, joant morey, Joa- capo,

Antoni capo

Rebut
22 20 1644 Thomas aguilo, juan capo, anto. Capo “truch” Rebut
23 20 1646 Thomas aguilo, jo- capo Rebut
24 21 1649 Thomas aguilo, juan capo Rebut
25 22 1686 ffs Antich, Gabriel Ribes, francina torrens Rebut
26 22 1688 michel Sureda, gll. Ribes, fransina torrens Rebut
27 25 1648 Bartt. Venteyol, Anna Barcelo y Amer, Juan capo

Ant. Capo

Rebut
28 25 1648 Bartt. Venteyol, Joan capo, Ant. Capo, Raphel Amer Rebut
29 26 1650 Bart. Ventayol, Joan capo, Ant. Capo, Anna Barcelo y

Amer

Rebut
30 27 1645 Bart Venteyol, Joan capo Rebut
31 31 1681 Michel Garau, Pera Mascaro, ffs Torrens, Antoni Oliver,

Gabriel Ballester

Rebut
32 38 1652 Antoni Genovard, joa- capo, Antoni capo Debitori
33 38 1652 geroni pardiguer sastra, joan capo, fransesc trias Rebut
34 43 1647 Joan capo Pagament
35 45 1651 juan bover, melcior moger, joan capo, magdallena

oliver y capo

Rebut
36 53 1647 -- Relació de preus
37 54 -- m. Rexach, malere, fioll, mestre rafelet, merti rusiyol

vide, m. Steve

Relació de diners
38 55 -- m guebriell, m rexac, guebriel sant, m velero, m fioll,

mestre dionis, m maria, mestre raphel, mestre raphelet, mestra fortesa, mestre leonart, m pere cos

Relació de diners
39 57 1644 mihcel vert, juan capo “truc”, nadal vallespir, refel

torens, toni capo “truc”

Rebut
40 58 1645 m vallespir, jua- capo “truc”, toni capo “truc” Rebut
41 59 1658 miquel Aloy, fransine Amengualle, juan capo Lloguer
42 61 1685 m Amengual, Gabriel Ribas, ffa torre-s Rebut
43 69 16-- m costa, Ffa Torens, Margalida servera y torens Rebut enterrament
44 69 1679 m costa, ffa torens, margalida servera Rebut misses
45 70 1679 m costa, Antoni vanrell, ffa torens, Margalida servera Rebut enterrament
46 71 1679 ffs Antich, ffna torrens y oliver, margarita torrens i

servera

Rebut
47 73 1684 Jordi Arme-gol, Antoni venrell, Gabriel Ribes,

Ana torrens

Rebut
48 73 -- (jordi) Arme-gol, Rafel pou “bodego”, Gabriel Ribes Rebut
49 74 1684 Jordi Arme-gol, Gabriel Ribes, Francina Torrens y capo Rebut enterrament
50 74 1684 m Costa, m Reus, Gabriel Ribas, ffa torens Rebut enterrament
51 75 1685 m Costa, Gl Ribas, ffa Torens Rebut misses
52 76 1685 ffa capo, Antoni Raynes --
53 81 1656 Jaume Palmer, Joan Capo Lloguer
54 81 1656 -- --
55 81 1656 merianne palmer, joan capo Rebut
56 82 1656 joan capo Lloguer cases
57 82 1657 Joan Capo Lloguer botiga
58 83 1659 Jaume palmer, marianne palmer, joan capo Lloguer botiga
59 84 1686 Barnat Gacies Dinca, Maddelena Rebassa, Michel

Terrasa, Pera Garau, Gabriel Ribas

Rebut
60 84 1686 Barnat Gacies, y Parallo, Maddelena Rabasse y Garau,

Pere Garau, Gabriel Ribas del lloch de Pine

Rebut
61 85 1687 Barnat Gaciasy Parallo, Maddalene Rebase y Garau,

Pera Garau

Rebut
62 86 1688 Maddelene Rabassa, Gabriel Ribes, Pera Garau, Juan

Carbonell

Rebut
63 87 -- -- --

Transcripció[modifica]

Transcripció dels assentaments que surten en aquest llibre. Cadascun d’ells va introduït per dos nombres: el primer correspon al nombre d’assentament i el segon a la pàgina del llibre, com s'ha explicat anteriorment


1-1
Lo que tinch rabut del--
mes caduc del formag-
primo val un ascut
dich -------------------------------------1 l. 2 s. ---
m. me dona altre ascut
dich -------------------------------------1 l.
  m. me dona vint sous -------------------1 l.


2-1
Almagnifich seor apres de - sbre-
Maghs Seors del setjell saran sar-
vits v. mi setjellat en el revarent
  mo. Antoni genovard pre. canas que
  a de sarvir per una jerma-
na seva qui sarvay sansa sa
lari fet als 4 de iuriol 1643
---huos conficior y


3-2
memoria de lo que he donat en es falix?
pro? 17s de sis pams de astame.ya ---------- 17 s.
mes 16 s de unas sabatas ------------------- 16 s.
mes 2 l. 10 s.


4-2
Jo tench rebut de belig? 41 pell
dich quoranta y una pells ------------------ 41 p
a quinse de febrer 164-


5-3i4
Comta de la gua
cristia dels pen
dels pinge? per --- i p
ra perla gent --- sous
mes a 21 dedit altres bint sous
dit ---------------------------------------- 1 l.
mes a dit 22 mes per carn ---------
i per vi i vinagre i ensisam
perla gent vint sous ----------------------- 1 l.
mes a dit 23 per carn i vi
I oli i vinagre i ansisam 1 l.
mes a 24 da dit per carn i vi
i oli i vinagre i ansallade
perla gent vint sous ----------------------- 1 l.
mes 25 da dit per carn i vi
i oli i vinagre i ansisam
perla gent --------------------------------- 1 l.------dit per carn i vi
----i vin--- -ansisam per
-------gent -------------------------------- 1 l.
--------- per carn i vi
----i vin------ ansisam per
---gent ------------------------------------ 1l.
--- 28 da dit per carn i vi
--- li iv------------ ncisam
-------------------------------------------- 1l.
----- 29 de dit per carn
--vi i oli i vinagre i ansisam
per la gent -------------------------------- 1l.
mes a 30 de dit per carn i vi
i oli i vinagre i ansisam
perla gent --------------------------------- 1l.
mes an dit per astirar
plom a mestre joan flexa 8 s.
mes per tanirnos? per man-
gar i per beure com feia la gent
deu lliures dich 10 l.


6-5
Jo Bartomeu munar estudiant dic
que qolla? an veritat com Bartomeu
munar mon para a rebut de mestre
juan capo parayre vuits sous dic 8 sous
y per rao de un blat que dit me----
Eleva? per juan parallo. Fet al
sbra de i644.dic --------------------------- l. 8


7-7
mes antoni villar tedines
contans deu lliures dich ------------------- 10 l.
Mes pau nogaret te deu lliures
ne dines constants-------------------------- 10 l.
Mes te nicolau balaguer
de contans vint lliures -------------------- 20 l.
Mes deu liures per
Mes trese liures per mengar
per pa i vi i companage
Dich 13 l.---------------------------------- 13 l.
                                          -----------
                                             53 l.


8-9
jo jua- arrom curedor de ff tries co-fessa
aver rebut trente y quatre sous y dite
quentitat es p un vestit usat lany 1648
mes rebi per comte seu nou plals de qordelat
p uns quolsons vint i set sous mes de vuit
pams de cordelat sinquante quatre sous mes
una quana de burel ros quatre lliures mes
quatre lliures li a donades lo senor rector p
co-te de mestre capo y dit diner li a donat per
son aliment mes un scut y dite quentitat
e rebude de mestre joa- capo quredor de
le eretat de antoni capo so- jerma
fet vuy els 12 agost 1649
mes dosse palls de burel ros per preu de
sinquante sis sous que tot iunt fa sume
de vuit lliures i un sou dich 8 l. 1 s.


9-16
Jo Antoni genovard pre
fas testimoni com al sen
Antoni agol alias nero pas-
tor de son sagui a rabut
de mestra juan capo paray-
ra deu lliuras dich 10 l.
per comta de la lana li a
vanuda aques ay que de
lay 1651 a raho de preu de
plassa fet als 12 de
fabrer 1651 -------------------------------- 10 l.A partir d'aquí, la transcripció del llibre comença per l'altre costat perquè la cronologia dels assentaments segueix aquest sentit.
10-1,2,3i4

Comta de les parts -----
mateu cristia ---- per a-
-ament dason - per ---
primo a--- com - --- per
seu une part guin son deu liures
dich --------------------------------------- 10 l.
Mes de senyor pera pachs vint
liures per dos parts dich------------------- 20 l.
Mes per antony pachs une
part aso es sinch liures an
dines un arcabus an preu
da sinch liures gou estot?
-------------------------------------------- 10 l.
Mes -jo an tench deu liures
dich 10 l. aso es a-tant vinagre
per una part ------------------------------- 10 l.
------------ fonolar
guinsa liures p. une part i
mige antra formage -
ai-ardent i aros --------------------------- 15 l.
Mes de ------------- corda
25 l. per dos parts i mige
dich --------------------------------------- 25 l.
Mes de --- fioll satan-
ta liures per set parts
dich --------------------------------------- 70 l.
Mes a 8 dagos raberem
del senyor -- ---
per sinch parts son -
case? I mes reberem de
m nycolau domenge
maner permans del
senyor barnat per tres
parts -------------------------------------- 30 l.
Mes a 8 de datd ---------
liu ---------------------------------------- 10 l.


Mes dit die de jaume
gareta deu liures per
une part ----------------------------------- 10 l.
Mes dit die da mestre nadal
barsello fuster per una part
deu liures dich 10 l.
Mes per 130 l.per trese
parts dan tony astelrich
Mes de tony mas i acan garia?
tanim rabut 115 l. dich i son
per onse parts i mige 115 l.
Mes per mige part sinch
liures de mestre masanet ------------------- 5 l.
Mes une part da mestre ieroni
Gerire? deu liures ------------------------- 10 l.
Mes de mestre barnat muntaner
25 l. per dos parts i mi-
ge ----------------------------------------- 25 l.
Mes de laonar-sot? p mige
part sinch liures -------------------------- 5 l.
Mes de m. Pere alemay
deu liures --------------------------------- 10 l.
Mes de salvador cristia
per tres parts ----------------------------- 30 l.
Mes da pere mora per
une part i mige ---------------------------- 15 l.


11-5
fas ma maria den yio? 3 l. vestit


12-6
jo mihcel vert levador del radeuma
del seyor Batista fuster e rebut de
me. Jua. Capo truc blat 1 b. 4 al. 2 q.
ordi b. 4 alt. 2. vena b 3 alt o mes -
de dit gra ne avem fets dines que suma
une lliura un sou dic 1 l. 1 s. y so-per tant
na tocat a pagar a laratat de toni capo
truc com da? y dit capo paga com a
curador dels areus de dit toni capo
fet als 14 de sbre 1644-
for 1 b 4 alt 2
ordi b 4 alt 2
vena (xexa ?) b 3 alt


13-9

Ca /o

An vos vint a co
mansar quim sou
mes agrasiada
sim priniu p sarvidor
vos sarau manemorada

sim priniu p sarvidor
gran merit y goi arau
com vandra alior vi
nal de deu
gra gardo neurau
de deu gran gardo
naurau de lanim


14-11

An vos vint a comans


15-11

Jo cosme Armengol confes
aver rebut de mestre juan capo
dele ville de senselles vint sous dic
1 l. i aso as a bon conte dels actes
de son jerma i lo dit juan capo
pagua com aurador de son jerma
fet vuy als 4 de abril 1645
Dic ---------------------------------------- 1 l.


16-11
jo juan capo de la vila de sanselles clavari
y olim llevador del reverent comu de la
isglesia tinch rebut de me. Jo. Capo cure-
dor de la heretat de toni capo truc coran-
te y tres sous dic 2 l. 3 s. y son açoes
1 l. 8 s. p dit comu p lo any 1641 y 1642
y 14 s. p dos talls i mig p dita heretat
y dit paga com a curador de dita he-
retat fet als 30 de juriol 1645 ---------- 2 l. 3 s.

 
17-13,14 i 15

An vos vint acoman
sar quim sou mes agrasi
ada sim preniu p sar
vidor vos sarau ma ne
morada
Co

Sim preniu p sarvidor
gran merit y goi arau co
vandra alior vi
nal de deu gran gar
do naurau de lani
ma quauras sauvada
sim preniu p servidor
vos sarau manemora
da


co

Sim preniu per servidor
deprec q vos quamuban
orir que dexaulo
canamorat per mi
vint a servir y si aso
dasliberau me preso
naaurau goi a el a sin
preniu preniu p ser
vido vos sarau mane
morada
co

quant mes va mon mal
pigora yo noo puy so
fir tal dolor puy io
tench que meseiore
sent per alter mas
cle anor
co

am y tench y baste
men fa sent y pr anit
y dia crit ym fa re
girar caponsia
dexyg ames no puch
estimar orarau
viu turment alior
lo mou lo vey yo
tench quemaflia
rafent y altramal
de aviorco

anganau qui yo
siau a tot mon leal
pensamet pustolobe
qua da fitgovafe
sa trobara pot fent
y axina qui sanano
ra co. yo o dama langinor
puch yo son qua ma
feior fent pre altra
a mal de amor

co

ayr as pot ser quas pa
ga de samar quant
fan los gaus de dona
ra contar

co

axyas pot ser quada
vos com partasca
quant sons cos grans
fora de losgaufos
ca quant fanlos
grans de la nana
contar


co

axias pot fer queda
vos yo mastiraga qu
ant fa lo pex fora de
lauga clara quant
fan los grans de casa
no cotar


co

ya no pot sentri mes pe
na lomau cor y acaba
ma dolor


co

los meus ulls qua nal
canse tas de plorar
ovantsetan dis
crata y singular
los meu ulls bas yo san
sera an gran rigor
y acab anador

co

a mi man pran
quant la pau ansia
caxo nas las pinas qua
vos ma dau son amar
gos combatudas de
cada portangau
rigor i acaba ma dolor


co

yovent aiau bona cura
de lanor quan la tin
drau que iurique
la vantura no lauriau
recort com no loure

co

Yovent yos ulavida
nos de algun y aque
amor tot fer per que fa
piauguarius en son
loch almunarse
y per axovinar tri
para quant dea
quas p o fer psarau
y ie yous y que la
vantusan no lau
rau niquat la mor
rau

co

quimortestalasma
y as seu precurayni
conpas msaltasmu
toniau p la nafeun
anuras detala de
tura qua no agiu
y os lo peu que ades
guro quadonarater


18-17
Jo juan Capo sba. Rl. de la pnt. Vila de
Sanselles fas fe com lo hos m. ramis
de ayre flor me. balle Rl a rebut del
hor juan Capo truch vint sous dich 1 l.
y jo dit capo sba. dos l. que tot son
tres l. y son p los gastos de un de-
cret de allegir curedor a dit juan
Capo truc de la heretat de toni ca-
po truch qs. son germa tant p balle
sba y promens fet als 22 sbre
1643 --------------------------------------- 3 l.


19-18
Jo el dor. Pere Catay pre y Rector de la iglesia
de cencellas he rebut vint y vuit sous dic
1 l. 8 s. del honor Joan capo curedor de la hare-
tat de Antoni capo son germa y son quatorsa sous ne
fa de cens dita heretat an el cumu de dita igle-
sia i son per les pencions de 1643 i 1644 fet a
2 de Agost 1644 ---------------------------- 1 l. 8 s.


20-19
Jo juan arrom fas fe y testimoni
com el seor joanot morey confesse
ever rebut vint y cinch sous dich 1 l. 5 s.
de joan capo quredor de la eretat
de toni capo son jerma y dita quen-
tat es acopliment p le pensio mes pro-
pesade de nedal fet 2 de agost
1644 --------------------------------------- 1 l. 5 s.


21-19 i 20
Jo Damia bennasser noy fas
testimoni com lo sr joant mo-
rey arabut de me Joan Ca-
po pariyre vint y sinch so-
us dich 1 l. 5 s. y son ab tan-
tes li fa cens tost any p
sa hereta de Antoni Capo
qo y dita cantita es
per la pio. mes prop-
asada a compliment
fet a 21 de janer
1645 --------------------------------------- 1 l. 5 s.


22-20
Jo Thomas aguilo he rabut de juan
capo curador de la heretat de anto ca-
po truch son garna? tres lliures
dich 3 l. y son a bon conta de pan-
sions del sansal ma fa dit antt capo
truch fet a 24 de no 1644 dich ------------- 3 l.


23-20
Jo Thomas aguilo he rabut
de jo- capo an dit nom tres l.
y deu sous dich 3 l. 10 s.
a bon conta de pansions del san-
sal me fa la aretat de son germa
fet a 11 de sbre 1646 -------------------- 3 l. 10 s.


24-21
Jo Thomas aguilo he rebut de
juan capo parayra curador de la
aretat de antto capo nou lliures
i deu sous dich 9 l. 10 s. y so a bon
conta de lo que dita aretat me deu
p(er) ocasio de pancions de 3 l. 5 s.
sansal me fa dita aretat al pn. de
agost quals 9 l. 10 s.
he rabudes desta manera so es
3 l. lo any prossat p(er) mans de
ffs. aguilo y las 6 l. 10 s. contes lo
dia pnt que tot fan dites 9 l. 10 s.
fet a 2 de agost1649 ----------------------- 9 l. 10 s.
  he rebut 3 l. 6 di de despesas?
Dich --------------------------------------- 3 l. 6


25-22
Jo ffs. Antich pre y procurador de
Rosechs ? de Rd. Cumu dela parrochial
de Algayda confes haver rebut
de Gabriel Ribes deu sous i mit y
son p nes acots de un misse baxa
fa tots ans al die de st. Ffs. P(er) ani-
ma de francina torrens se sogre
acomplimet p los anys 1684 1685
1686 fet als 22 Agost 1688
dich 10 s. 6


26-22 i 23
Jo Michel Sureda precuredor del
Rd. Comu dela isglesia parrochial
De le vile de Algayde he rebut en dit
nom del honor gll. ribas set sous
y son per la caritat de dos misas
fa de ----- --- anys i per fransina
torrens se sogre y dita cantinu
es a compliment per los anys i
ab mia precure de 1687 y 1688
fet als 22 Agost de 1688
dich --------------------------------------- 7 s.


27-25
Jo Bartt. Venteyol precurador
de la seora Anna Barcelo y
Amer vidua herabut de Joan
Capo curador de la heretat
de Ant. Capo son germa tres
l. dich 3 l. y son a bon compte
del cens fa dita heret a dita
seora fet a 30 de juny 1648
Dich --------------------------------------- 3 l.


28-25 i 26
Jo Bartt. Venteyol en dit
nom herabut del sobredit
Joan Capo parayre curador
de la heretat de Ant. Capo
son germa vuyt lliures dich
8 l. y son a bon conpta
de aquellas 4 l. 6 s. cens es tingut
fer la heretat de dit Ant.
Capo al die de Sant Pere y Sant
feliu ala heretat del doctor
Raphel Amer fet a 21 de de-
sembre 1648 -------------------------------- 8 l.


29-26
Jo Bart. Ventayol en dit nom herabut
de mestre Joan Capo parayre sis
lliures dich 6 l. y son las pagaga com a
curador delaheret de Ant. Capo son
germa yabon conpta deloque deudit
capo per raho de 4 l. 6 s. cens fa
ala seora Anna barcelo y Amer va.
fet 13 janer 1650 -------------------------- 6 l.


30-27
Jo Bart. Venteyol endit nom
herebut de Joan Capo curador
predit sinch lliures dich 5 l. y
son abon conpte del cens fa adita
senora fet a 29 de abril 1642
y sis troba altre albara no val-
ga sino lopnt. fet a 7 de
Agost 1645
Dich sinch l. ------------------------------ 5 l.


31-31 i 32
Jo Michel Garau pre fas
testimoni com Pera Mas-
caro confesa esta content y
pegat acompliment de totes
les pensions discorregudes de
sis lliures feya de cens ffs.
Torrens a los Hes. de Pera
Mascaro conforme pertit teni-
en fet que eren vuitanta
y sis lliures y exi dit Pera
mescaro esta acconpliment
pegat de ditess pensions com
are dit Mesquero Cop sia dita
rende de Antoni Oliver y
exi dit mesquero lo difinex
de totes les pensions que
hera obbligade a pegar dita
ffra. Y va per dita ffra
difinex a gabriel Ribes
gerdra de dita ffra y
jo dit Garau pre. fas dita
scriptura ab pregaries de
les dos pars y ab fas tes-
timoni de lo Sors. Gabriel
Ballester pre. y Rector
de Sanceles els 23 Agost
de 1681 y senpre que
en vulla acta dit Mescaro
lin aga de firmar


32-38
Jo de bax scrit Antoni genovard pre.
fas testimoni co- mestre Joa- Capo pa-
raire ha donat an duas partidas 3 canas
de burel camali a ffs Tries y lo valor
es 6 l ab altres cosas que lia afagit
que tot fa suma de ditas 6 l. y als
li paga co. a curador de son germa anto-
ni capo ----- y dita cantitat paga p
un albara de debitori que dit toni capo
co-fasa a deura a nal dit ffs. tries y no
dic mes fet als 8 de fabrer 1652
------------------------------------ 6 l.
Antoni genovard pre.


33-38
Yo de bax ascrit geroni pardiguer
sastra he rabut de mestra joan
Capo paraire deu sous per aver
cosit lo vestit a fransesc trias
fet als 9 fabrer 1652
dic ---------------------------------------- 10 s.
Hieroni pardiguer sastra


34-43
1Argoctta. 1647 ha pagat Juan
Capo lo fog de 1647.
Stela


35-45
Jo iuan bover Cos aventdals areus
de melcior moger notari herabut de
Joan capo pagant per magdallena
oliver i capo curador dela aratat
i dit capo paga de dines propisseus
duas lliures i sinc sous i mes herabut
vuit sous i quatre de despx i dita quan-
titat as per ravo de dos actas li he donat
adit capo an sa publica forma i mes
sa lirede cap despesas fet als 31 de
janer 1651 di ------------------------------ 2 l. 13 s. 4


36-53
1647
conte de la cuyada al dia del ram
10 sous dich ----------------------------- 10 s.
onse sous dich --------------------------- 11 s.
atamaya n 21 palms ----------------------- 2 l. 10 s.
mes sinquanta sous que prengue de
casa na catalina ------------------------- 2 l. 10 s.
mes del Sor. Rector deu liures en dues
vegadas dich ----------------------------- 10 l.
mes deuliures que preses de ses casas
en dos as
mes tres canas cordellat curt del sayell
valen ------------------------------------ 4 l. 10 s.


37-54
Mo. rexach ------------------------------- 3 l. 5 s. 2
Mo. malere ------------------------------- 2 l. 11 s.
Mo. fioll -------------------------------- 1 l. 4 s.
Mestre rafelet --------------------------- ------------
Mo. merti rusiyol ------------------------ 5 s. 8
Mestre ----------------------------------- l. 4 s.
Mo. Vide --------------------------------- 17 s. 6
  Mo. Steve -------------------------------- 1 l. 3 s.
9 17 4


38-55
m?. guebriell ---------------------------- 5 l. 2 s.
m?. rexac -------------------------------- 3 l. 5 s. 2
guebriel sant ---------------------------- 3 l. s.
mo. -------------------------------------- 2 l. 14 s.
m?. velero ------------------------------- 2 l. 11 s.
m? fioll --------------------------------- 1 l. 4 s. 6
mestre dionis -----------------------------
m?. maria --------------------------------- 6
mestre raphel ----------------------------- 7 s
mestre Rephelet
mestra fortesa --------------------------- 6 s. 4
m?. merti rusiyol ------------------------ 5 s. 8
mestre leonart --------------------------- 4 s.
m? pere cos ------------------------------ 3 s.


39-57
jo mihcel vert fas fe com juan
capo truc apagat anadal valles-
pir levador delequitacio del blat
dela unavarcitat arebut de dit capo
dues lliures decet sous y dos dic ---------- 2 l. 17 s. 2
y son per reyo de une cortera
de blat tenia refel torens deque-
antat partit apagar alemitat
ab lo hale? Juan capo acurador
de le aratat dels areus de toni
capo truc son germa y dita canti-
tat paga per dita aratat fet
 als 31 de juriol 1644 --------------------- 2 l. 17 s. 2


40-58
jo de bayx es crit mi. Vallespir
olim clavari erebut de mestra
jua- capo truc 12 s. y son per
dos tayxs elevats an mo- clava
riat y es pertant matocat apagar
alearatat de tonicapo truc y dit
paga com acurador de dita
aratat fet als primer de a
gots 1645 ---------------------------------- 12 s.
miquel vallespir


41-59
jo miquel Aloy fas fe y tastimoni co-
mado fransina Amengualle Va. ha
rabut de juan capo sinquante
y sin sous dic 2 l. 15 s. y son par
lo lloguer de mix Añy de unes
cases lite llogades anal carrer
dals homps p. temps daun
Añy p. preu de 55 s. dic
5 l. 10 s. y p. sar la varitat fas lo
p-nt vuy als 3 de maig 1658
dic ---------------------------------------- 2 l. 15 s.


42-61
Jo Dr. Mi. Amengual per. y rector de
la parrochial de Algayda: Co-fesa aver
rebut de lohonor Gabriel Ribas
abitador en Pina sinc llas dich 5 l.
y so. P las a dexa ffna torre-s va. se so-
gre en la sua obre pia com esdeveu-
renlla paq jo dit rector las cobras
y ellas donas alli ahont ella em coma-
na y p ser axi la varitat fas lepra-
sent als 8 juriol 1685 y apina
rep confes aver rebut una gar de
blat y catorse almuts de xexa de
lo sobredit Gabriel ribas p las
matexas raons desebre refaridas
fet dia y ay dich -------------------------- 5 l.
Y ------------------------------------------ 1 qr blat
Y ------------------------------------------ 14 almuts xexa


43-69
Jo Mi. Costa pre y p.curador de
inventitias del Rd comu de
Algayda con fes averrebut de le
va. Ffa. Torens del loc de pina
sis l. deset sous dic 6 l. 17 s. p lo
entero de Margalida servera y
torens se filla asoes proseso ab
solta primaxes ofici conventu-
al salver absulutions y lo demes
nesesari fet als 25 Agost de 16--
---------------------------------------- dic 6 l.


44-69 i 70
Jo Mi Costa pre. y p.curador
de inventitias del Rd comu de
Algayda confes averrebut de le
va. ffa torens quatre l. deu
sous le caritat de 30 missas ba-
xas p. anima de Margalida
Servera y torens se fila fet als 25
Agost de 1679 ------------------------------ dic 4 l. 10 s.


45-70
Jo Mi. Costa pre. fas fe com Anto-
ni vanrell es cola de le villa de
Algayda arebut de le va. ffa.
Torens del loc de pina una l.
dic 1 l. p. lo entero de Marga-
lida Servera y torens se filla
asoes portar le creu y lo tocar
fet als 25 Agost de 1679
-------------------------------------------- dic 1 l.


46-71
Jo ffhs. Antich pre y vicry
de la parrochial de Algaida he
rabut de ffna torrens y oliver
sinch sous dich 5 s. per la par-
rochial de Margarita torrens
y servere se filla qdm fet
a 20 Maig 1679 dich ------------------------ 5 s.


47-73
Jo al Rd Jordi Arme-gol pre y
Vicari de la perrochial de Algayda
fas fe con Antoni venrell scola
confessa haver rebut de Gabriel
Ribes deset sous dic 17 s. y son
per lo anterro de Ana. Torrens
y oliver del lloch de Pina y son p.
portar la creu tocar y demes ne-
cessari fet vuy als 3 juriol
1684 dich ---------------------------------- 17 s.


48-73
Mes fas testimoni jo dit Arme-
gol pre. y Vicari con Rafel Pou
alias bodego ha rebut del de-
munt dit Gabriel Ribes tres
sous y dit Pou reb com abesiner
de la terra Sante de Hieruselem fet
fet vuy dit die y ayn
dich --------------------------------------- 3 s.


49-74
Jo al d Jordi Arme-gol pre y Vicari
de esta perroquial de Algayda confessa
haver rebut de Gabriel Ribes de Pina
quatre lliures y quinsa sous dich 4 l.
15 s. y son per la sera y perroquial
delo enterro de francina Torrens
y Capo se sogre fet vuy als 4
sbre 1684 dich ----------------------------- 4 l. 15 s.


50-74 i 75
Jo Mi. Costa pre. sustitut del
Rd Mi. Reus pre. percurador
de inventias del Rd comu
dele parroquial de Algay-
da confes averrebut del
Sr. Gabriel Ribas tres l. dosa so-
us y uit dines dich 3 l. 12 s.
y 8 di per lo enterro de ffa.
Torens se sogra asoes pro-
seso primaxes
salves absulutions ofiti con-
ventual y lo demes necessari
fet als 4 sbre 1684
------------------------------------ dich 3 l. 12 s. 8


51-75
Jo Mi. Costa pre. percurador de in-
-ventias del Rd comu de le parroqui-
al de Algayda confes averrebut
del honor Gl Ribas quinsa l.
dich 15 l. le caritat de 100 baxas
peranima de ffa. Torens sesogra
fet als 29 juriol 1685 dic 15 l.


52-76
Vistas las obras pias de ffa. Capo
y avernos contat estar adimpli-
das p. tant difinim y alliberam
a sos marmasos vuy als 31 de
juliol 1685
Antoni Raynes pre
Dor de C. Pas.


53-81
Jo Jaume Palmer estudiant fas
fe y testimoni com memare a conta
a me- Joan capo perraira y avem
romput tots lo albara fins lo die pnt
fet y ades pagat acompliment fins
als 30 de maig mes propopasat qui-
comenca als 30 de maig 1654 y son
per dos ay dotse lliures dich
12 l. per lloger fet acompliment
per dit dos ay fet als 4 de
juni 1656 dich ----------------------------- 12 l.


54-81
mes ha rabut per lo mig ay quis
corent sinquante sous vuit dines
abont conte fet als 5 de juni
1656 dich ---------------------------------- 2 l. 10 s. 8


55-81 i 82
mes ha rabut la dita me mare meria-
nne palmer de me. Joan capo pe-
raira nou sous dich 9 s. les paga p se
loger y son per lo mig any qui finira
als 10 de sbre del pent ay fet fet
fet als 4 de sbre 1656 dich ---------------- 9 s.


56-82
mes harabut la mema de me- Joan
capo perraira tres lliures dich 3 l.
ora mes ver lo die pnt trente
sous y en dies pasat altres trente
sous quit fa sume de dites 3 l.
y sonles paga per lloger de cases
lite lolgades y son per lo mig ay
corent de fet als 11 de iobre
1656 dich ---------------------------------- 3 l.
Jaume palmer


57-82
mes ha rabut la dita memare
de me joan capo perreira tres lli-
ures dich 3 l. y son las paga
per lloger a oes botiga y dita
quantitat es per lo mig ay
corent fet als 3 de Juni 1657
dich --------------------------------------- 3 l.


58-83
Jo Jaume palmer fas feey testi-
moni com memare marianne pal-
mer ha Rebut de me- Joan capo
perayra per mans de se muller
quatre lliures dich 4 l. y son las
paga per loger acoes botig li te
logada la dit memare per peu
de 8 l. lo ay qui comeca pr
de dit mes y ay fet als 3 de
iobre 1659 dich ---------------------------- 4 l.


59-84
Jo Barnat Gacies Dinca juy de la villa
de Algayda fas fe y en lo present testi-
moni com Maddelena Rebassa muler
de Michel Terrasa confese haver re
t los hereus de Pera Garau vint lliu-
res dic 20 l. y son p dos pansions
so es de lo Ay 1685 y 1686 de 10 l.
li fa de sens tonts ays de p r Gabriel
Ribas de Pina fet als 18
de Juriol de 1686


60-84 i 85
Jo Barnat Gacies y Parallo
pre fas fe y en lo present testi-
moni Com Maddelena Rabasse
y Garau Confesse aver rebut
Curedore de los bens de mo. marit
Pere Garau trente lliures dicc
30 l. les quals son aconplinet
de tres pensions de lo ay 1684
y 85 y 86 p tantes lin fa
de Gabriel Ribas del lloch
de Pine p tantes lin fa sens
tots Ays fet a so es deu cade ay
fet als 13 de Abril de lo ay
1686 Dic ----------------------------------- 30 l.


61-85
Jo Barnat Gacias y Parallo pre.
fas fe y en lo present testimoni com
Maddalene Rebase y Garau Confese
haver rebut com a curedore de los
bens de Pera Garau olim son marit
deu lliures dic 10 l. sens tots ay fet
als 29 de dbre de lo Ay 1687
dic ---------------------------------------- 10 l.


62-86
Jo de bax firmat fas fe y en lo
present testimoni com Maddelene
Rabassa olim y hara Terrassa con-
fesse haver rebut del onor Gabri-
el Ribes deu lliures dic 10 l.
y son p. tantes linf en fa de
sens tots ays a los debens de Pera
garau las quals harebudes com
conduptora de dits bens fet
als 19 Agost de 1688 dic ------------------- 10 l.
Juan Carbonell


63-87
14. 6. 2
10.
-------------
24. 6. 2
5
------------
29. 6. 2


Aquest document pertany a l'Arxiu Servera-Pericàs de Pina, i ha estat transcrit per Miquel Cabot i Sastre.


Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)