Pàgina:40 cançons populars catalanes (1909).djvu/101

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
PRESENTS DE BODA


Aquesta pàgina conté una partitura.


\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""

}
global = {
 \key d \minor
 \time 2/4
 \autoBeamOff
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #1
}
 
\score {
 \relative a' {
  \global
  \partial8
  a16^\markup{\italic{Lleuger}} a
  d8 f e cis \break
  d8 a d16 d d d
  d8 c16 \stemDown b \stemUp a8 \stemNeutral b \break
  c8 a r8 a16 bes
  c8 d c16[( bes]) a[( g]) \break
  f4 g16 g g g
  a8 a16 a cis8 cis
  d4 r8
  \bar"|."
 }
 \addlyrics {
  N'hi ha -- vi -- en tres ni -- ne -- tes,
  de la vi -- la són, de la vall d'Or -- di -- na,
  as -- se -- gu -- des en un banc,
  de la vi -- la són, de la vi -- la gran.
  
 }
 \layout {
  indent = 0
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}
 Si n'hi havien tres ninetes:
de la vila són, de la vall d'Ordina,
 assegudes en un banc.