Pàgina:¡Ous del dia! (1864).djvu/12

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


Die. Donchs vagi al escurxadó
Mar. ¡¡No sent que ara m'ha insultat!!!
Die. Home, be ho he sentit prou.
Mar. ¡Es que yo no so cap bou!
Die. Perqué encara no es casat.
Mar. Donchs bueno; acabem de un cop,
ya que hem de parlá tant clá.
Ab vusté 'm vuy desafiá
y vuy rebre ó doná drop.
(Ab goig.) ¡Ya veix brut l'espasí recta
de la sanch ab que 's dessangra!
Die. Donchs home, embrutil ab mangra
y fará 'l mateix efecta.
Mar. En habent probat 'l tast
no crech que respongui aixó,
morirá com un capó
enfilat per posá á l'ast.
Die. Pero si está tant furiós
y encara no se perqué,
¿de qué s'enfada?
Mar.  ¿De qué?
De que ella hos estima á vos:
de que un plor hi vist aquí
que 'l sentirlo m'halagaba
de que la ingrata ploraba
y no ploraba per mí.
(Exaltante per graus.) De que 'l seu amor m'exalta
estimantla me que 'l mon,
pues no tinch ni un napoleon
y 'm quedo pobre si 'm falta.
De que en mitx d'aquet horror
que abuy m'ha mort la esperansa,
no se trobá una venjansa
tant gran com 'l meu amor.
De que hos tira algun traidó
entre dos ánimas juntas,
com un bólit de dos puntas
que ha caigut entre ella y yo!
Die. Dissimuli que li noti. (Habentlo mirat fixo fins ara.)
¿Despres de nadá, ha dinat?
Mar. Sí.
Die.  Per ço que hi reparat
que du un xich d'ou al bigoti.

Diego li ensenya ahont; 'l marqués, treyent un mucadó s'axuga y diu.

Mar. Bueno; veji que respon
á tot aixó que li he dit?
Die. Home, que no ho hi sentit
perque 'm feya vení son.
Mar. Pero sabrá, ben segú,
que ella á n'aquí m'ha faltat.
Die. Donchs vosté s'ha equivocat;
may ha faltat á ningú.
Despres que hi estat per ella
deu anys fent ranxo á la Habana,
no vuy sentí aqui un pabana
que 'l seu honor atropella.
Mar. Home, axis, gracias á Deu
que hos hi pogut tocá 'l viu.
¿'S desafia, ó qué diu?
Die. Que 's fassi ya que ho voleu.
Mar. ¿Hora?
Die.  Despres de brená.
Mar. ¿Siti?
Die.  La pescatería.
Mar. ¿Armas?
Die.  Las que yo aprenia.
Mar. ¿Tirá 'l sabatot?
Die.  Es clá.
Ya hos hi dit venint aquí
que es la única arma que sé.
Mar. Home, yo la se també;
pero la jent qué han de dí?
Die. Yo aquí só 'l desafiat
y puch triá arma.
Mar.  Corrent;
pero triemla mes decent!
Die. Axi ho tinch determinat.
Mar. Bueno, no hiá re que dí.
¿A mort?
Die.  A mort, si voleu.
Mar. Espero que allí dureu
vos 'l vostre pergamí.
Perqué com noble yo so,
al posarnos á combatre,
may ab vos 'm podria batre,
si no sou noble com yo.
Die. Ya vos hi dit que sí qu'ho era
y hos duré 'ls papés per proba.
Mar. ¡Ha de se una lutxa nova
que assombri á la Europa entera!
Die. Bueno donchs; d'aquí mitxa hora.
Mar. Dels sabatots m'encarrego.
Adeu siau. (Encaxant.)
Die.  Donchs hasta luego.
Mar. Hos esperaré aquí fora.ESCENA XX.


Diego y 'l Sr. Onofre.On. ¿Ahont diantre es aquet xicot? (Trastornat.)
Die. Senyó Onofre, vosté aquí?
On. ¡Ahont has anat á vení (Furiós.)
que m'ho desbaratas tot!!
La noya aquí dins cridant
que 's vol casá ab tu y fora,
y 'l marqués allí que plora
desesperat y rabiant.
Die. Y ab tot aixó, ¿quí es que peca,
sino vosté?
On.  ¡Ah tabal!
ya 't dich yo que has fet mes mal
que no fa la pedra seca.
Yo deya: haurem tingut sort
que haurá mort del vomit negra.
Die. Y 'm torna á veura aquí alegra.
On. ¡Es cla, mala herba may mort!
Ah! si t'hagués conegut
no entrabas abuy á casa.
Die. Donchs home, perque es tant asa!
On. Sí, que aixó yo m'ho hi perdut;
pero si estás tant cambiat,
¿qui t'habia de coneixa?
Die. Sí home, si encara engreixa
l'aná allí d'alt de soldat.
On. Acabem d'una vegada,
ara que no 'ns sent ningú,
la noya 's vol casá ab tú
y aixó á n'á mi no m'agrada.
Per ço qu'ho arreglem espero,
perqué la que es ya promesa
per ser molt abiat marquesa,
no la vuy dá á un ranxero.
Die. ¡Sí! Marquesa! ¿y de quin poble?
On. Marquesa de la Garrofa. (Ab énfasis.)
Die. Vaya quin nom mes estrofa.
On. Pero al menos será noble.
Yo ya 'ls donaré uns cuants mils
y plegaré la botiga;
no vuy ya que mes 's diga
que veném betas y fils.