Obras del poeta valenciá Ausias March/Veles é vents han mon desig cumplir

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquest text tracta sobre una edició de 1884. Per a altres versions, vegeu Veles e vents.

 XL.

Veles é vents han mon desig cumplir
fahent camins dubtosos per la mar,
mestre é Ponent contra d' ell veig armar
Xaloc, Llevant los déuhen subvenir
ab llurs amichs lo Grech é lo Mitjorn
fent humils prechs al vent Tremuntanal
qu' en son bufar los sia parcial
perqué tots cinch complesquen mon retorn.

Bullirá 'l mar com la caçola al forn
mudant color é lo estat natural
é mostrará voler tota res mal
que sobre si atur un punt al jorn,
grans é pochs peixs á recors correrán
é cercarán amagatalls secrets
fugint al mar hon son nodrits é fets
per gran remey en terra exirán.

Los pelegrins tots ensemps votarán
é prometerán molts dons de cera fets
la gran pahor traurá á llum los secrets
que al confés descuberts no serán,
en lo perill no 'm caureu del esment
ans votaré al Déu que 'ns ha ligats
de no minvar mes fermes voluntats
é que tots temps me sereu de present.
 
So tem la mort por no servos absent
perqué amor per mort es anullat,
mes jo no crech que mon voler sobrat,
puscha may ser per tal departiment,
jo só celos de vostre escas voler
que jo morint no metáu á mi noblit
sol est pensar me tol del món delit
car vos vivint no créu se puscha fér.

Apres ma mort d' amar perdrá poder
é sia tost en ira convertit
é jo forçat d' aquest món ser exir
tot lo méu mal será vos no veher.
O Dèu, perqué terme no hí ha en amor
car prop d' aquell jo 'm trobara tot sol
vostre voler saberá quant me vol
tement, fiant de tot l' avenidor

Jo som aquell pus estrem amador
apres de aquell á quí Dèu vida tol,
puix jo son viu mon cor no mostra dol
tant com la mort per sa estrema dolor;
á bé ó mal d' amor jo so dispost
mes per mon fat fortuna cas no'u porta
tot esvellat ab desbarrada porta
me trobará fahent humil respost.

Jo desig ço que 'm porá ser gran cost
y aquest esper de mòlts mals me conorta
á mi no 'm pláu ma vida ser estorta
d' un cas molt fér qual prech á Déu. sia tost;
lla donchs les gents no 'ls caldrá donar fé
al que amor fora mi obrará
lo séu poder en acte 's mostrará
é los méus dits ab los fets provaré.

 Tornada.

Amor, de vos jo 'n sent mes que no sé
de quala part pijor me 'n romandrá
é de vos sab cell qui sens vos está
á joch de daus vos acompararé.