Vés al contingut

Obras del poeta valenciá Ausias March/Si com rictat no porta bèns ab si

De Viquitexts
Sou a «Si com rictat no porta bèns ab si»
Obras del poeta valenciá Ausias March
Aquest text tracta sobre una edició de 1884. Per a altres versions, vegeu Sí com rictat no porta béns ab si.


XXVI.
 
Si com rictat no porta bèns ab si
mes val aytant com cell qui n' es senyor,
amor no val sinó com l' amador
manxa bufant Orgue fals no ret si
amor val poch com tot enamorat
ha falsedat en sos pits fals enclosa
ho es lligat ab una tal esposa
peguesa es lo dret nom apelat.

Amor no pot haver desordenat
ço que Dèu fá natura mitjançat
car home pech no pot ser fin amant
ne lo subtil contra sa qualitat
mal pendrá pint en l' aygua sa figura
mòlt menys amor pendrá lo no dispost
no pot estar l' aygua dins un lloch rost
tampoch amor en cap d' hom foll atura.

Per ben amar ab angoixosa cura
en temps passat eran lla donchs volguts
Ovidi l' prous, dix qu' amor es crescuts
per altre amor demostrant sa factura,
verdader fon en sos dits é presichs
tot quant amor fon prop de coneixença
mes en est cas entre ells ha malvolença
tal que no crehc null temps sien amichs.

Si fossem nats vos é jo entre 'ls antichs
lay cuant amor amant se conqueria
sens practicar alguna maestria
lo vostre cor no fòra tan inichs:
en vos conech gran disposició
de fer tot ço que gentilea mana,
mes criament veig que natura engana
car viure ab mals es d' hom perdició.

Per mal grahir ne per mala sahó
mon cor no pot amor desemparar
devotament los me plau remenbrar
aquells passats à qui don Dèu perdó,
é com seré trespassat d' aquest mòn
lletras dirán sobre la mia tomba;
«plena de seny, no tingàu á gran bomba
car per vos muyr é vaig no sabent hon.»

Enveja es tal que tot primer confon
á tots aquells qui ab si las ajusten
los envejats ne poch ne mòlt ne gusten
aquell mal tast que 'ls envejosos fon.
Tal es amor, car jo qui l' am á just
sent grans dolors dant me folls moviments,
é vos haveu d' açó tals sentimens
com fort destral ha de tallar mal fust.

Si com Adam pres mal del vedat gust
com sa muller li mostra mal camí
dihentli donchs: «menjém d' aquest bocí
é semblarém à Dèu qui es tot just»,
ne pren á mi, car mon seny ha cregut
la voluntat fentli promissió
que ben servint aconsegria dó
que per null temps tal no fon conegut.

Per mal servir no crech haja perdut,
car si 'ls treballs hagués soferts per Dèu
cos gloriós fòra en lo regne séu
é ja plorant sovint me trobe mut;
si 'm fos donat aquest temps en entendre
los grans secrets enclosos en natura
no fóra al mon cosa que 'm fos escura
dels fets divins gran part ne pogra 'tendre.

Tornada.

Plena de seny, tot mon seny vull despendre
amant à vos sens algun grat consegre
é durarà fins que del riu de Segre
l' aygua corrent amunt se puga estendre.